Диплом кіріспе

КІРІСПЕ

ген жаңартылған білім беру бағдарламасы – заман талабына сай келешек ұрпақтың сұранысын қанағаттандыратын бағдарлама. Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты – білім мазмұнының жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жүйесін енгізу және оқытудың педагогикалық әдіс-тәсілдері мен әр түрлі құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді.

.

жаңа техналогияларды сабақта тиімді пайдалана білу.

   Инновациялық білімді дамыту, өзгеріс енгізу, жаңа педагогикалық идеялар мен жаңалықтарды өмірге әкелу уақыт талабы. Бұрынғы оқушы тек тыңдаушы, орындаушы болса, ал қазіргі оқушы өздігінен білім іздейтін жеке тұлға, еркін ойлаушы азамат  екендігіне мән беруіміз керек. Қазіргі оқушы:

білеті жоғары;

дарынды, өнерпаз;

ойы ұшқыр;

ойын еркін жеткізе алатын;

.

.

.

.

деп анықтауға негіз болды.

бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілетін қалыптастыруды теориялық тұрғыдан негіздеу және оның әдістемелік жолдарын ұсыну.

бастауыш сынып оқушыларын жаңа бағдарлама бойынша оқыту үдерісі.

қалыптастыру.

бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілетін қалыптастыру механизмі жаңа білім беру жүйесі, жаңа технологиялар арқылы жүзеге асырылса, онда оқытудың негізгі формасы арқылы білім сапасы мен бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілеті арта түседі.

Зерттеу міндеттері:

удың педагогикалық аспеклеріне талдау жасау;

мүмкіндіктерін анықтау;

педагогикалық технологияларының бағыттарын көрсету.

сынып оқушыларының шығармашылығын дамытуға әдістемелік ұсыныстар беру;

философтар, психологтар, педагогтар, этнографтар, тарихшылар, әдебиеттанушылар және т.б. зерттеу мәселесі бойынша жарық көрген еңбектері; әр дәуірде өмір сүрген қазақ ойшыл-ғұламаларының бала тәрбиесі туралы ой-пікірлері; үкіметтің ресми құжаттары (заңдар, қаулылар, баяндамалар т.б.); ҚР Білім және Ғылым министрлігінің қазіргі білім беру және тәрбиелеудегі нормативтік құжаттары тұжырымдамалары кешендері, бастауыш білім берудің мемлекеттік стандарты, оқу-тәрбие үдерісінде оқушылардың шығармашылық қабілетін қалыптастырудың тиімді әдістемесін жүзеге асыру жөніндегі тәжірибелер.

педагогикалық бақылау, сауалнама, интервью, әңгіме, озық педагогикалық тәжірибені зерделеу, мектеп оқушыларының шығармашылық жұмыстарына, мектеп бағдарламаларына талдау жасау, педагогикалық эксперимент, тәжірибелік-эксперимент жұмыстарының нәтижелерін өңдеу.

Зерттеудің ғылыми жаңалығы мен теориялық мәнділігі:

білім мазмұнын жаңарту аясында бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілетін қалыптастырудың ғылыми-теориялық негіздері айқындалды.

бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру мүмкіндіктері анықталды.

Білім мазмұнын жаңарту аясында бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілетін қалыптастырудың педагогикалық технологиясы ұсынылды.

бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілетін қалыптастырудың әдістемесі теориялық тұрғыдан негізделіп, сынақтан өткізілді.

лицейі»

кіріспеден, екі тараудан, қорытындыдан, әдебиеттер тізімінен және қосымшадан тұрады.

зерттеудің көкейкестілігі негізделіп, зерттеу мақсаты, нысаны, пәні, жетекші идеясы, әдіснамалық негіздері, болжамы, практикалық құндылығы, ғылыми жаңалығы, зерттеу нәтижелерінің негізділігі мен дәйектілігі және тәжірибеге енгізілу тұжырымдалады.

жаңа инновациялық технологиялар айқындалады;

пайдалану барысы мен оның нәтижелері баяндалады.

зерттеу мәселесінің перспективалары анықталады.

 

І. БІЛІМ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ АЯСЫНДА БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН ДАМЫТУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗІ

1.1. Оқушылардың шығармашылығын дамытудың педагогикалық-психологиялық негіздері

етін дамытудың, мұғалім іс-әрекетін жаңаша тұрғыда ұйымдастыруды талап етеді.

.

те тасымалдай алуға негіздейді.

-өзі тануға ұмтылуы, ізденуі. Өмірде дұрыс жол табу үшін адам дұрыс ой түюі, өздігінен сапалы, дәлелді шешімдер қабылдай білуге үйренуі қажет.

деп көрсетілген Қазақстан Республикасы Орта білімді дамыту тұжырымдамасының жобасында.

.

Ю.Г.Юдин оқушының шығармашылық әрекетінің негізгі белгілері мен оларға сәйкес қалыптасатын қабілеттерін мына түрде қарастырады:

— оқушының шығармашылық іс-әрекетінің міндетті түрде талап етілуі;

— оқушының шығармашылық іс-әрекетінің пайда болуының жан-жақтылығы;

— сыныптағы ерекше эмоциялық шығармашылық атмосфера және оқушының қызығушылығы;

— оқушының жаңа бір нәрсені ашуы.

– бұл жеке тұлғаның қойылған міндеттерді шешуде немесе бір нәрсені жетілдіруде белсенділік пен дербестік таныта отырып, өмірде болмаған тың жаңалықтарды туындататын мақсатты іс-әрекеті.

.

әрекеттерінің бір түрі. Мұндай әрекеттің ерекшелігі, даму деңгейі тек әлеуметтік факторларға да байланысты. Тек шығармашылық қана адамға мәнін түсінуге, бақытын сезінуге мүмкіндік береді. Мұндай күрделі мәселені шешуде үздіксіз білім беру ісінің алғашқы сатыларының бірі болып саналатын мектептің алар орны ерекше. Өйткені білім беру мекемелері: 1) оқушылардың парасаттылық, рухани, табиғи нанымдарын дамытуға, өзінің қызығушылықтарымен бейімділіктерін іске қосу; 2) жеке адамның сенімдерін дамытуға үйрету; 3) бір адамның еркін шығармашылық ойлауына, оның барлық қабілеттерін дамытуға, өз күшіне деген сенімнің болуына жағдай жасауы тиіс.

Шығармашылық тапсырмаларды орындауға бағыттаудың  негізгі шарттары:

Баланың шығармашылық қабілеттерін дамыту істерін ерте бастан үйрету.

Баланың жүйелі, тұрақты ұйымдастырылған шығармашылық әрекеттер жағдайында болуы.

. Шығармашылық жұмыстар баланың ойлау мүмкіндігін ең жоғары деңгейіне жетуі керек.

4. Бала әрекеттің әр түрімен айналысуға, таңдауына деген еркіндігінің болуы. Баланың жұмыспен айналысуға деген қызығушылығы , қанша уақыт айналысса да, өз еркі болуы керек.

5. Еркіндік − балаға елеусіз болса да, өз күшімен, өз ойымен қиындықты жеңе отырып «жаңалық» ашуға жағдай жасау.

өте күрделі психологиялық процесс. Ол іс-әрекет түрі болғандықтан, тек адамға ғана тән. Шығармашылықты төмендегідей ерекшеліктерімен сипатталған адам әрекеті деуге болады:

— шығармашылықтағы қарама-қайшылықтардың болуы;

— әлеуметтік және жеке адамға деген мәнінің болуы;

— шығармашылыққа арналған шарттардың, жағдайдың болуы;

— шығармашылық тұлғаның жекелік қасиеттерінің болуы;

— нәтиженің жаңалығы, соңы.

ты түрде былайша топтастырамыз:

1. Жаңалықпен бетпе-бет келу.

2. Шығармашылық, екі ұштылық, белгісіздік.

3. Шешімнің жарқ етуі.

4. Шығармашылық акт.

.

мұғалім. Профессор А.Л.Хинчин «… жаңа материалды меңгеру үшін, шағын, оқулықтағы көрсетілген жолдан гөрі, өз бетімен сол нәтижеге жету маңызды», — деп жазды. Шығармашылық әлемдік мәдениеттің барлық дәуіріндегі ойшылдардың назарында болғандығын «шығармашылық теориясын» жасауға деген көптеген ізденістердің болғандығын байқауға болады.

нәрсе жасауға қабілеттілігі, ол адам әрекетінің кез-келген аумағында көрінеді.

әрекетті орындау нәтижесін айтамыз.

.

 

 

удың тиімді жолдары мен әдіс тәсілдері

   

 

   Шығармашылық жұмыстарды ұйымдастыруда, яғни шығармашылық тапсырмаларды іріктеуде қойылатын әдістемелік талаптар:

әрекеттің түрлі амалдарын қолдана алатындай білік қалыптастыру көзделуі қажет.

Шығармашылық тапсырмаларды құрастыруда оқушының дара ерекшелігін, әдебиетке құштарлығын есепке алу қажет.

Шығармашылық жұмыстарды орындау нәтижесі оқушының пәнінен алатын білімін тереңдетуге, пәнге қызығушылығын арттыруға бағытталуы тиіс.

Шығармашылық тапсырмалар негізінде оқушылардың сөздік қорын байыту, қажетті жағдайда айрықша шешім қабылдай алатын жеке тұлғаны дайындау, осыған орай оқытуды ізгілендіру, мектептердің алдында тұрған үлкен міндет.

жүрегімен сезініп, ішкі жан дүниесіндегі тебіреністі әңгімелей білуге үйрету керек.

Б.П.Есиповтың пікірінше, оқушының шығармашылық  жұмысы мұғалімнің міндеттерді шешуіне, атап айтқанда:

а. Оқушының білімді игеруі мен түсінігін кеңейтуге;

ә. Оқу бағдарламасында көрсетілген дағды мен іскерлігінің дамуына;

б. Алған білімін өмірде, қоғамға пайдалы еңбекте, өндірісте қолдана білу;

в. Олардың танымдық белсенділігін арттыруға;

г.Ақыл-ой мәдениеті мен дене еңбегі мәдениетін дамытуға;

ғ. Оқушының өз бетімен жұмыс орындай алуына көмектеседі.

пен шеберлікке баулу мақсатында пайдаланылады.

Оқушылардың тапқырлығы мен ой ұшқырлығын байқау үшін өзіміз құрастырған логикалық тест сұрақтарын өткіздік. Тесті 3-4- сыныптарда өткіздік.

 

 

ТАПСЫРМАЛАРЫ

Бірінші сөздің жалғасы, екінші сөздің бастауы болатын үш әріптен тұратын сөзді тап.

) тау.

Барлық сөздің мағынасы шығатындай етіп, ортақ жалғауды тап.

Бі

ше

лек)

ті

ә

   У.

.Бірінші сөздің жалғасы, екінші сөздің бастауы болатын жұрнақты тап.

быс

мақ

лант

маша

бақ

. Анаграмманы шеше отырып, артық сөзді тап.

(

(шахмат)

(ғылым)

(дарын)

.Барлық сөздің мағынасы шығатындай етіп, алғашқы буынды тап.

лем

   тап

сен

ріс

. Түсіп қалған әріптерді тауып қойыңыз.

 

 

 

 

 

 

 

. Екі-екіден әріптер берілген. Бұл сөз тіркесіндегі сөздердің бас әріптері болғандықтан одан тез арада сөз тіркестерін құрап жаз. Мысалы:

   ШЖ.

. Нүктенің орнына жақша сыртындағы сөздермен мағыналас сөзді қой.

   құпия (…) бояу.

. Неге бұлай? Себебін түсіндіріп жаз.

?

[26[.

Мысалы:

Берілген сөздердің ішінен солдан оңға қарай оқығанда жаңа сөз шығатын сөздерді теріп жаз:

Қыран          қала       Дархан  

Мұз              бұлақ    есек

Қысым         сүт        киім

………

Қандай сын есім жазылғанын табыңдар:

Зықыл  (қызыл)                рыса (сары)

(биік)

(тар)

 

 

 

 

;

Бастауыш мектепте шығармашылық қабілеттіліктері оқу әрекетінде көрінеді. Оқу әрекетінде мұғалім мен оқушы тығыз байланыста болуы керек. Ол үшін мұғалім бар күш-жігерін, педагогикалық шеберлігін оқушы бойындағы табиғи мүмкіндіктерді ашуға, үйлесімді дамытуға бағыттауы, шығармашылық жағдай жасауы қажет. Бастауыш сыныптарда шығармашылықпен жұмыс істеуге үйренген оқушы жоғарғы сыныптарда шығармашылық жұмыстың қай түріне болсын бейім болады және дұрыс жол табу үшін дұрыс ой түйіп, өздігінен сапалы, дәлелді шешімдер қабылдай білуге тырысады. Оқушы не нәрсені болса да білуге құмар, қызыққыш, қолымен ұстап, көзбен көргенді жақсы көреді.

 

 

 

 

 

 

1. Сабақта кең көлемде көрнекі құралдарды пайдалану;

2. Сабақты түрлендіріп өткізу;

3. Сабақта оқушылар өздері жасаған суреттер, схемаларды пайдалану;

4. Техникалық құралдарды тиімді қолдану;

5. Сабаққа қатысты бейнетаспаларды, фильмдерді көрсету.

.

:

Мәтін, ертегіні, әңгімені өз ойларымен аяқтау.

 

жатыр екен.

— Қайсар не істеді?

екі бала былай деп аяқтапты.

қораның үсті құлап түсті. Қайсар қойларды аман алып қалды. Шопан Қайсарға ризашылығын білдіріп, қошақан сыйлады.

. Ақын, жазушылардың мәтіндерін басқаша аяқтау.

ұрақ қойдым.

Оны жүгіріп барып теңізге салып жіберді. Содан бері балық өзінің туған теңізін ешқашан жамандамайтын болыпты.

берілген мақал-мәтелдерді бала шығармашылығын дамытатындай етіп пайдаланудың мәні зор. Ауыз әдебиетінің бұл жанрымен жұмыс төмендегідей етіп ұйымдастырылады:

оқиғаға байланысты мақал-мәтелдер айтқызу;

2) керісінше, мақал-мәтелдің мағынасына қарай оқиға ойлау;

3) суретке қарап тұрып, бірнеше мақал айту;

4) мақалдың мәнін ашатын суреттер жинау;

5) «100 бір жұмбақ — 1001мақал» сайысын өткізу.

.

Мәтін бойынша мақал құрастыру.

Оқулықта берілген мақал-мәтелдерді бала шығармашылығын дамытатындай етіп пайдаланудың мәні зор.

Мысалы: 1. «Еңбек етпеген ішіп жемейді» деген мақалға өмірден мысал келтіру тапсырылғанда оқушылардың берген жауаптары төмендегідей болды:

Жұмыс істемеген адамда ақша болмайды;

Тұрмыстары нашар болады;

Оларда тамақ та болмайды;

ді осы әңгіме бойынша балаларға мақал айтуын ұсынамын.

Табиғат құбылыстарына, заттарға жұмбақтар құрастыру.

Балалар бір-бірінің шығарған жұмбақтарын шешуін тауып, ойлау, дәлелдеу арқылы табылған шешім бала есінде ұзақ сақталып, салыстыруға, қорытуға үйретеді.

)

)

Суреті  бар, хабарлайды,

Жәшікте тұрып жыбырлайды.

салады, би билейді,

                        

)

Бізге жарық береді,

)

Өзі әдемі, иісі жұпар,

)

Жып-жылтыр боп қатады,

)

Оның көп парағы бар,

)

Өзі кішкентай жәндік,

)

Аспанда жүреді дөңгелеп,

Сұлтанбек)

6. Әңгімелерді салыстыру, бөліктерге бөлу, ат қойғызу.

7. Шығарма, мәтін құрастыру.

.

бойынша

арқылы

.

.

.

Мысалы:

 

— у- у- у,                         

Тәртіпті болу. 

2)    — е- е-  е,

Барамыз мектепке.

3) — да- да-  да,                    

Қызықты оқуда.  

ға

Қызықты кітап оқуға

Мектепке барамыз,

Білім аламыз.

Мен бақытты баламын,

Өйткені Қазақстанда тұрамын.

Біз көңілді баламыз,

Мектепке барамыз.

Көп кітап оқып,

Білімді боламыз.

Енді мұғалім болашақ өлеңнің бірінші жолын тақтаға жазып қояды. Мысалы: «Біз көңілді баламыз», қалған екінші, үшінші, төртінші жолдары ұйқастарды ескере отырып, балалар айтқан ұсыныстардан ең лайықтысын таңдау арқылы құралады. Осылай өлең шумағы дүниеге келеді.

іл арқылы ұйымдастырылады:

ем» өлеңінде қайталанып тұрған:

«Неткен сұлу, неткен көркем,

туған өлкем» деген жолдар бар.

сызбасы түсіріледі:

«Неткен сұлу, неткен көркем,

өлкем», — ұсынылған жолдар.

«Ұлан — байтақ жерлері бар

төртінші жолдары ұйқасуға тиіс.

… байлық

… алдық

   

… қалдық.

Оқушының тапсырманы орындауы:

Күз – береке, күз — байлық,

Күзде астық мол алдық

Жылы жаққа құс біткен

Кеткен ұшып, біз қалдық.

 

Оқушылар өз өлеңдерін белгілі бір тақырыптар  бойынша кішкене кітапша түрінде шығарып отыруға болады.

9. Шығармадағы әңгімеге ұқсас оқиғалар айтқызу.

10. Көлемі ұзақ шығармаларды жоспар құру арқылы қысқартып әңгімелету.

2-сыныптан бастап жоспар арқылы жазуға төселеді. Кейбір оқушылар ойын жазбаша жеткізуге қиналады. Ал, кейбіреулері ойын жазбаша еркін жеткізгенді ұнатады. Тірек сөздерді пайдалана отырып жазуға төселеді.

11. Кейіпкерлерге мінездеме бергізу.

13. Рөлге бөліп оқыту.

15. Қайталау сабақтарында, оқыған мәтіндері бойынша өз беттерінше тест тапсырмаларын құрастыру.

16. Белгілі ақын, жазушы шығармасына еліктеп өлең, әңгіме, ертегілер жазғызу т. с. с.

Мысалы: «Көктем» тақырыбын бірнеше тақырыптарға талдап, ұнағанына жазады. «Көктем», «Көктемгі орман», «Көктемгі жан-жануарлар» Көктем туралы оқушылардың жазған шығармалары:

Көктем келді.

Күн жылынды. Жерге көк кілем жабылды. Құстар қайта оралды. «Міне, саған гүлім!» — деп көктем келді.

Наурыз көктем.

Жерде жасыл шөптер шыға бастады. Гүлдер гүлдеп, ағаштар бүршік атты. Барлығы келе жатқан Наурыз мерекесіне дайындалып жатыр. Мерекеде киіз үй құрады. Дастарханға қымыз қойып, бауырсақ төгеді.

.

Бастауыш сыныптарында оқушылардың тілін дамытуға, шығармашылығын арттыруға ықпал ететін жұмыстың бірі — ШЫҒАРМА жазғызу.

Шығармашылық — мазмұнға байланысты өз пікірін, өз көзқарасын білдіре жазу, қорытынды жасау, тілдің көркемдік құралдарын пайдалану түрінде жазылуы ұсталады. Шығармаға мынандай шарттар қойылады:

1) жазу алдында арнайы дайындықтың жүргізілмеуі;

2) жоғары теориялық деңгейде мазмұнның бай болуы;

3) сыныпта жақсы тілектестік атмосфераның болуы.

Шығарма тақырыптары: «Менің арманым»,  «Менің келешектегі мамандығым»,  «Қыс қызығы»,  «Менің досым»,  т. б. Мысалы:

Менің арманым.

)

 

.

 

 

Мысалы: «қырбық қар» — жаңа түскен қар.

1. Ақша қар

2. Мамық, ақ жібектей,

3. Себелеп, ұшып жүріп жауады

4. Жайнатады даланы.

5. Қырбық қар – деп құрастырды.

  жағын айтып беру;

ан және жақсы жақтарын анықтау;

Мысалы мынадай тақырыптар:  «Бұл өте қызықты»,  «Ең қымбат нәрсе»,  «Мен қалай құмырсқа болдым»,   «Қасық болған күнім»,  солай-ақ өзіңді бір сәт үй мүлкінің бірімін деп есептейді.

«Бір күні мен ас ішіп отырып кәдімгі қасыққа айналып кеттім. Менің ағам менімен нанға май жақты, тамақ ішті, тосап жеді. Ас аяқталған соң,  анам мені қалған қасықтармен бірге ыстық суға жуды. Содан соң таза сүлгімен сүртіп, сауытқа салып қойды. Түні бойы сауытта тұрдым. Қасық болған оңай емес екен».

Кесе

Бізді Жанар апай базардан сатып алды. Ол кісі бізді өте жақсы көретін. Әдемі сөреге жинап, қонақ келгенде ғана алдарына қоятын. Бірде апайдың баласы менің бір бауырымды сындырып тастады. Бәріміз балаға ренжіп, ініміз үшін қатты қайғырдық. Содан соң апай баласымен ұзақ сөйлесті. Ертеңіне ол біздерді қолына алып, жұмсақ шүберекпен сүртті. Біз оны баланың кешірім сұрағаны деп ұқтық.

«Мен қалай тышқан болдым?»

Бір уақытта анам «Луиза» деп айқайлағанда, мен ұйқымнан оянып кеттім. Ояна сап, күліп жібердім. Бұл менің түсім екен. Тышқан емес адам болған қандай жақсы деп ойладым.

.

Өзіңді сол адамдай сезіну болып табылады. Бұл жұмыс арқылы бала өмірлік тәжірибе жинақтайды, өмірге деген көзқарасы қалыптасады.

Сыныптарда оқылатын шығармалар ішіндегі ең қызықты эпизодтарды тауып сахналау, кейде көріністердің сценарийлерін өздері ойларынан шығарып келеді. Олар аса бір қызығушылықпен өтеді. Мысалы:  3-сыныпта оқушыладың сахналаған «Төлдердің айтысы»,  «Төле бидің билігі» т. б., 2-сыныпта «Қарасора мен Қызғалдақ», «Білгір Қарға»,  «Торғай мен қарлығаш»,  т. б.  тақырыптар оқушылардың үлкендер байқай бермейтін жаңа қырларын ашып, ұжымдық шығармашылықты дамытуға ықпал етеді.

Ертегі: «Төлдердің айтысы» (сахналау)

— Иеміз қайсымызды жақсы көреді?

— Сендер босқа мақтанасыңдар. Ием мені жақсы көреді. Адамның тіршілігіне ең пайдалысы мен. Шелек — шелек сүт, қарын – қарын май, қап – қап құрт, ірімшік бізден шығады.

— Сендер босқа таласпаңдар. Бәрің де адамға пайдалысыңдар. Әрқайсыларыңның өз орындарың бар.

біріне деген жағымды эмоциональдық қарым қатынасын қалыптастырдым.

Ең соңғы оқушы ертегіні ұшқыр шешіммен аяқтауы тиіс.

Сабақты әртүрлі әдіс-тәсілдерді қолданып, түрлендіріп өткізу оқушыларымыздың білімге, оқып-үйренуге құштарлығын арттыратыны анық.

Мұғалім үнемі оқушыға шығармашылық қабілетін дамыту жолдарын нұсқап отырса, онда балалардың өздері де ізденіске түседі. Психологтардың айтуынша, қабілеттілік туа біткен қасиет емес, ол тікелей пәндік әрекет арқылы дамиды. Оның дамуы баланың жаңа білім алуымен, оның біліктілігі мен дағдыларының қалыптасуымен тікелей байланысты.

оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытудың жұмыс түрлері.

Әр түрлі кездесулер өткізу.

бірнеше шығармашылық турдан тұратын сайыстар, пікірталастар өткізіп, алған әсерлері бойынша шығарма жазу.

реферат жазу.

газеттері, «Айгөлек»журналы)

Осындай жұмыстарды үнемі жүргізу оқушыларды шығармашылыққа баулуға, шәкірт бойындағы қабілет көзін ашып, тілін байытуға, қиялын ұштауға, өз бетінше ізденуге зор әсерін тигізеді. Бала бойындағы қабілетті ашу оқушының шығармашылық бағытта дамуына жете мән беру болып табылады.

«Алдыңа ұлы мақсат қойсаң, ұлылыққа жетесің», — деп данышпан ақындарымыз айтпақшы, барлығымыз бірге күш жұмсап, ел ертеңіне сеніммен қарасақ қана алдымызда тұрған көптеген қиыншылықтардан қиналмай  өтеміз деген ойдамыз. Әлемдік білім беру кеңістігінің талаптарына сай болатын, ең алдымен ұлттық жаңа әдістемелердің бүр жаруына, оның өркендеп, тереңге тамыр жайып жас өскіннің алып бәйтеректей қатайып, нығаятынына нық сенеміз [29].

 

. Ойын технологиясы арқылы оқушылардың шығармашылығын қалыптастыру

   

.

.

.

Ойын технологиялары әлі де білім беру саласында жаңа инновация болып табылады.

Педагогикалық технология ұғымы түрлі педагогикалық ойын түрлерін педагогикалық процесте әдістер мен тәсілдердің кең көлемді топтарын біріктіреді, оның жалпы ойындардан ерекшелігі оқытуда нақты мақсатының қойылуымен және оның оқу-танымдық бағыты сипатталған, негізі салынған педагогикалық нәтижесіне сай анықталады.

арттыру үшін пайдалануға болады.

— тақырыптарды, тіпті оқу пәнінің бөлімдерін, мағлұматтарды меңгеру үшін өзіндік технология ретінде;

;

);

.

Жалпы ойыннан педагогикалық ойынның айырмашылығы, ол оқу-танымдық бағыттылықпен сипатталады және нақты қойылған оқыту мақсаты мен оған дәлелденген педагогикалық нәтижелерге сәйкес келетін маңызды белгілер тән болады. Оқудың ойындық формасы сабақтарда оқу ісіне талаптандыру, ынталандыру құралы ретінде ойын түрлерінің, әртүрлі ситуациялардың көмегімен іске асады.

].

Ойындар оқушылардың ой — өрісін дамытып, ойлау қабілетін арттырумен қатар, үйретілген, өтілген тақырыптарды саналы да берік меңгеруге үлкен әсер етеді. Ойындар оқушылардың шығармашылық ойлау қабілеттерін жетілдірумен қатар, сөздік қорларын молайтып, сауатты жазуға да баулиды. Оқушылар ойын ойнау барысында үйренген сөздерін айтып қана қоймай, оның қандай мағынада қолданылатынын да біледі. Ойын оқу пәндерінің мазмұнымен тығыз байланыста жүргізілгенде ғана дұрыс нәтижелер береді.

ені меңгереді

1. Оқушылар нақты қызмет тәжірибесін меңгереді.

2. Оқушылар тек бақылаушы ғана емес, өздері қатыса отырып қиын мәселелерді өз бетінше шеше білуге үйретеді.

3. Оқу процесінде алған білімді нақты істе қолдана білуге мүмкіндік береді.

4. Оқушы әрекетіне негізделген оқу көлемін басқарады.

5. Уақытты үнемдеуге үйретеді.

6. Оқушылар үшін психологиялық жағымды.

7. Ойын барысында шешім қабылдау оқушылардан аса жауапкершілікті талап етеді.

8. Оқушылар үшін қауіпсіз.

9. Кейде қарапайым оқу қызметімен салыстырғанда көп уақыт мөлшерін алады.

10. Ойын материалдары дәстүрлі оқу материалдарымен салыстырғанда күрделірек.

11. Кейбір ойын түрлерінде қатысушылардың саны шектеулі.

.

.

Негізгі бетбұрыс оқушы білімінің сапасын арттыру, ол дегеніміз түпкі нәтижені көре білу, яғни окушыға берген біліміміздің қайтарымын көру. Ол үшін сабаққа сыныптағы оқушының барлығын қызықтыра отырып қатыстыру қажет. Бес саусақ бірдей емес, яғни әр оқушының сабаққа қызығушылығы, дүниетанымы, даму ерекшеліктері әртүрлі. Сондықтан оқушылардың осы топтарына әртүрлі деңгейде талап қоюға тура келеді. Ал ойын элементтері кез-келген оқушының қызығушылығын тудырады. Тіпті нашар оқитын оқушының өзі ойын арқылы берілген тапсырмаларды асқан қызығушылықпен, белсенділікпен орындайды. Оқушылардың қызығушылықтарын туғызатын ойындардың бірі — дидактикалық ойындар.

Атап айтқанда, мұғалім ойын жағдаяттарын туғыза отырып, әртүрлі заттарды қолдану арқылы сұрақтар қойып, затты көрсетіп, түсіндіріп ойын сюжетін құрастырады.

Бастауыш сыныптардың тіл сабақтарында дидактикалық ойындарды жаңа тақырыпты түсіндіру барысында, қайталау, пысықтау, жаттығу сабақтарында да пайдалануға болады. Бастауыш сынып оқушылары әлі де ойын баласы, сондықтан мұғалім оларды жалықтырмай әртүрлі ойын түрлерімен сабақты қызықты өткізуге тырысуы қажет.

Сонымен, ойын арқылы келесі маңызды міндеттер: баланың қоғамдық қатынастарға бейімделуі, жалпыадамзаттық мәдени құндылықтар мен әртүрлі ұлт өкілдерінің мәдениеттерін меңгеруі; баланың шынайы адамгершілік коммуникацияға енуіне мүмкіндік беретін коммуникативті іс-әрекеттердің көрініс табуы жүзеге асырылады.

   Мұғалім ойын технологияларын пайдалана отырып, баланың әр қырынан көрінуіне (интеллектуалдылық, шығармашылық, эмоционалдылық, коммуникативтік) және оның мінез-құлқында, қарым-қатынасында, оқуында пайда болатын әртүрлі қиындықтарды жеңуге жағдай жасайды. Мұғалімнің ең басты мақсаты — сабақ мақсаты мен қолданылатын ойынның мақсатын ескере отырып, сабақтар мен сыныптан тыс сабақтарда, оны орынды қолдана білу. Оқушылар мен мұғалімнің ойынға ынтасы болған жағдайда ғана, ойын жүруі мүмкін. Ешқандай ойынды формалды ойнауға болмайды. Әрбір дидактикалық ойынға, бір жағынан дидактикалық жаттығуларды орындау тән, мысалы: затқа немесе құбылысқа жалпы сипат беру, олардың ерекшеліктерін табу сияқты жұмыстар, оқушыларды ұқсастықты, айырмашылықты т.с.с. құбылыстарды табуға, байқауға баулиды.

   Оқу ойыны – бұл оқуды ойын арқылы ұйымдастыру. Зерттеулер көрсеткендей, дәстүрлі ұйымдастырылған оқу процесіне қарағанда, оқушылар ойынға қатыса отырып, неғұрлым аз шаршайды, оқу қызметінен жағымды эмоциялар алады.

   Дидактикалық ойындар – оқытудың маңызды құралы, оқыту мақсатын жүзеге асыруға арнайы арналған ойындар. Дидактикалық ойындар байқампаздық, елестету, есте сақтау, сөйлеу, ойлау қабілеттерін, сенсорлық бағдарын дамытады. Оның мақсаты: жаңаша білім беру мазмұнына көшу, нақты іс-әрекет жүргізу, ізденушілікпен жұмыс істейтін оқушы тәрбиелеу.

у тілін бағыттауға ықпал етеді.

]

Рөлдік ойын 

,

«Тайм-аут» кестешесі. 

Ойынның жүру барысы

і қатысушыларды атап көрсетеді.

«Баяндама» оқыта үйрету ойыны

Бірінші мақсат – ойыннан алатын рахат. Бұл мақсатта қуаныш әкелетін кез келген белсенділікке дайын болу.

қызметтік, ол ойын ережелеріне байланысты (көріністерді ойнату).

ойынның шығармашылық мақсатын көрсетеді (шешу, табу, нәтижеге жету, т.б.).

Ойын үлгісіндегі сабақ нақты ережелерді қажет етеді. Олар:

2. Ойынның міндетті атрибуттары: жабдықтау, қаланың картасы, мүліктерді сәйкестендіріп орналастыру, бұл жаңашыл әсер енгізеді, күтпегендік, сабақтың эмоциональды жағдайын көтереді.

3. Ойын нәтижесін міндетті көрсету.

4. Жетік білімді әділқазылар алқасы.

5. Ойындағы еркіндік беретін сәттер.

   Әрбір сабақта оқушылардың ой-өрісін, оқу-танымдық іс-әрекетін белсендіру үшін ойын технологиясының жіктемесі:

«Сөз құрамы» тақырыптарын қорыту барысында «Білім биржасы», «Брейн ринг» оқыта үйрету ойындары оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын, танымдық белсенділігін арттырады.

Сонымен, дүниетану сабақтарында мынадай жұмыс түрлері пайдаланылады:

— танымдық сипаттағы көркем мақалалар;

— қызықты тапсырмалар: жұмбақтар, сөзжұмбақтар, сканвордтар, ребустар, мақал-мәтелдер;

— проблемалық сұрақтар мен тапсырмалар; 

— материалдың қоршаған ортамен байланысы, байланыстың бақылаулар мен тәжірибелерге негізделуі;

— дидактикалық ойындар: «Жануарлар бағы», «Ботаникалық бақ», т.б.;

— тәжірибелер, бақылаулар, практикалық жұмыстар;

йдаланған абзал.

5].

:

1. Ойын-саяхаттар. Олар ертегілерге ұқсас. Олар фактілер немесе оқиғаларды бейнелейді, бipaқ олар ерекше түрде ашып көрсетіледі; қарапайым жұмбақ арқылы; қиындық — оңай жолмен; қажеттілер — қызық жолмен беріледі;

логикалық астарының болуында. Олар баланың ой-әрекетін белсендіреді. Жұмбақтар салыстыру, теңеу және сипаттау арқылы ұғымның қасиеттерін ажыратуға тәрбиелейді, оқушы қиялының дамуына әсер етеді.

олар эмоциональдық түрде белсендіруге, бip сөздікке, өзара әрекет жасауға, бірлесіп ойлануға мүмкіндік туғызады. 

Ойын арқылы оқушылар меңгереді:

1. Оқушылар нақты қызмет тәжірибесін меңгереді.

2. Оқушылар тек бақылаушы ғана емес, өздері қатыса отырып қиын мәселелерді өз бетінше шеше білуге үйретеді.

3. Оқу процесінде алған білімді нақты істе қолдана білуге мүмкіндік береді.

4. Уақытты үнемдеуге үйретеді.

5. Оқушылар үшін психологиялық жағымды көңіл күй орнайды.

6. Ойын барысында шешім қабылдау оқушылардан аса жауапкершілікті талап етеді.

.

мынадай нәтижеге жеткенін білуге болады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

 

1. «Жаңартылған білім беру» бағдарламасы 2016 – 2017 оқу жылы

бағдарламасы. Астана 2010. 

3. Әл – Фараби Әлеуметтік – этикалық трактаттар. – Алматы: Кітап, 1985.

4. Баласағұн Ж. Құтты білік. Көне түркі тілінен аударған және алғысөзі мен түсініктерін жазған А.Егеубаев.-Алматы:Жазушы, 1986.-616 б.

5. Құнанбаев А. Шығармаларының екі томдық жинағы. – А.,Жазушы.1995.

6. Байтұрсынов А. Шығармалары.-Алматы: Жазушы, 1989.-320 б.

8. Аймауытов Ж. Шығармалары: Романдар, повесть,әңгімелер, пьесалар./Құраст. М.Атымов, Қ.Керейқұлов.-Алматы:Жазушы,1989.-560 б.

9. Жұмабаев М. Педагогика.-Алматы: Ана тілі,1992.-160 б.

10. Дулатұлы М. Шығармалары: Мақалалар мен зерттеулер. 2-т. -Алматы: Ғылым,1997.-344 б.

11. Бабанский Ю. Педагогика.-М.,1988.

13. Тәжібаев Т. Просвещение и школы Казахстана во второй половине XIX в.-Алма-Ата: Казгосполитиздат, 1962.-507 с.

14. Жарықбаев Қ.Б. Қазақ психологиясының тарихы.- Алматы: Қазақстан,1996

Лейтес Н.С. Способности и одаренность в детские годы.-М.: Знание, 1984

Назарбаев Н.Ә. «Қазақстан-2050» стратегиясы — қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты:  Ел Президентінің Қазақстан халқына жолдауы.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии.-Москва, Питер,2006.-713с.

Эльконин Д.Б. Введение в психологию развития.-Москва, 1994.

Пономарев Я.А. Психология творчества

Б.Тұрғынбаева «Шығармашылық қабілеттер және дамыта оқыту» Алматы, 2002 жыл.

И.Бикирова  «Шығармашылық – нәтижелі оқыту негізі» Бастауыш мектеп, 2006 №4

Тұрғынбаева Б.А. Ұстаздық шығармашылық Алматы 2007

Құрманова Н.Ж.,Тойбазарова Н. Ойнаумен ой толады, сөйлеумен тіл дамиды. (дидактик. материал) -Ақтөбе, 2006.

/Бастауыш мектеп. 2006Ж №1/ 

28. Бастауыш мектеп оқушыларының шығармашылық қабілетін қалыптастырудың педагогикалық аспектілері //«Қазақ тілі мен әдебиеті» Республикалық ғылыми-педагогикалық басылым. 2009.- №11.

29. Бастауыш сыныпта оқыту барлық пәндер бойынша Республикалық ғылыми әдістемелік және педагогикалық журнал.Алматы, №1, 2010, 50-бет. №1,2014,47- бет.

жолдары». Алматы «Рауан» 1994ж.

//вопросы психологии. 1966.

Бастауыш мектеп, №3, 2003, А.Әбішева «Ойын элементтерін пайдаланудың педагогикалық ерекшеліктері», 

Әуелбаев Ш. «Бастауыш кластарда қазақ тілін оқыту методикасы» —

Алматы: Мектеп, 1987

34. Аймағамбетова Қ.А., Жүнісова К.Ж. “Дүниетану” оқулығына әдітемелік         нұсқау.  Алматы, 1998.

Елубаев, С. Е. Қазақтын байырғы қара есептері және қазақ математиктері [Мәтін] / С. Е. Елубаев . — Алматы : Қазақстан, 1996. — 144 б.

Түркістан, 2007.

 

 

 

3

 

ДИПЛОМ НАЧАЛОд

НАУКИ УКРАЇНИ

АЗОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ

я»

Кафедра економіки і управління морським транспортом

 

 

 

 

Допустити до захисту

кафедрою

Макаренко М. В.

 

 

РОБОТА

на тему:

»

 

 

 

Боєва В. С.

П.

Рецензент:

 

 

 

 

 

 

 

Маріуполь

7

ЗМІСТ

Вступ

країни

1.1. Сутністна характеистика сценаріїв

1.2. Застосування сценарних методів у менеджменті

1.3. Сучасні підходи сценарного аналізу в морегосподарському комплексі

Висновок до розділу 1

країни

2.1. Аналіз морегосподарського комплексу в системі міжнародних зв’язків

2.2. Дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища морегосподарського комплексу

2.3. Проблеми та перспективи розвитку ключових об’єктів морегосподарського комплексу на сучасному етапі

Висновок до розділу 2

України

3.1. Напрями реалізації сценаріїв розвитку морегосподарського комплексу

3.2.Обгрунтування заходів щодо розширення і створення умов розвитку морегосподарського комплексу

Впровадження заходів щодо розвитку морегосподарського комплексу

Висновок до розділу 3

Список використаної літератури

 

 

 

 

   

 

 

 

ВСТУП

морських портів в умовах кризових явищ на ринку.

являє собою сферу знань спрямовану на формування і забезпечення досягнення цілей щодо підвищення ефективності організації.

потребують проведення додаткових досліджень у цій сфері.

та ін.

.

Досягнення поставленої мети відбувалося за допомогою послідовного вирішення таких завдань:

управлінських методик та інструментів до оцінки ефективності діяльності підприємств;

;

створення комплексної системи заходів щодо підвищення ефективності діяльності портового підприємства.

та фінансово-економічне становище, визначення напрямів його вдосконалення.

механізми, інструменти та технології раціоналізації управління.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ СЦЕНАРЇЇВ ТА ПІДХОДІВ РОЗВИТКУ МОРЕГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

 

1.1. Сутністна характеистика сценаріїв

На сьогоднішній день в умовах світової кризи, коли макроекономічна ситуація в країні коливається, в умовах досить високої інфляції і постійної кризи неплатежів, серед всіх методів особливо виділяється новий для українських підприємств метод — метод сценарного планування.

[2].

2. Данников. Холдинги в нефтегазовом бизнесе: стратегия и управление / Данников. М.: ЭЛВОЙС-М, 2004. 464 с.

http://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-stsenarnogo-planirovaniya-kak-instrumenta-dlya-formirovaniya-strategii#ixzz4bO0dN8Im

 

преимущественно качественное описание возможных вариантов развития исследуемого объекта при различных сочетаниях определенных условий. Он не предназначен для «предсказания» будущего, а лишь в развернутой форме показывает возможные варианты развития событий для их дальнейшего анализа и выбора наиболее реальных и благоприятных [42. С.167].

ричинноследственными связями».

анию им гибкости в управлении.

и США. Вот несколько примеров:

чатобумажные ткани в США.

отке стратегического мышления.

ды телекоммуникационной связи.

4) Компания «Глаксоу» (Glaxo) использовала сценарии, чтобы инициировать обсуждение сравнительных характеристик двух возможных направлений дальнейшего развития фармацевтической промышленности — средств диагностики или лекарств, выписываемых по рецепту врача.

 

Сценарий – это инструмент анализа с целью выработки политики, который дает описание возможной совокупности будущих условий развития, движущих сил, событий, тенденций. Термин «сценарий» используется двояко: во-первых, чтобы дать как бы моментальный снимок объекта исследования во времени или описать состояние важных переменных в какое-то определенное время в будущем; во-вторых, чтобы описать ход событий, т.е. их эволюцию от современного состояния до одного из возможных состояний в будущем. Обычно предпочтителен последний подход, потому что он позволяет выстроить причинно-следственную цепь условий, событий, факторов и решений, берущих начало в настоящем. Наиболее полезными сценариями считаются те, которые демонстрируют динамику важных для характеристики развития системы показателей. При таком подходе количественные оценки обогащают качественные сценарии [8]

8. Гапоненко Н.В. Форсайт. Теория. Методология. Опыт: монография/ Н. В. Гапоненко — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. — 239с.

.

Различия между сценарием, прогнозом и видением [цит. по: 23]

(время обращения- 17.07.2012).

Сценарий

Прогноз

Возможные, наиболее вероятные варианты будущего

Вероятные варианты будущего

Основан

на неопределенности

Основан

на определенных связях

Показывает риски

Скрывает риски

Качественный или количественный

Количественный

Необходим, чтобы знать, какое решение принять

Необходим, чтобы осмелиться принять решение

Редко применяется

Применяется ежедневно

Эффективен в среднем в долгосрочной перспективе и при средней или высокой степени неопределенности

Эффективен в краткосрочной перспективе и при низкой степени неопределенности

Играет роль пусковых механизмов для сознательных преобразований

Как правило, сценарии представляют собой качественное описание, хотя и детализированное, содержащее отдельные количественные оценки. Этим они отличаются от обычных прогнозов, в большинстве которых упор делается на количественные показатели [7].

 

http://www.studfiles.ru/preview/6283327/page:16/

 

необходимо двигаться компании.

Сценарии должны из настоящей ситуации развить картины будущего организации. Работа эта ведется систематически и с учетом основополагающего принципа стратегического управления — альтернативности выбора. Поэтому разрабатывается не один сценарий, а несколько вариантов, что позволяет руководителям организации видеть возможные последствия выбора того или иного направления развития. В демонстрации множества картин будущего и вариантов развития и состоит цель метода сценариев [2].

2. Данников. Холдинги в нефтегазовом бизнесе: стратегия и управление / Данников. М.: ЭЛВОЙС-М, 2004. 464 с.

http://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-stsenarnogo-planirovaniya-kak-instrumenta-dlya-formirovaniya-strategii#ixzz4bOafnGQ0

 

 

 

 

 

Применение сценарного метода при формировании стратегии модифицирует классическую схему и добавляет новые этапы (рисунок).

 

http://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-stsenarnogo-planirovaniya-kak-instrumenta-dlya-formirovaniya-strategii#ixzz4bOfE7bNe

 

 

   Сценарий является. Он может быть подвергнут анализу, чтобы исключить из дальнейшего рассмотрения то, что в учитываемом периоде находится на достаточном уровне развития.

Сценарии представляют собой аналоговые, яркие, содержащие культурологические, этические и прочие гуманитарные элементы описания наиболее правдоподобных вариантов будущего.

 

Диплом Ответственность соучастников анализ законодательных положений и правоприменительной практики

Ответственность соучастников: анализ законодательных положений и правоприменительной практики

http://diplompopravu.ru/ написание дипломных работ по праву без предоплаты

 

диплом 1глава

Введение

.

общественно-политическое явление особого рода – терроризм. Любые акты насилия, которые сопровождаются применением оружия, совершением взрывов, поджогов и т.д., если они содеяны с целью нарушения безопасности общества, в целях воздействия на принятие решений органами государственной власти или местного самоуправления или для провокации международного осложнения, создают серьезную опасность жизни и здоровью неопределенно большого количества людей.

. Однако опыт ее применения показал недостаточную эффективность уголовно-правового противодействия этому посягательству.

несмотря на имеющиеся наработки, состав данного преступления изучен еще недостаточно, что и вызывает необходимость его основательной углубленной комплексной разработки.

К. П. Анциферов (Ответственность за захват заложника (Уголовно-правовой и криминологический аспекты, Москва, 2003).

Цель и задачи исследования. Целью работы является комплексное решение проблем уголовно-правовой характеристики захвата заложников, а также разработка предложений по совершенствованию действующего УК в этой части. Для этого поставлены следующие задачи:

;

осуществить сравнительный анализ уголовно-правовых норм иностранных государств, предусматривающие ответственность за данное преступление;

признаки состава преступления захвата заложников;

заложников;

выявить недостатки, пробелы, противоречия действующего отечественного УК в части регламентации ответственности за захват заложников и предложить пути их устранения.

Объект исследования – общественные отношения в сфере применения уголовной ответственности за захват заложников.

.

жений по его усовершенствованию.

РФ; статистические данные.

основании всестороннего анализа объективных и субъективных признаков состава данного преступления разработан ряд концептуально новых выводов и сформулированы предложения по совершенствованию действующего уголовного законодательства в этой части. В частности,

На основании проведенного исследования разработана новая редакция статьи отечественного УК об ответственности за захват заложников.

, могут быть использованы при проведении дальнейших исследований уголовно-правовых проблем захвата заложников и смежных с ним преступлений, в том числе в:

;

• научно-исследовательской работе – как основа для дальнейшей разработки уголовно-правовых проблем захвата заложников и связанных с ним преступлений;

• практической деятельности – как рекомендации органам досудебного следствия, прокуратуры и суда по усовершенствованию правоприменения;

• правотворчества – при подготовке предложений по совершенствованию действующего отечественного уголовного законодательства.

и списка использованных источников.

1.1 Исторические правовые аспекты развития законодательства России об ответственности за захват заложников

.

Особенности жизни и выживания уже в те времена показали, что отдельный человек практически обречен на гибель, следовательно, существование было возможно только в сообществе. Для относительно стабильного сосуществования нескольких сообществ на определенной территории нужно было время от времени регулировать те или иные вопросы, то есть вести переговоры. По их завершению (а иногда – и во время проведения) сторонам необходимы были гарантии соблюдения обязательств. Следовательно, представитель (или несколько представителей) одного сообщества становился (становились) своеобразным залогом для другого в выполнении достигнутых договоренностей, отвечая за это своей свободой и жизнью.

договора они оставались под властью стороны, что их удерживала, и могли быть подвергнуты длительному заключению или даже казнены.

.

.

.

. Заложниками находились в монголо-татарском государстве князья, вызванные к ханскому двору для получения ярлыка – грамоты на княжество, а в Персии – грузинские царевичи.

.

.

.

. Это был первый в истории акт правового регулирования захвата заложников.

). Это обстоятельство также обусловила соответствующие изменения действующего законодательства.

ограничения уголовного преследования и от предоставления права на убежище виновным в совершении преступлений по политическим мотивам лицам.

.

новых государств и масштабные территориальные изменения в мире по итогам Версальско-Вашингтонской системы договоров обусловили дальнейшее рассмотрение выдачи лиц, обвиняемых или подозреваемых в совершении актов терроризма, исключительно сквозь призму политических интересов. Подобные общественно опасные проявления снова получили статус политических преступлений, а имеющиеся на то время межгосударственные соглашения утратили силу.

.

. В частности, это касается обязанности воюющих сторон уважать честь, семейные права и жизни отдельных лиц (ст. 46), недопустимости наложения общего взыскания на все население за действия отдельных лиц (ст. 50) и тому подобное.

.

.

.

. Несмотря на это и на некоторые собственные недостатки, Женевская конвенция 1937 г. стала этапной в международном сотрудничестве по противодействию терроризму. Были заложены основы юридической техники будущих подобных соглашений, которые используются и до сих пор (определение преступления, закрепление неотвратимости наказания, регламентация выдачи по ограничению института невыдачи при совершении определенного Конвенцией перечня деяний по политическим мотивам и тому подобное).

Стоит обратить внимание на тот факт, что уже первое международное соглашение о борьбе с терроризмом признала уголовно наказуемым актом международного терроризма действия, содержащих признаки захвата заложников. Так, согласно ст. 2 Конвенции каждая страна-участница должна установить по собственному законодательством ответственность среди прочего и за лишение свободы глав государств, лиц, наделенных полномочиями глав государств, их преемников (по наследству или по назначению), лиц, выполняющих государственные функции или занимающих государственные должности на момент посягательства, и их супругов.

Во время Второй мировой войны державы Оси использовали захват заложников как инструмент политики террора (наподобие древнеримского протектората) на оккупированных территориях с целью подавления Движения Сопротивления. Заложников захватывали среди местного населения (в основном среди стариков, женщин и детей).

распространяется на все международные военные конфликты, даже когда одна из его сторон не ратифицировала соответствующие конвенции.

.

.

и должны быть подвергнуты уголовному преследованию и суду.

Признав захват заложников во время боевых действий военным преступлением, Женевские конвенции 1949 года и Дополнительные протоколы к ним 1977 года все же не смогли окончательно остановить это явление. Основной причиной этого является прежде всего отсутствие четкого механизма реализации международной ответственности государств и индивидуальной ответственности физических лиц, которые действуют от имени государства, за нарушение этих норм.

ионального законодательства.

устанавливал ответственность за похищение и подмену чужого ребенка (ст. 125 УК РСФСР). Кроме того, ст. 233 предусматривала ответственность за похищение женщины вопреки ее воли для вступления с ней в брак или фактические брачные отношения.

Что же касается захвата заложника как преступления, то до 1987 г. оно не было известно ни российскому, ни советскому уголовному законодательству.

.

.

признает захват заложников самостоятельным преступлением международного характера, то есть деянием, предусмотренным международным договором, что посягает на нормальные стабильные отношения между государствами, наносящие вред мирному сотрудничеству в разных сферах и являются наказуемыми согласно норм международных договоров и национальным законодательством согласно этих договоров, а также проявлением международного терроризма.

, в том числе о захвате заложников.

допускающих их нарушения. Следовательно, специфическая деятельность органов государственной власти, направленная на фактическое исполнение взятых согласно международного договора обязательств в сфере действия национального права предусматривает смену (а в случае отсутствия – принятие) соответствующих внутригосударственных норм.

конное лишение свободы.

.

.

.

лиц.

ничем иным как возрождением института аналогии в уголовном праве, от которого отказались еще в 1958 году.

.

.

, оно не сразу, не всегда и не везде признавалось преступлением, а довольно долго выступало средством обеспечения исполнения договорных обязательств, своеобразным институтом международного права.

Разработка отечественного законодательства об уголовной ответственности за захват заложников опиралась на опыт ряда зарубежных стран и международные документы.

В зависимости от времени и цели совершения можно условно выделить следующие формы данного преступления, что исторически сложились в давние времена:

взятие их другой стороной в качестве залога до полного исполнения условий соглашения или до истечения срока ее действия).

2. Захват заложников во время вооруженных конфликтов (заключалось в захвате одной воюющей стороной и содержании в заключении пленных или жителей страны – участника войны под угрозой их казни в случае сопротивления оккупационным властям или армии или восстания местного населения).

3. Лишение человека свободы с последующим выдвижением определенных требований как условия ее увольнения (имело место в основном во время совершения другого преступления (в частности, пиратства) и преследовало цель получения выкупа либо иных выгод за освобождение потерпевшего или обмена последнего на других людей; сопровождалось угрозой убийства, дальнейшего содержания в заключении, продажи в рабство).

.

непосредственно признано военным преступлением).

Таким образом, все перечисленные формы совершения захвата заложников получили негативную оценку большинства государств, рассматриваются как проявление (акт) терроризма и запрещенные как по международным гуманитарным, так и по международным уголовным правом. Именно благодаря этим отраслям права ответственность за захват заложников установлена сейчас по законодательству большинства государств мира. Опыт правотворчества и правоприменения доказал жизненную необходимость регионального и международного сотрудничества в противодействии этим актам, в каком бы виде (военное преступление как разновидность преступления международного или преступление международного характера) они не проявлялись; сосредоточение усилий в этом исключительно на национальном уровне справедливо признано бесперспективным.

С учетом изложенного мы считаем, что в наше время (в зависимости от времени и места совершения преступления) следует различать две формы захвата заложников:

).

).

1.2 Зарубежный опыт уголовно-правового противодействия захвату заложников

полученных за рубежом результатов позволит избежать ошибок, ложных путей в правотворчестве и правоприменении, послужит отправной точкой в дальнейшем совершенствовании правового регулирования ответственности за захват заложников. Итак, исследование соответствующих уголовно-правовых проблем в законодательстве иностранных государств является крайне необходимым.

Захват заложников признается общественно опасным деянием во всем мире. Это и обусловило его криминализации в подавляющем большинстве стран. При этом следует подчеркнуть, что регламентация ответственности за захват заложников имеет свои, присущие каждому государству особенности, обусловленные правовой системой, традициями правотворчества и опытом правоприменения. По способу регламентации уголовной ответственности за данное преступление можно условно выделить две группы государств.

не употребляются), рассматриваются как квалифицированный или особо квалифицированный состав незаконного лишения свободы – основного преступления. Так, установлена ответственность за:

);

);

);

);

).

).

). Это обуславливается тем, что действующие в течение многих лет (в Нидерландах – с 1886 г., в ФРГ – с 1871 г., в Швейцарии – с 1937 г.) УК этих стран исторически ориентированные на усиленную уголовно-правовую охрану прав, свобод, законных интересов и безопасности человека, приоритет которой является традиционным и юридически закреплен на конституционном уровне.

) или против общественного порядка (глава XXXII УК Польши 1997 г.). Обосновывая подобное решение, ссылаются на то, что признание приоритета человека, его прав, свобод, законных интересов остается только декларацией без реального обеспечения безопасности государства и общества в целом. В государственных и общественных интересах (с точки зрения общечеловеческих ценностей) всегда соединены интересы многих, если не всех людей, являются более значимыми и общественно ценными, чем интересы отдельной личности. Захват же заложников всегда наносит ущерб интересам многих лиц, общества и государства.

норм о преступлениях против общественной безопасности или против общественного порядка современный иностранный законодатель считает таким, что лучше отвечает требованиям современности.

Законодательство ряда государств, кроме общей нормы, которая криминализирует захват заложников, содержит и специальную, предусматривающую ответственность за подобное деяние, если оно совершено во время военных действий (как разновидность нарушения законов и обычаев ведения войны). Такие специальные нормы отнесены к числу посягательств против мира и безопасности человечества (глава 17 раздела VII Особенной части УК Азербайджана, глава 18 раздела VI Особой части УК Беларуси) или против мира и человечности (глава IX Особенной части УК Латвии, глава XVI Особенной части УК Польши, глава 34 раздела XV Особенной части УК Таджикистана).

, то есть рассматривается как проявление терроризма, преступление против государства, а не против человека.

) формах.

.

– ст. 252 УК Польши) адресатов. Иногда перечень тех, кого может побудить к определенному действию или бездействия виновное лицо, соответствующая норма вообще не содержит (ст. 224-4 УК Франции, ст. 239 УК КНР).

. Оно использовано в УК Азербайджана, Казахстана, УК Таджикистана.

Субъект захвата заложников – в основном общий по определению закона об уголовной ответственности определенного государства (то есть физическое лицо, которое является вменяемым и достигло возраста, с которого он может нести уголовную ответственность). При этом в большинстве государств законодатель вполне обоснованно принял во внимание повышенную общественную опасность захвата заложников, а также осознание противоправности этого деяния даже в возрасте, меньшем возраст наступления уголовной ответственности. Учтен и тот факт, что развитие личных качеств человека сегодня вполне позволяет даже малолетнему осознавать общественную опасность совершенных действий, в полной мере руководить ими, а следовательно и нести за них предусмотренную законом ответственность.

16 (УК КНР, Узбекистана) или 18 (УК Нидерландов, Швейцарии) лет.

выкупа и т.д.

). Обстоятельствами, повышающими общественную опасность захвата заложников и отягчающие ответственность виновных лиц, признаются:

• совершение преступления повторно или неоднократно (УК Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Таджикистана);

);

• с применением насилия, опасного для жизни или здоровья лица (УК Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, ФРГ, Швейцарии);

);

• бандой (УК Франции);

• в отношении двух или более лиц (УК Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Швейцарии, Узбекистана);

• в отношении несовершеннолетнего (УК Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Таджикистана, Франции);

• в отношении малолетнего (УК Эстонии, Таджикистана, Узбекистана);

• в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности (УК Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана);

• в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии (УК Грузии, Казахстана, Таджикистана);

должностного лица или членов его семьи, представителя иностранного государства или лица, подлежащего международной защиты (УК Грузии);

• из корыстных побуждений или по найму (УК Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана);

• жестокое обращение с заложником или длительное лишение его свободы (УК Грузии, ФРГ);

• причинение смерти человека или наступления иных тяжких последствий (УК Эстонии, Грузии, КНР, Латвии, Нидерландов, Польши).

придают этому преступления особой общественной опасности и существенно отягчающие ответственность виновных лиц, признаются:

• особо опасный рецидив (УК Таджикистана);

• совершение преступления организованной группой или преступной организацией (УК Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана);

• в отношении многих людей (УК Франции, Швейцарии);

иных тяжких последствий (УК Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, ФРГ, Франции);

обстоятельство – причинение тяжких последствий – и вообще не предполагали особо квалифицирующие обстоятельства).

телесных повреждений потерпевшему, применение к нему пыток или жестокого обращения с ним (УК Франции). Так же и смягчение наказания может быть закреплено как обязательное (так, ч. 3 ст. 224-4 УК Франции устанавливает конкретный срок) или возможное (ч. 4 ст. 185 УК Швейцарии).

ахват заложников сегодня признается уголовно наказуемым деянием в большинстве стран мира. При этом регламентация ответственности за указанное преступление имеет общие черты в постсоветских государствах, правовые системы которых длительное время находились в едином пространстве. Именно в результате ратификации СССР в 1987 году Международной конвенции о борьбе с захватом заложников 1979 года УК союзных республик были дополнены соответствующей уголовно-правовой нормой. Законодательное же регулирование ответственности за захват заложников в иностранных государствах является различным, что обуславливается их собственными законотворческими традициями и правоприменительной практикой.

имеют общие характерные черты в части регламентации ответственности за захват заложников, а именно:

• указанное посягательство отнесено к числу преступлений против общественной безопасности (то есть именно эта сфера общественных отношений признана его родовым объектом);

• возраст наступления уголовной ответственности за данное посягательство снижено по сравнению с общим (в большинстве случаев – с 16 до 14 лет);

• количество квалифицирующих обстоятельств этого преступления значительно увеличена (а в УК некоторых государств введены и особо квалифицирующие обстоятельства);

• предусмотрена поощрительная норма об освобождении (при определенных условиях) от уголовной ответственности за данное посягательство.

 

, должны отметить, что захват заложников в результате длительной эволюции прошло путь от одного из средств осуществления внешней и внутренней политики до деяния, что недопустимо при любых условиях, признается военным преступлением международным гуманитарным правом и преступлением международного характера по международному уголовному праву, проявлением международного терроризма, посягательства на установленный порядок мирного сосуществования государств и международных отношений и является уголовно наказуемым в большинстве государств мира.

не в состоянии остаться в стороне от создания эффективной правовой системы противодействия захвату заложников и использование в этом соответствующих зарубежных достижений. И мы считаем, что приведенные выше общие для современных законов об уголовной ответственности иностранных государств черты – бесспорно полезные и прогрессивные – подлежат обязательному обработке и учету при совершенствовании действующего отечественного УК.

 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398.

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 07.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

Горбунов Ю. С. Международно-правовое регулирование борьбы с захватом заложников // Московский журнал международного права. 1993. № 3. С. 22–35.

О.С. Исторический опыт международной борьбы с захватом заложников // Журнал правовых и экономических исследований. 2013. №2. С.36–39.

. Москва, 2016. С. 35.

Журавлёв И. А. Захват заложников: исторические корни и современное положение // Закон и право. 2002. № 1. С. 9–11.

]. – М. : Юридическая литература, 1984. – 472 с.

Кожевников Ф. И. Русское государство и международное право (до XX века) / Кожевников Ф. И. – М. : Юридическое издательство Министерства юстиции СССР, 1947. С. 174. – 336 с.

, 2003. С. 77. – 480 с.

, 2003. – 480 с.

Комиссаров В. С. Захват заложников: Происхождение нормы, вопросы совершенствования // Законность. –1995. – № 3. – С. 42–46.

И. Чистякова]. М. : Юристъ, 1999. Ч. 1. : XI–XIX века. – 1999. С. 300. 464 с.

. М.:, 1993. С. 23. 36 с.

 Л. Н. Правовые проблемы сотрудничества государств в борьбе с преступностью. Л. : Ленинградский государственный университет им. А. А. Жданова, 1978. С. 28. – 86 с.

Валеев Р. М. Выдача преступников в международном праве: некоторые вопросы теории и практики / Валеев Р. М. – Казань : Казанский государственный университет им. В. И. Ленина, 1979. С, 45. – 126 с.

Российское законодательство X–XX веков в девяти томах / Под общей редакцией О.И. Чистякова. Том IX.

Овчинникова Г. Терроризм: уголовно-правовая характеристика / Галина Овчинникова. – СПб. : Юридический центр Пресс, 1998. С. 13. 36 с.

Журавлёв И. А. Захват заложников: исторические корни и современное положение // Закон и право. 2002. № 1. С. 9–11.

Международное право. Ведение боевых действий. Сборник Гаагских конвенций и иных соглашений. – М. : Международный Комитет Красного Креста и Красного Полумесяца, 1995. – 224 с.

СУ РСФСР. 1926. N 80. ст. 600.

. С. 41 45.

// Государство и право. 1998. № 3. С. 82–87.

Горбунов Ю. С. Международно-правовое регулирование борьбы с захватом заложников // Московский журнал международного права. 1993. № 3. С. 22–35.

Крылов Н. Б. Государственный терроризм – угроза международной безопасности // Советское государство и право. 1987. № 2. С. 78–84.

Устав Организации Объединенных Наций (Принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945) // Действующее международное право. Т. 1.

Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Российская газета. N 67. 05.04.1995.

Международный Пакт от 16.12.1966 «О гражданских и политических правах» // Действующее международное право. Т. 2.

Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительные протоколы к ним. – М. : Международный Комитет Красного Креста и Красного Полумесяца, 1994. – 320 с.

.

. XLIII.- М., 1989. С. 99 — 105.

Указом Президиума ВС РСФСР от 17.07.87 // Ведомости ВС РСФСР, 1987, N 30, ст. 1087

Марков А. Я. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с захватом заложников // Бюллетень Главного следственного управления МВД СССР. 1989. № 2 (59). С. 14–19.

Дементьев С. Как квалифицировать захват заложников ? // Советская юстиция. 1990. № 5. С. 12–13.

Назаров В. Захват заложников – закон и практика // Социалистическая законность. 1991. № 3. С. 32–33.

. наук. М., 1990. С. 12. 22 с.

. наук. М., 1991. 24 с.

. 2016. № 36. С. 22

, 2014. С. 33. 72 с

. наук. К., 2007. С. 4. 19 с.

Уголовный кодекс Австрии ; [пер. с нем. А. Серебренниковой]. – М. : Зерцало-М, 2001. – 148 с.

]. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2001. – 230 с.

Уголовный кодекс Испании ; [пер. с исп. В. Зыряновой, Л. Шнайдер]. – М. : Зерцало, 1998. – 218 с.

Журавлёв И. А. Ответственность за захват заложников в зарубежном и российском уголовном законодательстве // Закон и право. 2002. № 2. С. 44–47.

; пер. с яп. В. Еремина]. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2002. – 226 с.

, 2002. С. 44.– 144 с.

Уголовный кодекс Нидерландов ; [пер. с англ. И. Мироновой]. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2000. – 253 с.

Уголовный кодекс Федеративной Республики Германия ; [пер. с нем. А. Серебренниковой]. – М. : Зерцало, 2000. – 208 с.

. ред. Н. Кузнецова ; пер. с нем. А. Серебренниковой]. – М. : Зерцало, 2000. – 138 с.

. А. Лукашова]. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2001. – 313 с.

]. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2002. – 409 с.

]. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2001. – 262 с.

]. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2001. – 303 с.

]. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2001. – 325 с.

Уголовный кодекс Кыргызской республики. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2002. – 352 с.

Уголовный кодекс Республики Таджикистан. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2001. – 410 с.

Уголовный кодекс Республики Узбекистан. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2001. – 338 с.

. ред. Н. Кузнецова ; пер. с нем. А. Серебренниковой]. – М. : Зерцало, 2000. – 138 с.

. ред. Л. Головко, Н. Крылова ; пер. с фр. Н. Крыловой]. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2002. – 650 с.

// Уголовное право. – 2003. – № 1. – С. 105–107.

дипл.раб.

Министерство здравоохранения Оренбургской области

Государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение

медицинский колледж»

 

 

 

РАБОТА

отделение

 

— _____________

Ф.И.О. полностью) (подпись)

 

форма обучения)

код и наименование)

з

— _____________

Фамилия И.О.) (подпись)

 

 

 

К защите допустить

Дипломная работа выполнена с оценкой ______________

 

«____» _______________ 20___ г.

Секретарь ГЭК ______________________________ — ____________________

Фамилия И.О.) (подпись)

 

Орск, 2017 г.

 

Оглавление

……………………………

…………………………………

……………………………………..

………………………………….

1.4 Причина развития сахарного диабета…………………………………

1.5 Клинические проявления сахарного диабета

……………………………………………..

…………………………

1.8 Профилактика и диета сахарного диабета

отделение.

2.1 Цель и задачи исследования……………………………………………..

2.2 Методика исследования………………………………………………….

2.3 Результаты исследования…………………………………………………

2.4 Выводы по результатам исследования………………………………….

Заключение………………………………………………………………………

Список используемой литературы……………………………………………..

Приложения …………………………………………………………………….

 

 

 

 

Введение

 

нкологическими заболеваниями.

На пороге XXI века исследования в области молекулярной биологии и иммунологии открыли новые перспективы в познании природы сахарного диабета, генетические возможности предсказания развития этой болезни у конкретного человека. В настоящее время разработаны принципы и эффективные методы терапии сахарного диабета, позволяющие больному при его правильном отношении к лечению полноценно работать в большинстве профессий, создавать семью, путешествовать, в общем — иметь достаточно высокое качество жизни, т. е. физическое, психическое и социальное благополучие.

чески активных добавок к пище.

Сахарный диабет занимает третье место в мире после сердечно — сосудистых и онкологических заболеваний. По различным источникам, в мире насчитывается от 120 до 180 млн. больных диабетом, что составляет 2-3% от всего населения планеты.

По сегодняшним прогнозам каждые 15 лет ожидается двукратное увеличение числа больных.

По странам (в процентном отношении к населению) статистика выглядит приблизительно так: Россия 3-4%, США 4-5%, страны Западной Европы 4-5%, страны Латинской Америки 14-15%

страдающие сахарным диабетом.

отделение.

рска

отделение.

:

— Проанализировать существующие литературные источники по данной теме;

понятия – сахарный диабет;

;

;

;

— Оформить буклеты для больных сахарным диабетом.

При написании дипломной работы были использованы следующие методы:

— Наблюдение

— Анализ деятельности медицинских работников

— Анкетирование.

памяток по профилактике и диетотерапии.

.

Работа представлена на 54 страницах, имеет список использованных источников, включающий 25 наименований.

граммы, рекомендации для пациентов сахарным диабетом.

 

 

 

 

1.История изучения сахарного диабета

были обречены на гибель.

, живший во втором веке нашей эры. Он описывал болезнь так: «Диабет — ужасное страдание, не очень частое среди мужчин, растворяющее плоть и конечности в мочу. Пациенты, не переставая, выделяют воду непрерывным потоком, как сквозь открытые водопроводные трубы. Жизнь коротка, неприятна и мучительна, жажда неутолима, прием жидкости чрезмерен и не соразмерен огромному количеству мочи из-за еще большего мочеизнурения. Ничего не может удержать их от приема жидкости и выделения мочи. Если ненадолго они отказываются от приема жидкости, у них пересыхает во рту, кожа и слизистые становятся сухими. У пациентов отмечается тошнота, они возбуждены, и в течение короткого промежутка времени погибают».

», что в переводе с латинского означает «мед».

1796 г. врачи начали говорить о том, что больным сахарным диабетом необходима особая диета. Для лечения диабета стали применять физические нагрузки.

В 1841 г. был впервые разработан метод определения сахара в моче. Затем научились определять уровень сахара и в крови.

установил, что в поджелудочной железе накапливаются клетки, названные островками. Роль их была еще неясна – о ней узнали позже.

ткани экстракт, то это поможет в лечении сахарного диабета.

.

и Ч. Бест открыли инсулин – гормон из ткани поджелудочной железы. Уже со следующего года его стали применять для предупреждения и лечения диабетической комы.

составили полноценную диету для больных сахарным диабетом, которая используется до сих пор. В предложенную систему питания они включили оптимальное количество углеводов.

В 1970 году препараты инсулина, очищенные особым образом, стали применять для лечения больных диабетом.

В 1985 году было разработано еще одно лекарственное средство – человеческий инсулин. Его получают с помощью генной инженерии.

Общие сведения о сахарном диабете.

Сахарный диабет — это заболевание на всю жизнь. Больному приходится постоянно проявлять упорство и самодисциплину, а это может психологически надломить любого. При лечении и уходе за больными сахарным диабетом необходимы также настойчивость, человечность, осторожный оптимизм; иначе не удастся помочь больным преодолеть все препятствия на их жизненном пути.

Сахарный диабет возникает либо при дефиците, либо при нарушении действия инсулина. В обоих случаях в крови повышается концентрация глюкозы (развивается гипергликемия), сочетающаяся со многими другими метаболическими нарушениями: например, при выраженном дефиците инсулина в крови возрастает концентрация кетоновых тел.

Сахарный диабет во всех случаях диагностируют только по результатам определения концентрации глюкозы в крови в сертифицированной лаборатории.

В период реконвалесценции после заболеваний и при длительном постельном режиме результаты пробы могут оказаться ложными.

 

 

 

Проба на толерантность к глюкозе позволяет выявить также:

, чтобы им не приходилось повторно проводить пробу на толерантность к глюкозе после каждого анализа мочи в других медицинских учреждениях;

, но может наблюдаться и у здоровых людей.

необходимость лечения при нарушении толерантности к глюкозе врач определяет индивидуально. Обычно пожилым больным лечение не проводят, а более молодым рекомендуют диету, физические упражнения и снижение массы тела. Почти в половине случаев нарушение толерантности к глюкозе в течение 10 лет приводит к сахарному диабету, в четверти — сохраняется без ухудшения, в четверти — исчезает. Беременным при нарушении толерантности к глюкозе проводят лечение, аналогичное терапии сахарного диабета.

 

Классификация сахарного диабета.

.

к инсулину.

I и II типы сахарного диабета — наиболее частые формы первичного сахарного диабета. Выделение I и II типов имеет не только клиническое (для подбора лечения), но и этиологическое значение, поскольку причины I и II типов диабета абсолютно разные.

 

Сахарный диабет I типа

начинается в очень раннем возрасте, за несколько лет до развития клинических проявлений сахарного диабета.

Сахарный диабет II типа

ожирением.

Сахарный диабет II типа прогрессирует медленно: секреция инсулина постепенно снижается в течение нескольких десятилетий, незаметно приводя к повышению гликемии, которую чрезвычайно трудно нормализовать.

не оказывает заметного биологического действия, поэтому в лечении ожирения его не используют.

:

• Возраст старше 40 лет.

• Монголоидное, негроидное, латиноамериканское происхождение.

• Избыточная масса тела.

• Сахарный диабет II типа у родственников.

диабет в анамнезе.

.

к инсулину, сахарного диабета II типа, ишемической болезни сердца. Чем ниже масса тела при рождении и чем больше она превышает норму в возрасте 1 года, тем выше риск.

к рецепторам инсулина; нередко сочетается с другими аутоиммунными заболеваниями, например, системной красной волчанкой (особенно у негритянок). Эти варианты диабета очень плохо поддаются лечению.

два раза.

 

 

Терапия инсулином.

самочувствие больных.

Препараты инсулина

. Их действие начинается быстро (в течение 15-30 минут) и продолжается недолго (6-8 часов). При лечении сахарного диабета их используют как для постоянной поддерживающей терапии (вводят подкожно), так и при неотложных ситуациях (можно вводить внутривенно и внутримышечно). Другие препараты инсулина использовать для внутривенного или внутримышечного введения нельзя.

аналоги инсулина.

(Ново Рапид). Эти препараты удобны тем, что их можно использовать непосредственно перед едой (или даже, при необходимости, сразу после еды). Благодаря очень короткой продолжительности их действия риск развития гипогликемии до следующего приема пищи невелик. Использование аналогов инсулина перед основным вечерним приемом пищи позволяет снизить риск развития гипогликемии ночью.

гипогликемии.

).

инсулины

.

) очень немного.

.

Поддерживающие режимы

В большинстве случаев для надежного контроля течения сахарного диабета I типа достаточно вводить инсулин 3 раза в сутки. Частые инъекции могут улучшить контроль, снизить риск развития тяжелой гипогликемии, в некоторой степени повысить гибкость режима терапии инсулином (например, с помощью дополнительной инъекции перед вторым завтраком). При беременности такой режим терапии инсулином нередко оказывается необходимым. Ниже описаны наиболее эффективные режимы терапии инсулином:

перед завтраком и перед ужином вводят инсулин короткого действия и инсулин средней продолжительности действия, иногда — только инсулин средней продолжительности действия.

перед завтраком вводят смесь нейтрального растворимого инсулина и инсулина средней продолжительности действия; перед ужином — нейтральный растворимый инсулин; на ночь — инсулин средней продолжительности действия. Эта схема позволяет обойтись без инъекции инсулина днем, что удобно для пациентов. Кроме того, эта схема снижает гликемию при измерении натощак.

; при недостаточной эффективности инсулин назначают > 2 раза в сутки, как описано выше. В большинстве случаев сахарного диабета II типа эффективны готовые смеси инсулина.

обычную дозу делят на 4 части с введением перед завтраком более одной четверти, а на ночь — менее одной четверти суточной дозы.

.

:

.

в областях введения инсулина также развиваются крайне редко.

К наиболее прогрессивным методикам лечения диабета относится инсулинотерапия, объединяющая меры с основным направлением – компенсацией нарушений углеводного метаболизма при помощи введения инсулиновых препаратов. Методика показала отличные клинические результаты при лечении диабета, некоторых психических и других заболеваниях.

Область применения:

Лечебная терапия пациентов с диагнозом ИЗСД;

Временная терапия пациентов с диабетом 2-го типа, которым предстоят хирургические вмешательства в случае развития ОРВИ и прочих заболеваний;

Терапия пациентов, имеющих диабет 2-го типа, в случае неэффективности приема препаратов, снижающих сахар крови.

, является частым среди людей, страдающих сахарным диабетом.

:

Интенсифицированная инсулинотерапия

Если у пациента отсутствует лишний вес и не наблюдаются сильные эмоциональные перегрузки, препарат назначается по ½ — 1 единице в расчете на 1 кг массы тела 1 раз в сутки. При этом интенсифицированная инсулинотерапия призвана выступить имитатором физиологической секреции гормона.

Данная задача требует выполнения следующих условий:

1.Инсулин в организм пациента должен поступать в дозировке, достаточной для глюкозной утилизации.

2.Инсулины, введенные извне, должны стать абсолютной имитацией базальной секрецией, выделяемой поджелудочной железой (включая пик ее отделения после приемов пищи).

Перечисленные требования обуславливают схему интенсифицированной инсулинотерапии, когда происходит разделение суточной дозировки инсулина на инсулины, имеющие короткое или пролонгированное действие. Последние вводятся чаще всего по утрам и вечерам, полностью имитируя продукт жизнедеятельности поджелудочной железы.

Приём инсулинов с коротким действием оправдан после приёмов пищи с содержанием углеводов. Дозировка же этих инсулинов определяется в индивидуальном порядке и зависит от количества хлебных единиц этого приёма пищи.

преимущество методики – сведение числа инъекций до минимума (от 1 до 3 в течение суток).

воздействия) составляют 2/3 от общего объема ССД, оставшаяся 1/3 часть приходится на ИКД.

.

Инсулиновой помпой называется разновидность электронного устройства, обеспечивающего круглосуточные подкожные инъекции инсулина с коротким или ультракоротким периодом действия в мини-дозах.

Инсулиновая помпа может работать в разных режимах ввода препарата:

подача гормона поджелудочной железы, т.н. базальная скорость.

скорость, когда периодичность введения препарата и его дозировка программируется самим пациентом.

индекса.

скорости введения позволяет заменить инсулин ультракоротким или коротким действием.

Комбинирование перечисленных скоростей максимально близко имитирует секрецию инсулина в организме обладателя здоровой поджелудочной железы. Пациент должен производить замену катетера через 3 суток.

Инсулинотерапия сахарного диабета 1 типа

физиологическую секрецию гормона, вырабатываемого поджелудочной железой здорового организма.

терапии, или режима с многократными инъекциями. Одной из разновидностей данной терапии выступает как раз интенсифицированная инсулиновая терапия.

инсулинового количества более индивидуален.

препаратов небольших доз базального инсулина.

), должны остановиться на суточной дозировке в 10 МЕ. При этом инъекции желательно делать в одинаковое время дня.

препараты в таблетках + базальный инсулин» не приносит результатов, проведение инсулинотерапии переводится врачом полностью на инъекционный режим.

Причины развития сахарного диабета

Среди причин развития сахарного диабета могут быть:

травмы поджелудочной железы;

избыточный вес или ожирение;

вредные привычки (курение и злоупотребление алкоголем);

аутоиммунные заболевания;

стрессы;

малоподвижный образ жизни;

эндокринные болезни;

вирусные инфекции;

гипертония;

возрастные изменения;

злоупотребление жирной пищей;

заболевания ЖКТ;

токсическое поражение лекарственными или химическими веществами.

Среди вирусных инфекций, которые могут стать провоцирующим фактором в развитии диабета, являются: свинка, ветряная оспа, корь, краснуха, гепатит, вирус эпидемического паротита. Эндокринные заболевания, из-за которых повышается риск диабета у взрослых, это:

;

акромегалия;

;

гипертиреоз.

за восприимчивость к гормону.

1.5 Клинические проявления сахарного диабета

.

К основным симптомам относятся:

Основные симптомы наиболее характерны для диабета 1 типа. Они развиваются остро. Пациенты, как правило, могут точно назвать дату или период их появления.

так и 2 типа:

 

Лечение сахарного диабета

Перед началом лечения, необходимо провести точную диагностику организма, т.к. от этого зависит положительный прогноз выздоровления.

:

нормализацию обмена веществ;

предупреждение развития осложнений диабета.

Далее, лечение, в зависимости от типа диабета различается. Рассмотрим их по отдельности.

)

Как мы уже и упоминали в средине статьи, в разделе «Классификация сахарного диабета», пациенты с диабетом 1 типа постоянно нуждаются в инсулиновых уколах, поскольку организм не может сам выработать этот гормон в достаточном количестве. Иных методов доставки инсулина в организм, кроме уколов, на данный момент не существует. Таблетки на инсулиновой основе при диабете 1 типа не помогут.

Кроме инсулиновых уколов, лечение диабета 1 типа включает в себя:

— выполнение дозированных индивидуальных физических нагрузок (ДИФН).

)

средств, которые выпускаются в виде таблеток.

Диета при сахарном диабете 2 типа является основным методом лечения в связи с тем, что данный тип диабета как раз и развивается из-за неправильного питания человека. При неправильном питании нарушаются все виды обмена веществ, поэтому, меняя свой рацион, диабетик во многих случаях получает выздоровление.

В некоторых случаях, при стойких видах диабета 2 типа, врач может назначить инсулиновые уколы.

Осложнение сахарного диабета

хронические и острые.

относятся коматозные состояния, при которых возникает потеря сознания из-за нарушений работы головного мозга на фоне очень высокой или очень низкой концентрации сахара в крови:

.

. Высокая смертность обусловлена тромбозом глубоких вен, эпилептическими припадками, почечной недостаточностью и панкреатитом.

, реже – при неправильном приеме сульфаниламидных препаратов или при употреблении определенной пищи).

, называемые также поздними, развиваются при длительном воздействии высокого уровня сахара в крови на органы и системы больного. Более чувствительные к пагубному действию сахара органы поражаются обычно в первую очередь, они являются своеобразными «мишенями» сахарного диабета.

осудов сетчатой оболочки глаза.

). Возникает из-за воздействия на почки продуктов нарушенного обмена липидов и углеводов, образующихся при сахарном диабете.

является одним из важнейших факторов развития «диабетической стопы», которая может привести к ампутации ноги.

Диабетическая энцефалопатия – прогрессирующее поражение головного мозга, возникающее под действием хронических и острых диабетических сосудистых и обменных нарушений, которое проявляется общей слабостью, снижением работоспособности, повышенной утомляемостью, эмоциональной лабильностью, нарушением концентрации внимания, тревожностью, стискивающими головными болями, головокружением, нарушением памяти, внимания, ухудшением мыслительного процесса.

, трещины, наблюдается желтоватое окрашивание кожных покровов, деформация ногтей, выпадение волос.

голени, язв на тыльной части голени, на стопе, на фалангах пальцев. В тяжелых случаях развивается гангрена, ведущая к ампутации конечностей.

1.8 Профилактика и диета сахарного диабета

начавшемся сахарном диабете.

Методы профилактики

Профилактика сахарного диабета даже у пожилых людей должна сопровождаться каждодневными физическими нагрузками. Обязательно найдите полчаса в день для занятий физкультурой, аэробикой, фитнесом и т.д.

Физическая нагрузка при сахарном диабете

:

прогулками по парку;

занятиями в бассейне;

игрой в теннис;

катанием на велосипеде;

походами пешком в магазин, кафе;

активным играм со своими детьми;

походами на рынок, выставки и пляжи.

заболевания и сахарный диабет тесно связаны друг с другом.

Впрочем, все заболевания могут привести к нарушениям в обмене веществ организма, поэтому нужно вовремя и правильно лечить все болезни. Это и будет самой лучшей профилактикой диабета 2 типа.

Главное, что нужно запомнить это то, что, обнаружив симптомы сахарного диабета ни профилактика, ни лечение не могут быть выбраны самостоятельно без осмотра врача и сдачи анализов.

Следует уделять большое внимание правильной организации питания, тем более что соблюдение соответствующей диеты может быть основным методом лечения больных с легкими формами заболевания.

При назначении диеты учитывают калорийность пищевого рациона, массу тела больного и ее соотношение с идеальной, энергетические затраты организма.

.

можно использовать специальные сорта печенья, бисквитов и других продуктов, содержащих ксилит, сорбит, фруктозу. Рекомендуются продукты, содержащие медленно всасывающиеся углеводы (черный хлеб), а также богатые витаминами (свежие овощи, несладкие фрукты). Оптимальным считается 4-5 разовый режим питания.

Включение в рацион питания пищевых волокон, содержащихся в овощах (капусте, моркови, свекле, фасоли), ягодах (малине, ежевике, смородине), фруктах (яблоках), орехах, отрубях и т.д., способствует снижению уровня холестерина в сыворотке крови, повышению синтеза и всасывания витаминов в кишечнике, снижению содержания глюкозы в крови.

ние

2.1 Цель и задачи исследования

отделение

задачи:

отделение

— Проанализировать результаты, сделать выводы;

, по профилактике и диетотерапии.

2.2 Методика исследования

Испытуемые:

Используемые методики:

В исследовании были использованы:

Анкета для пациентов по определению значения

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1).

Процедура проведения исследования:

отделения.

Обработка результатов:

Проводилась по каждому вопросу анкеты.

2.3 Результаты исследования

 

 

диплом 1

ВВЕДЕНИЕ

Александр Солженицын

Образование единого государства стратегически необходимо как для России, так и для Белоруссии»

В. В. Путин

Актуальность темы исследования.

Распад СССР стал одним из самых трагичных политических событий 20-го века, оказавший значительное влияние на расстановку политических сил на мировой арене.

Результаты референдума 1991 года о судьбе СССР и периодические опросы общественного мнения в России и Беларуси со всей основательностью подтверждают, что преимущественное большинство россиян и белорусов не хотели распада Советского Союза, и желают восстановить утраченное единство.

В середине 90-х годов Беларусь и Россия, первыми из бывших республик СССР, осознали необходимость тесной двусторонней интеграции, восстановления духовных, экономических, политических и государственно-правовых уз, которые связывали их на протяжении веков.

Одним из факторов, способствовавших закономерному формированию Союза Беларуси и России, стал ускоряющийся и всеобъемлющий процесс глобализации, поиск баланса политических сил в целях обеспечения национальной безопасности и прогрессивного экономического и политического развития государств. Создание Россией и Беларусью Союза с последующей его трансформацией в Союзное государство имело и имеет важное мировое и политическое значение в условиях реального расширения НАТО на восток.

Последние события в экономической сфере (в частности, кризис с соглашением по транспортировки нефти и газа) показали, что нерешенность правовых вопросов негативно сказывается на двусторонней интеграции, дестабилизирует политическую обстановку.

и России принято считать 2 апреля 1996 года (День единения народов Беларуси и России), когда президентами двух стран был подписан Договор об образовании Сообщества Белоруссии и России \

Подписание 8 декабря 1999 года Договора о создании Союзного государства и Программы действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации его положений ознаменовало выход двух стран на новый уровень союзных отношений. Вместе с тем актуальным на сегодняшний день остается исследование концептуальных основ Союзного государства, поскольку в силу своеобразия модели Союзного государства предложения в части его государственного устройства и правовой системы, а также фундаментальная оценка его правовой природы не нашли должного отражения в научных и прикладных трудах. Разграничение международных и конституционно-правовых основ в процессе сотрудничества Беларуси и России имеют важнейшее методологическое значение.

по сути призван окончательно решить вопрос государственного устройства Союзного государства и его правовой системы. Следует подчеркнуть, что разработка Конституционного Акта представляет собой сложный процесс в силу различия подходов экспертов как к трактовке статей

отребностью в придании всем институтам Союзного государства легитимного характера.

Союзного государства, рассмотреть вопросы формирования и взаимодействия органов власти Союзного государства, более четко определить их статус и полномочия, разработать правовой механизм обеспечения действий организационно-правовой системы.

Проблема интеграции государств Беларуси и России требует объединения интеллектуальных усилий российских и белорусских ученых-юристов, активной разработки научных тем, связанных со становлением новой союзной государственности.

Полагаем, что положения, изложенные в диссертации, могут быть полезны для достижения указанных целей.

Научная разработанность темы исследования. Современные российско-белорусские отношения нельзя рассматривать и исследовать без учета глубоких исторических взаимоотношений, поэтому в работе современный этап российско-белорусской интеграции был изучен через призму исторического опыта существования российского и белорусского народов в рамках единого государства.

Собранием Союзного государства «круглыми столами» при участии белорусских и российских ученых, а также периодически проводимыми международными научно-практическими конференциями (например, «Проблемы унификации законодательства Беларуси и законодательства России в процессе интеграции», «Актуальные проблемы строительства и развития Союзного государства» и другие).

Вопросы государственного устройства Союза Беларуси и России на переходном этапе от Сообщества к Союзному государству рассматривались в кандидатской диссертации Н. Б. Пастуховой «Союз России и Белоруссии: этапы, особенности, перспективы (конституционно-правовой аспект)» (Москва, 2000 г.). Организационно — правовые основы формирования Союзного государства затрагивались в кандидатской диссертации белорусской ученой О. И. Долгополовой «Организационно-правовые основы создания Союзного государства» (Минск, 2003 г.).

Таким образом, в конституционном праве отсутствует комплексное исследование уникального по своей правовой природе интеграционного образования — Союзного государства Беларуси и России. Представленная работа призвана восполнить указанный пробел, раскрыть конституционно-правовой статус Союзного государства, внести ряд практических предложений и рекомендаций по совершенствованию нормативно-правовой базы его создания и функционирования, раскрыть особенности и проблемы формирования правовой системы Союзного государства, определить перспективы ее развития.

Объектом исследования являются государственно-правовые отношения Республики Беларусь и Российской Федерации, складывающиеся в ходе развития интеграции.

раскрывающие конституционно-правовой аспект, историческую и правовую природу Союзного государства России и Беларуси.

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель настоящего исследования состоит в комплексном, конституционно-правовом исследовании проблемы объединения России и Беларуси, в обосновании и разработке концептуальных основ Союзного государства, а также предложений, которые способствовали бы совершенствованию организации и деятельности органов Союзного государства.

Указанная цель обусловила постановку следующих задач диссертационного исследования:

— анализ в историческом аспекте взаимоотношений и государственных связей Беларуси и России;

— общая характеристика этапов сближения двух стран, которые привели к подписанию Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года;

— оценка правовой природы Договора от 8 декабря 1999 года о создании Союзного государства;

Союзного государства с учетом сложившейся мировой практики в определении видов объединений государств;

— рассмотрение вопросов формирования институциональной системы Союзного государства;

— исследование основных элементов правовой системы Союзного государства, вопросов ее внутренней структуры, иерархии системы законодательства Союзного государства;

— выявление недостатков и пробелов в правовом регулировании органов власти Союзного государства; внесение предложений по совершенствованию положений проекта Конституционного Акта.

принципы познания (принципы диалектики), общенаучные и специальные юридические методы исследования: системный, функциональный; методы анализа и синтеза; формально — юридический, статистический и другие.

При исследовании этапов становления Союзного государства применялись исторический, социологический методы. Для оценки конституционно-правового статуса Союзного государства, использовался системно-структурный подход. Для анализа сходства и различия конкретных видов объединений государств использовался компаративистский метод познания. На эмпирическом уровне исследования применялось наблюдение современных интеграционных процессов в различных странах. Данные, полученные в результате применения этих методов, имеют не только теоретическое, но и практическое значение.

.

В. В. Якубовской С. И.

С.

A., Вишнякова В. Г., Миронова В. О., Михалевой Н. А. и Пастуховой Н. Б.

, JI. М. Карапетян, В.

,

и многие другие.

Нормативную базу исследования составили учредительные акты Союзного государства (Договор о создании Союзного государства, Конституционный Акт), двусторонние соглашения и нормативные правовые акты союзных органов.

В работе использовались материалы российско-белорусских семинаров и конференций, информация с официальных Интернет сайтов Союзного государства.

Научная новизна диссертации. Настоящая диссертация представляет собой одно из первых в юридической науке комплексных исследований правовой природы Союзного государства Беларуси и России.

Было рассмотрено и проанализировано такое новое теоретико-прикладное явление как Союзное государство. Автор рассматривает указанное объединение как конституционно-правовой феномен (государство переходного периода), сочетающее в себе специфические черты федерации и конфедерации.

Союзного государства; рассмотрены вопросы формирования органов власти Союзного государства и его правовой системы.

функционирования Союза России и Беларуси, и способствующие дальнейшему усилению интеграционных процессов.

л

, от 2 апреля 1997 года, увеличен удельный вес конституционных норм. Договор о создании Союзного государства5 от 8 декабря 1999 года по своей правовой природе является учредительным актом, определяя основы государственности Беларуси и России и устанавливая систему конститутивных принципов и норм.

2. Мировая практика 90-х годов свидетельствует о возможности определения наряду с классическими видами объединений государств еще одного вида объединения государств — союзного государства. Это особый вид объединения государств, при котором степень интеграции выше, чем в конфедерации, однако государства-члены не обрели подобие статуса субъектов федерации. Анализ Договора о создании Союзного государства позволяет сделать вывод о схожести его институтов с правовыми институтами, свойственными федеративному государству. Таким образом,

Союзное государство как специфический вид объединения государств сохраняет определенные элементы международно-правового объединения, но одновременно приобретает многие признаки, характерные для федеративного государства.

оюзному государству.

4. Анализ актов Союзного государства свидетельствует о необходимости совершенствования института союзного гражданства. В этих целях необходимо:

— внести изменения в Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о равных правах граждан от 25 декабря 1998 г. закрепив за гражданами России и Беларуси, постоянно проживающими на территории каждого субъекта Союзного государства, право выбирать и быть избранными в органы местного самоуправления данного субъекта (а в перспективе и в органы государственной власти);

Возможным вариантом урегулирования данного вопроса на современном этапе может стать принятие Соглашения об исключении из числа иностранцев белорусских граждан в Российской Федерации и российских граждан в Республике Беларусь;

— в случае исключения из числа иностранцев белорусских граждан в Российской Федерации и российских граждан в Республике Беларусь необходимо заменить процедуру получения вида на жительство институтом регистрации по месту жительства; в целях унификации гражданства Союзного государства целесообразно принятие Закона о гражданстве Союзного государства.

предметной компетенции между органами международной организации и государственными органами и др. Проведенный анализ норм Договора о создании Союзного государства, касающихся организации органов власти Союзного государства, выявил значительные пробелы в их регулировании.

6. Представляется, что новый судебный орган конституционного контроля — Суд Союзного государства — необходимо создавать на основе процессуального и организационно-кадрового правопреемства существующих органов конституционного правосудия государств-участников. В целях формирования эффективной деятельности судебного органа считаем необходимым четко определить его предметную компетенцию, опираясь на опыт государств — участников в сфере национального конституционализма.

Считаем необходимым создание в системе органов Союзного государства Высшего Экономического Суда Союзного государства, который смог бы разрешать споры по обязательствам между хозяйствующими субъектами государств-участников, если эти споры не могут быть урегулированы национальными арбитражными судами или, если в соответствующих договорах между хозяйствующими субъектами допускается передача спора на рассмотрение Высшего Экономического Суда Союзного государства.

8. Заключение Договора о создании Союзного государства ознаменовало начало формирования в ходе белорусско-российской интеграции самостоятельной правовой системы, юридическая сущность которой не совпадает с традиционными схемами. В связи с этим актуальным остается формирование концепции правовой политики в сфере интеграции права стран союза, которая способствовала бы дальнейшей унификации российской и белорусской правовых систем.

рамках Союзного государства, совершенствование его правовой и институциональной составляющих.

Результаты исследования могут использоваться органами законодательной и исполнительной власти при реализации положений Договора о создании Союзного государства, при обсуждении и доработке положений проекта Конституционного Акта, других программных интеграционных документов, а также при принятии решений по вопросам союзного строительства.

Материалы диссертационного исследования могут быть использованы в общетеоретических и отраслевых научных исследованиях, связанных с изучением проблем объединения государств и интеграционных процессов, а также в учебном процессе при преподавании курса «Конституционное право России» и стран СНГ, специальных курсов, а также при подготовке учебных пособий.

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена на кафедре государственного и административного права Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева», где проведено ее обсуждение и рецензирование. Отдельные положения диссертации освещались на межрегиональных и вузовских научных конференциях, на заседаниях кафедры государственного и административного права МГУ им. Н.П. Огарева, а также отражены в опубликованных автором работах.

шесть параграфов, заключения, списка нормативно-правовых актов и библиографии.

 

 

ГЛАВА 1

 

1.1. Возникновение и развитие государственно-правовых связей России и Белоруссии до 1991 года.

стали объявлять о своем суверенитете.

. Аналогичная Декларация в Белорусской Республике была принята вслед за РСФСР. Декларации республик о суверенитете поставили в центр государственно-правовой жизни вопрос о дальнейшем существовании Советского Союза.

В декабре 1990 года IV Съезд народных депутатов СССР высказался за сохранение СССР. Съезд принял Постановление «Об общей концепции Союзного договора и о порядке его заключения». В Постановлении отмечалось, что основой обновленного Советского Союза станут принципы, изложенные в республиканских декларациях. В соответствии с этим Постановлением был проведен всесоюзный референдум для решения вопроса о сохранении Союза ССР как федерации суверенных республик. За сохранение Советского Союза высказались 76,4 процента от общего числа участвовавших в голосовании граждан.

Договора справедливо опасались, что демонтаж Советского Союза вызовет распад народно-хозяйственного комплекса и углубление экономического кризиса. За несколько дней до намеченной даты подписания нового Союзного договора, 20 августа 1991 года, была предпринята попытка остановить распад государства 6.

События 19-22 августа 1991 года приблизили распад Советского Союза. В декабре того же года в Белоруссии (Беловежская Пуща) состоялась встреча руководителей Белорусской Республики, Российской Федерации и Украинской Республики. 8 декабря ими было заявлено о прекращении действия Союзного договора 1922 года и об окончании деятельности государственных структур Советского Союза. На встрече в Белоруссии была также достигнута договоренность о создании Содружества Независимых Государств. Впоследствии к этому Содружеству присоединились еще восемь бывших союзных республик.

Россия и Белоруссия с неизбежностью встали на путь восстановления и укрепления культурных, экономических, политических и государственно-правовых связей, существовавших на протяжении веков. Необходимость этого была продиктована жизнью, объективными интересами двух государств и народов.

.

Россия и Белоруссия были и остаются близкими друг другу культурно и этнически. Так, русский язык понятен белорусам, большинство пользуется им в повседневной жизни.

Важным моментом является то, что большинство белорусов, как и русские, — православные, и белорусская православная церковь является составной частью Русской православной церкви.

многочисленных препятствий, которые пришлось преодолевать на своем интеграционном пути тем же народам Западной Европы.

И, наконец, высшие руководители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что они намерены воплотить в жизнь задачу объединения.

.

 

1.2. Правовые основы становления союза Беларуси и России.

1. Белорусско-российские отношения в первой половине 90-х гг. ХХ в. Образование Таможенного союза

Одновременно предусматривалось создание Содружества Независимых Государств. 10 декабря 1991 г. Верховный Совет Республики Беларусь ратифицировал данное соглашение и денонсировал Договор 1922 г. об образовании СССР.

Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина.

Обретение независимости бывшими союзными республиками, образование СНГ, процессы реформирования и кризисные явления, которые охватили практически все основные сферы жизнедеятельности стран Содружества, создавали новые условия для взаимодействия и сотрудничества новых суверенных государств.

развивать активные политические, социально-экономические и культурные связи с США и европейскими государствами.

избрал интеграцию с Россией в качестве важнейшего направления своей деятельности. Предпринимаются попытки заключения с Россией денежного союза. К апрелю 1994 г. был подготовлен соответствующий договор, предусматривавший объединение денежных систем. Однако он так и не вступил в силу.

После избрания Президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко российско-белорусские интеграционные процессы получают новый импульс. 6 января 1995 г. Беларусь и Россия заключили соглашение о Таможенном союзе. Позже, 21 февраля 1995 г., между государствами заключается Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве сроком на 10 лет. В этот же день подписывается Соглашение о единстве управления таможенными службами двух стран. Все это способствует активизации работы по гармонизации и сближению таможенного законодательства Беларуси и России.

политики Республики Беларусь интеграция с Россией постепенно приобрела статус приоритетного направления, что привело к укреплению экономических связей и образованию Таможенного союза двух стран.

2. Правовые основы создания и деятельности

Сообщества Беларуси и России

(1996-1997 гг.)

я подъема экономики, создания равных условий для повышения уровня жизни народов и духовного развития личности.

оилось на основе суверенитета и равенства сторон, демократии и уважения прав человека, общепринятых принципов и норм международного права.

а также равных возможностей для свободной экономической деятельности и проведения ряда иных мероприятий, направленных на интеграцию двух стран в экономической сфере.

Государства-участники Сообщества брали на себя определенные обязательства в области обеспечения реализации ряда прав и свобод граждан, в основном социально-экономического характера. Так, предусматривались равные права граждан двух стран при получении образования, трудоустройстве, оплате труда, предоставлении других социальных гарантий. Предполагались введение единых стандартов социальной защиты, равное право физических лиц на приобретение имущества в собственность, владение, пользование и распоряжение им на своих территориях, выравнивание условий пенсионного обеспечения и т.д.

Создавалась система органов Сообщества Беларуси и России (Высший Совет, Парламентское собрание и Исполнительный Комитет). Высшим органом стал Высший Совет. В состав Высшего Совета вошли главы государств и правительств, руководители парламентов, Председатель Исполнительного Комитета. Высший Совет избирал на ротационной основе Председателя Совета сроком на два года, рассматривал и решал в пределах полномочий Сообщества важнейшие вопросы его развития, контролировал и направлял деятельность органов по исполнению принятых решений. Решения Совета принимались на основе единогласия, при котором каждая из сторон имела один голос. Председатель Исполнительного Комитета обладал совещательным голосом.

устанавливалась необходимость наличия квалифицированного большинства в 3/4 от числа парламентариев, принимающих участие в сессии.

Предназначением этого органа являлось принятие модельных законодательных актов и внесение необходимых предложений в органы, имеющие право законодательной инициативы, т. е. в парламенты государств, а также в Высший Совет (по вопросам развития правовой базы Сообщества).

Комитет, создаваемый Высшим Советом, а также отраслевые органы управления. Исполнительный Комитет состоял из равного числа представителей Беларуси и России. Персональный состав Комитета утверждался главой соответствующего государства. Председатель Комитета назначался Высшим Советом.

интеграции.

3. Правовые основы создания

и деятельности Союза Беларуси и России (1997-1999 гг.)

интеграции стало образование Союза Беларуси и России. Договор о его создании был подписан 2 апреля 1997 г., а 23 мая того же года принимается союзный Устав.

4) на владение, пользование, распоряжение имуществом на территории другого государства на тех же условиях, что и граждане этого государства; 5) на участие в выборах в органы местного самоуправления на территории другого государства, если гражданин Союза здесь постоянно проживает.

Система органов управления Союза создавалась с учетом опыта существования органов Сообщества и на их основе. Органы управления Сообщества преобразовывались в органы Союза Беларуси и России. Высшим органом Союза являлся Высший Совет. Как и ранее, в его состав входили главы государств, главы правительств, руководители палат парламентов, Председатель Исполнительного Комитета Союза с правом совещательного голоса. Возглавляли этот орган поочередно президенты государств-участников Союза.

Компетенция Высшего Совета была расширена. Теперь к его полномочиям относились такие вопросы, как: 1) решение важнейших вопросов развития Союза, в том числе вопросов, затрагивающих права и свободы граждан; 2) образование в пределах своей компетенции органов Союза, обеспечение их взаимодействия, определение их местонахождения и условий пребывания; 3) утверждение бюджета Союза, рассмотренного Парламентским Собранием; 4) принятие нормативных правовых актов Союза и утверждение международных договоров, рассмотренных Парламентским Собранием; 5) обеспечение взаимодействия органов Союза с органами государственной власти государств-участников; 6) принятие решений по вопросам обеспечения безопасности государств, военного строительства и борьбы с преступностью; 7) заслушивание не реже одного раза в год отчета Исполнительного Комитета о реализации принятых органами Союза решений, в том числе об исполнении бюджета.

Телерадиовещательная организация Союза Беларуси и России (ТРО Союза) ).

Важной вехой развития Союза Беларуси и России стало подписание 25 декабря 1998 г. Договора о равных правах граждан и Соглашения о создании равных условий субъектам хозяйствования. Эти документы были направлены на реализацию положений, заложенных в Договоре о создании Союза и его Уставе. Одновременно принимается Декларация о дальнейшем единении Беларуси и России, определившая перспективы интеграции двух стран.

4. Образование Союзного государства

уровень союзных отношений, определили основные направления и этапы дальнейшего развития интеграции Беларуси и России.

управления. Государства декларировали намерение добровольно передать Союзному государству ряд своих полномочий с целью осуществления единой политики, в основном в области формирования единого экономического пространства и правовых основ общего рынка. При этом Беларусь и Россия сохраняли государственный суверенитет и право свободного выхода из Союзного государства.

В качестве основных принципов, в соответствии с которыми должно функционировать это объединение государств, закреплялись следующие положения: 1) суверенное равенство и учет взаимных интересов, 2) демократия и уважение прав человека; 3) сотрудничество и взаимопомощь;

4) добровольность; 5) общепризнанные принципы международного права.

изменений и дополнений в конституции государств-участников.

 

ГЛАВА 2

2,1 Правовые основы Союзного государства Беларуси и России

Нормативно-правовая база союза базируется на следующих основных документах:

Договор «О создании Союзного государства»

Договор подписан 8 декабря 1999г., вступил в силу 26 января 2000г.

Договор «О равных правах граждан»

Данный договор обеспечивает равные права граждан избирать и быть избранными в выборные органы союза; на участие в хозяйственной деятельности на территориях России и Белоруссии; на получение среднего, среднего специального, высшего и послевузовского профессионального образования; на приобретение, владение, пользование и распоряжение имуществом на своих территориях; на трудоустройство, оплату труда и предоставление других социально-правовых гарантий на территориях Беларуси и России.

Договор «О сотрудничестве в области социального обеспечения»

:

— пособиям по временной нетрудоспособности и материнству;

— пособиям по безработице;

— трудовым пенсиям по возрасту (по старости), инвалидности, по случаю потери кормильца, за выслугу лет и социальным пенсиям;

— пособиям в случае трудового увечья или профессионального заболевания;

— пособиям для семей с детьми;

— пособиям на погребение.

Постановление «Об обеспечении равных прав на приобретение в собственность, владение, пользование и распоряжение имуществом»

В соответствии с данным постановлением граждане Республики Беларусь и Российской Федерации по своему усмотрению владеют, пользуются и распоряжаются принадлежащим им на территории другого государства союза имуществом наравне с гражданами этого государства. Гарантированная законодательством Союзного государства зашита права собственности относится в равной мере к гражданам Республики Беларусь в Российской Федерации и к гражданам Российской Федерации в Республике Беларусь.

Решение Высшего Совета «О беспрепятственном обмене жилых помещений»

Основная цель данного решения состоит в том, что обмен жилыми помещениями между гражданами Республики Беларусь и Российской Федерации, постоянно проживающими на территориях обоих государств и переселяющимися из Республики Беларусь в Российскую Федерацию или из Российской Федерации в Республику Беларусь, осуществляется беспрепятственно в соответствии с национальным законодательством обоих государств. Такой обмен является основанием для выдачи им разрешений на постоянное жительство в Белоруссии или в России.

Решение Высшего Совета «О равных правах на трудоустройство, оплату труда и предоставление других социально-трудовых гарантий»

специальности, приобретенный в связи с трудовой деятельностью на территории обеих стран, взаимно признается за их гражданами. Исчисление трудового стажа граждан производится в соответствии с законодательством государства трудоустройства.

Постановление «О взаимном предоставлении равных прав в получении всесторонней медицинской помощи»

Данное постановление гарантирует то, что каждое из государств обеспечивает гражданам другого государства доступность и равные со своими гражданами права на все виды медицинской помощи. Взаиморасчеты за оказание гражданам Республики Беларусь в Российской Федерации и гражданам Российской Федерации в Республике Беларусь скорой и неотложной медицинской помощи и лечение социально значимых заболеваний не производятся. [12]

2,2 Договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией как учредительный акт Союзного государства.

Договор между РФ и Республикой Беларусь от 08.12.1999 «О создании Союзного Государства» (далее — Договор) закрепил, что Российская Федерация и Республика Беларусь (далее — государства — участники) создают Союзное государство (далее по тексту — Союз, Содружество), которое знаменует собой новый этап в процессе единения народов двух стран в демократическое правовое государство.

Согласно ст. 2 Договора целями Союзного государства являются:

— обеспечение мирного и демократического развития братских народов государств — участников, укрепление дружбы, повышение благосостояния и уровня жизни;

— создание единого экономического пространства для обеспечения социально-экономического развития на основе объединения материального и интеллектуального потенциалов государств — участников и использования рыночных механизмов функционирования экономики;

— неуклонное соблюдение основных прав и свобод человека и гражданина в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права;

— проведение согласованной внешней политики и политики в области обороны;

— формирование единой правовой системы демократического государства;

— проведение согласованной социальной политики, направленной на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека;

— обеспечение безопасности Союзного государства и борьба с преступностью;

— укрепление мира, безопасности и взаимовыгодного сотрудничества в Европе и во всем мире, развитие Содружества Независимых Государств.

Достижение целей Союзного государства осуществляется поэтапно с учетом приоритета решения экономических и социальных задач. Конкретные мероприятия и сроки их выполнения определяются решениями органов Союзного государства или договорами государств — участников. По мере становления Союзного государства будет рассмотрен вопрос о принятии его Конституции.

«Союзное государство базируется на принципах суверенного равенства государств — участников, добровольности, добросовестного выполнения ими взаимных обязательств. Союзное государство основано на разграничении предметов ведения и полномочий между Союзным государством и государствами — участниками». Ст. 3 Договора между РФ и Республикой Беларусь от 08.12.1999 «О создании Союзного Государства» // СЗ РФ от 14.02.2000, № 7, ст. 786.Союзное государство является светским, демократическим, социальным, правовым государством, в котором признаются политическое и идеологическое многообразие.

Каждое государство — участник сохраняет с учетом добровольно переданных Союзному государству полномочий суверенитет, независимость, территориальную целостность, государственное устройство, Конституцию, государственный флаг, герб и другие атрибуты государственности. Государства — участники сохраняют свое членство в ООН и других международных организациях. Возможность единого членства в международных организациях, других международных объединениях определяется государствами — участниками по взаимной договоренности.

Территория Союзного государства состоит из государственных территорий государств — участников. Государства — участники обеспечивают целостность и неприкосновенность территории Союзного государства. Союзное государство имеет свой герб, флаг, гимн и другие атрибуты государственности. Государственная символика Союзного государства устанавливается Парламентом Союзного государства и подлежит утверждению Высшим Государственным Советом.

Официальными языками Союзного государства являются государственные языки государств — участников без ущерба для конституционного статуса их государственных языков. В качестве рабочего языка в органах Союзного государства используется русский язык. Союзное государство имеет единую денежную единицу (валюту). Денежная эмиссия осуществляется исключительно единым эмиссионным центром. Введение и эмиссия другой валюты в Союзном государстве, помимо единой денежной единицы, не допускается.

К исключительному ведению Союзного государства относятся:

— создание единого экономического пространства и правовых основ общего рынка, обеспечивающего свободное перемещение товаров, услуг, капиталов, рабочей силы в пределах территорий государств — участников, равные условия и гарантии для деятельности хозяйствующих субъектов;

— единая денежно — кредитная, валютная, налоговая и ценовая политика;

— единые правила конкуренции и защиты прав потребителей;

— объединенные транспортная и энергетическая системы;

— разработка и размещение совместного оборонного заказа, обеспечение на его основе поставок и реализации вооружений и военной техники, объединенная система технического обеспечения вооруженных сил государств — участников;

политика в отношении третьих стран, международных организаций и объединений;

— единое законодательство об иностранных инвестициях;

— разработка, утверждение и исполнение бюджета Союзного государства;

— управление собственностью Союзного государства;

— международная деятельность и международные договоры Союзного государства по вопросам, отнесенным к исключительному ведению Союзного государства;

 

— функционирование региональной группировки войск;

— пограничная политика Союзного государства;

— стандарты, эталоны, гидрометеорологическая служба, метрическая система и исчисление времени, геодезия и картография;

— статистический и бухгалтерский учет, единые банки данных;

— установление системы органов Союзного государства, порядка их организации и деятельности, формирование органов Союзного государства.

К совместному ведению Союзного государства и государств — участников относятся:

— принятие в состав Союзного государства других государств;

— координация и взаимодействие в сфере внешней политики, связанные с осуществлением настоящего Договора;

— проведение согласованного курса на укрепление Содружества Независимых Государств;

— совместная оборонная политика, координация деятельности в области военного строительства, развитие вооруженных сил государств — участников, совместное использование военной инфраструктуры и принятие других мер для поддержания обороноспособности Союзного государства;

— взаимодействие в международном сотрудничестве по военным и пограничным вопросам, включая реализацию заключенных государствами — участниками международных договоров по вопросам сокращения вооруженных сил и ограничения вооружений;

— взаимодействие в области осуществления демократических преобразований, реализация и защита основных прав и свобод граждан Союзного государства;

— гармонизация и унификация законодательства государств — участников;

— осуществление инвестиционной политики в интересах рационального разделения труда;

— охрана окружающей среды;

— совместные действия в области экологической безопасности, предупреждения природных и техногенных катастроф и ликвидации их последствий, в том числе последствий аварии на Чернобыльской АЭС;

— развитие науки, образования, культуры, создание равных условий сохранения и развития этнической, культурной и языковой самобытности народов;

— формирование общего научного, технологического и информационного пространства;

— согласованная социальная политика, включая вопросы занятости, миграции, условий труда и его охраны, социального обеспечения и страхования;

— обеспечение равных прав граждан в трудоустройстве и оплате труда, в получении образования, медицинской помощи, предоставлении других социальных гарантий;

— борьба с терроризмом, коррупцией, распространением наркотиков и другими видами преступлений.

«Вне пределов исключительного ведения Союзного государства и предметов совместного ведения Союзного государства и государств — участников последние сохраняют всю полноту государственной власти». Ст. 19 Договора между РФ и Республикой Беларусь от 08.12.1999 «О создании Союзного Государства» // СЗ РФ от 14.02.2000, № 7, ст. 786.

ГЛАВА 3

Федерации

1. Высший Государственный Совет

Высший Государственный Совет является высшим органом Союзного государства. Его первое заседание состоялось 26 января 2000 г. В своей деятельности он руководствуется принципами суверенного равенства стран-участниц, демократии и обеспечения прав и свобод человека и гражданина, а также общепризнанными принципами и нормами международного права.

Основы правового статуса Высшего Государственного Совета определены Договором о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 г. Постановлением Высшего Государственного Совета Союзного государства от 27 июня 2000 г. № 7 утверждены Статут и Регламент Высшего Государственного Совета.

: глав государств и правительств, руководителей палат парламентов государств-участников. Его председателем является глава одного из государств-участников на основе ротации, если государства-участники не договорились об ином. В обязанности Председателя входят организация работы Высшего Государственного Совета, выполнение председательствующих функций на заседаниях, подписание принятых на них актов.

Председатель Суда Союзного государства, также могут приглашаться руководители органов Союзного государства и государств-участников, другие лица.

Решения, которые связаны с изданием актов нормативно-правового характера, принимаются на основе единогласия государств-участников Союзного государства. Голосование на заседаниях Высшего Государственного Совета от имени государств-участников Союзного государства осуществляют главы государства либо лица, ими уполномоченные.

Акты Высшего Государственного Совета подписывает его Председатель. Перед подписанием акты визируются главой другого государства-участника.

:

— образует в пределах своей компетенции органы Союзного государства, включая органы управления отраслевого и функционального характера, определяет их местопребывание;

— назначает выборы в Палату Представителей Парламента Союзного государства;

— назначает Председателя Совета Министров Союзного государства и утверждает Положение о Совете Министров;

— по представлению Председателя Совета Министров назначает и освобождает от должности Государственного секретаря, руководителей отраслевых и функциональных органов управления Союзного государства;

— определяет порядок досрочного освобождения Государственного секретаря и членов Постоянного Комитета Союзного государства;

— утверждает по представлению Совета Министров Положение о Постоянном Комитете;

— представляет на утверждение Парламенту членов Комиссии по правам человека Союзного государства и утверждает Положение о Комиссии;

— представляет Парламенту для назначения судей Суда Союзного государства и утверждает Устав и Регламент Суда;

— устанавливает по представлению Совета Министров численность органов Союзного государства и их аппаратов, правовой статус, размер заработной платы и социальные гарантии должностных лиц органов Союзного государства и их аппаратов;

, и годовые отчеты о его исполнении;

— по предложению Совета Министров, одобренному Парламентом, устанавливает порядок формирования доходной части бюджета по конкретным источникам;

— утверждает определяемый Парламентом порядок предоставления и получения Союзным государством кредитов, предоставления гарантий по кредитам, выпуска займов и ценных бумаг;

— представляет на рассмотрение Палаты Представителей Парламента проект Конституционного Акта Союзного государства;

— имеет право внесения в Палату Представителей Парламента законопроектов;

, предоставлено право вето в отношении законов29;

— может приостановить или отменить решения Совета Министров, отраслевых и функциональных органов управления Союзного государства;

правовыми актами;

— принимает резолюции по оперативным и другим вопросам текущей деятельности Высшего Государственного Совета и органов Союзного государства30;

— принимает рекомендации и заключения;

государств и утверждает рекомендации Парламента по присоединению к Союзному государству третьих государств;

— утверждает международные договоры Союзного государства, ратифицированные Парламентом;

— одобряет после рассмотрения Советом Министров предложенные государствами-участниками, Парламентом и Судом Союзного государства поправки к Договору и дает рекомендации по заключению договоров между государствами-участниками по данному вопросу;

— заслушивает ежегодный отчет Председателя Совета Министров о реализации принятых Высшим Государственным Советом решений и о деятельности Совета Министров;

— рассматривает проекты ежегодных посланий Парламенту о положении в Союзном государстве и основных направлениях его развития;

— утверждает устанавливаемую Парламентом государственную символику Союзного государства;

— выполняет иные функции, отнесенные к его ведению Договором, либо переданные на его рассмотрение государствами-участниками.

2. Парламент

Парламент является представительным и законодательным органом Союзного государства. Он состоит из двух палат — Палаты Союза и Палаты Представителей.

Палата Союза включает в свой состав 36 парламентариев, делегированных Палатами Национального Собрания Республики Беларусь, и 36 парламентариев, делегированных Палатами Федерального Собрания Российской Федерации. Члены Палаты Союза работают на непостоянной основе и получают вознаграждение за свой труд по месту постоянной работы.

Палата Представителей состоит из 28 депутатов от Республики Беларусь и 75 депутатов от Российской Федерации, избираемых на основе всеобщего избирательного права при тайном голосовании. Выборы в Палату Представителей первого созыва проводятся после принятия парламентами государств-участников соответствующих законодательных актов.

члены Палаты Союза сохраняют свои полномочия вплоть до обновления депутации соответствующего парламента.

Союзного государства в течение всего срока их полномочий. Предполагается, что депутаты Палаты Представителей будут работать на постоянной профессиональной основе и не смогут находиться на государственной службе, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности.

Парламент Союзного государства обладает следующими полномочиями:

— принимает законы и Основы законодательства Союзного государства по вопросам, отнесенным Договором к компетенции Союзного государства;

— содействует унификации законодательства государств-участников;

— заслушивает ежегодные послания Высшего Государственного Совета о положении в Союзном государстве и основных направлениях его развития;

— заслушивает доклады и информацию о деятельности Совета Министров;

— принимает бюджет и заслушивает годовые и полугодовые отчеты о его исполнении;

— утверждает отчет, заслушивает доклады и сообщения Счетной палаты Союзного государства;

— ратифицирует международные договоры, заключаемые от имени Союзного государства;

, не входящих в Союзное государство, и парламентскими организациями;

— назначает по представлению Высшего Государственного Совета судей Суда Союзного государства;

— утверждает по представлению Высшего Государственного Совета членов Комиссии по правам человека;

— назначает членов Счетной палаты Союзного государства по представлению Совета Министров;

— устанавливает символику Союзного государства;

государству третьих государств, принимает соответствующие рекомендации, направляет их для утверждения в Высший Государственный Совет;

— обеспечивает взаимодействие парламентов государств-участников;

— осуществляет иные полномочия, предусмотренные Договором.

Заседания Палаты Союза и Палаты Представителей проводятся на регулярной основе в соответствии с их регламентами. Палата Союза и Палата Представителей заседают раздельно, кроме случаев, предусмотренных их регламентами.

Каждая из палат избирает из своего состава Председателя, его заместителя, образует комиссии. Председатель палаты и его заместитель избираются на ротационной основе. Председатель палаты и его заместитель не могут быть гражданами одного государства-участника.

Каждая из палат принимает свой регламент и решает вопросы внутреннего распорядка своей деятельности.

в палатах. Принятый закон не позднее 7 дней со дня одобрения Палатой Союза направляется в Высший Государственный Совет для подписания Председателем Высшего Государственного Совета и обнародования.

для преодоления возникших разногласий.

До выборов в Палату Представителей функции союзного Парламента выполняет Парламентское Собрание Союза Беларуси и России, которое функционирует на основе Соглашения о Парламентском Собрании Сообщества Беларуси и России от 29 апреля 1996 г., а также Регламента Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, утвержденного Постановлением Парламентского Собрания Союза Беларуси и России от 13 июня 1997 г.

3. Совет Министров

подчиненных ему отраслевых и функциональных органов. Он обеспечивает согласование национальных интересов с выполнением задач и целей, стоящих перед Союзным государством. Первое заседание Совета Министров состоялось 25 апреля 2000 г.

, главы правительств, Государственный секретарь Союзного государства (на правах заместителя Председателя Совета Министров), министры иностранных дел, экономики, финансов государств-участников, руководители основных отраслевых и функциональных органов управления Союзного государства.

от должности Высшим Государственным Советом. Им может быть глава правительства одного из государств-участников на ротационной основе. Государственный секретарь, руководители отраслевых и функциональных органов управления назначаются и освобождаются от должности Высшим Государственным Советом по представлению Председателя Совета Министров.

дел, экономики и финансов государств-участников — входят в состав Совета Министров по должности.

Совету, его Председатель и члены не могут действовать вопреки официальной позиции Высшего Государственного Совета. Решения Совета Министров могут быть приостановлены или отменены Высшим Государственным Советом.

Заседания Совета Министров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца. Заседания Совета Министров считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины членов Совета Министров от каждого государства-участника и не менее двух третей членов Совета Министров от общего состава. Заседания Совета Министров проходят под руководством Председателя Совета Министров. На заседания Совета Министров могут приглашаться руководители центральных банков, министерств и ведомств государств-участников.

Совет Министров обладает следующими полномочиями:

— разрабатывает основные направления общей политики по вопросам развития Союзного государства и вносит их в Высший Государственный Совет для рассмотрения;

— контролирует выполнение положений Договора, Программы*, актов Союзного государства и при необходимости вносит мотивированные представления государствам-участникам в случае невыполнения обязательств, вытекающих из них;

, проведение единой финансовой, налоговой, кредитной, денежной, валютной, ценовой и торговой политики;

— координирует процесс унификации законодательств государств-участников;

законности, прав и свобод граждан, общественного порядка и борьбы с преступностью, а также в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения и охраны окружающей среды;

— вносит в Высший Государственный Совет предложения по формированию отраслевых и функциональных органов Союзного государства и осуществляет руководство их деятельностью;

— вносит в Парламент проекты союзных законов и Основ законодательства;

, Парламентом и Судом Союзного государства поправки к Договору;

расходы, покрываемые за счет средств бюджета Союзного государства;

— разрабатывает и вносит в Парламент проект бюджета Союзного государства, обеспечивает и определяет порядок исполнения бюджета, представляет Парламенту годовые и полугодовые отчеты об исполнении бюджета;

— утверждает порядок разработки и реализации программ, проектов и мероприятий Союзного государства;

— может иметь представителя в Парламенте;

источниках наполнения бюджета Союзного государства;

— представляет Парламенту кандидатуры для назначения членами Счетной палаты;

— утверждает регламент Счетной палаты, рассматривает ее отчеты и доклады;

— осуществляет управление собственностью Союзного государства;

— назначает членов Постоянного Комитета, выдвигаемых правительствами государств-участников;

— одобряет численность работников Постоянного Комитета и вносит предложение по данному вопросу в Высший Государственный Совет;

— утверждает структуру Постоянного Комитета и смету расходов на его содержание в пределах утвержденного бюджета Союзного государства;

деятельностью отраслевых и функциональных органов Союзного государства, а также за исполнением правительствами государств-участников нормативных правовых актов Союзного государства;

— отменяет акты отраслевых и функциональных органов Союзного государства в случае их противоречия нормативным правовым актам Союзного государства;

— регулирует вопросы финансово-хозяйственной деятельности органов Союзного государства в соответствии с нормативными правовыми актами Союзного государства, а также законодательством государств-участников;

— утверждает регламент Совета Министров;

— осуществляет иные полномочия, возложенные на него Договором и решениями Высшего Государственного Совета.

Совет Министров в пределах своей компетенции издает постановления, директивы и резолюции.

, того государства, физических и юридических лиц, которым они адресованы.

Директивы Совета Министров являются обязательными для отраслевых и функциональных органов Союзного государства, того государства, которому они адресованы, при сохранении за ними свободы выбора форм и методов действий.

Министров, отраслевых и функциональных органов, которым они адресованы. Они являются обязательными для исполнения Постоянным Комитетом, функциональными и отраслевыми органами и не накладывают обязательств на правительства государств-участников.

Совет Министров может принимать рекомендации и заключения.

Акты Совета Министров подписываются Председателем Совета Министров. Перед подписанием они визируются главой правительства другого государства-участника. Акты Совета Министров вступают в силу со дня их подписания, если в них не предусмотрено иное. Реализация актов Совета Министров осуществляется в соответствии с национальным законодательством государств-участников.

Акты Совета Министров публикуются государствами-участниками.

4. Суд

Правовые основы создания и деятельности Суда Союзного государства в общих чертах закреплены в Договоре о создании Союзного государства. В дальнейшем предполагается принятие Устава и Регламента Суда.

Суд является органом Союзного государства, который должен обеспечить единообразное толкование и применение учредительного Договора, нормативных правовых актов Союзного государства.

должности в государствах-участниках. При этом в составе Суда не должно быть более 5 судей, являющихся гражданами одного государства. Судьи в своей деятельности независимы.

Каждое государство-участник, органы Союзного государства смогут передавать на рассмотрение Суда любые вопросы, связанные с толкованием и применением Учредительного договора, нормативно-правовых актов Союзного государства.

Решения Суда принимаются двумя третями голосов от общего числа судей в соответствующем судебном заседании. Они имеют обязательную юридическую силу и подлежат официальному опубликованию.

3) об иерархии нормативных правовых актов органов Союзного государства друг с другом и нормативных правовых актов органов Союзного государства и государств-участников; 4) о действии норм Договора, Конституционного Акта во времени, пространстве и по кругу лиц; 5) о возможности применения норм Договора, Конституционного Акта и иных нормативных правовых актов Союзного государства к определенным общественным отношениям31.

Место Суда в организационно-властной системе Союзного государства определяется через двойную функцию: судебного и конституционного органов.

в рамках предоставленной по Договору компетенции, Суд выносит решения по конкретным правовым спорам по применению права Союзного государства.

государства. Одновременно Суд в отличие от ряда других союзных органов (Высшего Государственного Совета, Совета Министров и Парламента) выступает как специализированный институт неполитического характера32.

5. Постоянный Комитет

Министров возложено на Постоянный Комитет Союзного государства.

Постоянный Комитет, в основе формирования и деятельности которого заложен наднациональный принцип, должен отражать и защищать интересы интеграции от посягательств на юрисдикцию и полномочия Союзного государства со стороны государств-членов.

В состав Постоянного Комитета входят Государственный секретарь Союзного государства и члены Постоянного Комитета, являющиеся по должности его заместителями и ответственными за конкретные направления деятельности Союзного государства. Члены Постоянного Комитета назначаются в индивидуальном порядке на четырехлетний срок Советом Министров из числа кандидатов, выдвинутых государствами-участниками. Членами Комитета могут быть только граждане государств-участников. В составе Постоянного Комитета не должно быть более двух третей членов, являющихся гражданами одного государства.

Председателя Высшего Государственного Совета, департаменты (экономики, финансов, социальной политики, регионального и международного сотрудничества, правовой, административный, организационно-аналитический, информации), управление делами, представительство в г. Минске.

секретаря, который назначается на четырехлетний срок отдельно от остальных членов Постоянного Комитета Высшим Государственным Советом по представлению Председателя Совета Министров. Государственный секретарь входит в состав Совета Министров на правах заместителя Председателя Совета Министров, принимает участие в заседаниях Высшего Государственного Совета. Государственный секретарь обеспечивает общее руководство деятельностью Постоянного Комитета, распределяет обязанности между его членами, вносит в Совет Министров предложения по его структуре, численности и смете расходов, а также обеспечивает подготовку материалов с проектами решений к заседаниям Высшего Государственного Совета и Совета Министров и др.

Он основан на следующих основных положениях: паритетное квотирование всех руководящих должностей в аппарате; не более 2/3 руководителей — граждан одного из государств-участников; назначение и освобождение от должности руководителей и заместителей руководителей структурных подразделений осуществляется Государственным секретарем по представлению правительств государств-участников либо по представлению органа, уполномоченного государствами-участниками; руководитель структурного подразделения и его заместитель не могут быть гражданами одного государства.

принимать какие-либо указания от государственного органа или должностных лиц государств-участников и совмещать работу в Постоянном Комитете с другой оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности.

Постоянный Комитет осуществляет следующие функции:

— готовит для Совета Министров предложения по проектам законов и Основ законодательства Союзного государства, по унификации законодательств государств-участников;

— организует разработку предложений по стратегии развития Союзного государства и вносит их в Совет Министров;

— организует реализацию положений Договора и Программы, подготовку предложений по выполнению задач Союзного государства;

— координирует работу отраслевых и функциональных органов Союзного государства и их взаимодействие с национальными органами государств-участников;

— изучает и анализирует работу отраслевых и функциональных органов Союзного государства, вносит в Совет Министров предложения по улучшению их деятельности;

за подготовку их заседаний;

— разрабатывает проект бюджета Союзного государства, организует исполнение бюджета Союзного государства и готовит проекты отчетов о его исполнении;

— совместно с соответствующими органами государств-участников Союзного государства осуществляет предварительное рассмотрение программ, проектов и мероприятий Союзного государства, представляет заключения по ним в Совет Министров, а также информирует Совет Министров о ходе их выполнения;

— направляет принятые Высшим Государственным Советом и Советом Министров акты заинтересованным органам и организациям;

по проектам вносимых на их рассмотрение актов Союзного государства, а также проектам международных договоров Союзного государства;

выполнением решений Высшего Государственного Совета и Совета Министров, а также поручений Председателя Высшего Государственного Совета, Председателя Совета Министров; при необходимости подготавливает и представляет в Совет Министров предложения о принятии дополнительных мер по обеспечению выполнения этих решений;

— подготавливает совместно с заинтересованными органами Союзного государства и государств-участников проект ежегодного Послания Высшего Государственного Совета Парламенту Союзного государства;

— обеспечивает взаимодействие Совета Министров с Парламентом, Судом, Счетной палатой Союзного государства;

— формирует и вносит на рассмотрение Высшего Государственного Совета и Совета Министров проекты повесток дня их заседаний, планов работы;

— осуществляет хранение актов Высшего Государственного Совета и Совета Министров;

— выполняет другие функции, возлагаемые на него решениями Высшего Государственного Совета.

6. Счетная палата

определены в Договоре о создании Союзного государства.

финансами Союзного государства.

Этот орган состоит из 11 членов, назначаемых сроком на 6 лет из числа граждан государств-участников, имеющих опыт работы в контрольно-ревизионных и аудиторских организациях, профессионализм и добросовестность которых не вызывают сомнений. Члены Счетной палаты назначаются Парламентом Союзного государства по представлению Совета Министров независимо от того, гражданами какого из государств-участников они являются. В ее состав не может входить более 7 граждан одного и того же государства-участника.

Члены Счетной палаты избирают из своего состава Председателя и его заместителя, которые выполняют свои обязанности в течение двухлетнего периода и могут быть переизбраны. При этом Председатель Счетной палаты и его заместитель не могут быть гражданами одного и того же государства-участника. Члены Счетной палаты действуют в интересах Союзного государства и при исполнении своих обязанностей являются полностью независимыми.

Счетная палата осуществляет контроль за исполнением доходных и расходных статей бюджета Союзного государства по объемам, структуре и целевому назначению, проверку отчетов о доходах и расходах всех органов Союзного государства, устанавливает, являются ли законными полученные доходы и произведенные расходы, а также выясняет, насколько рациональным было управление финансами, контролирует эффективность использования имущества Союзного государства.

Органы Союзного государства, национальные аудиторские организации либо компетентные органы государств-участников направляют в Счетную палату по ее запросу любые документы и информацию, необходимые для выполнения Счетной палатой возложенных на нее функций.

могут вносить в Высший Государственный Совет предложения относительно оздоровления финансов Союзного государства.

Счетная палата может, действуя по собственной инициативе или по просьбе любого из органов Союзного государства, давать в рамках своей компетенции заключения по отдельным вопросам. Счетная палата устанавливает собственный регламент, который утверждается Советом Министров.

7. Правовой статус государственных служащих

Союзного государства

Государственными служащими Союзного государства являются должностные лица органов Союзного государства и их аппаратов, за исключением членов Высшего Государственного Совета, Совета Министров и Палаты Союза Парламента.

Государственными служащими Союзного государства могут быть его граждане в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие соответствующее образование.

Государственная служба Союзного государства строится на основе следующих принципов:

государства;

— приоритета прав и свобод человека и гражданина, обязательности для государственных служащих решений, принятых органами Союзного государства в пределах их полномочий и в соответствии с Договором о создании Союзного государства;

— равного доступа граждан государств-участников к государственной службе в соответствии со способностями и профессиональной подготовкой;

— единства основных требований, предъявляемых к государственной службе;

— профессионализма и компетентности государственных служащих;

— гласности в осуществлении государственной службы;

— ответственности государственных служащих за подготавливаемые и принимаемые решения, а также дисциплинарной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей;

государственной службы.

Должностные лица органов Союзного государства и их аппаратов при выполнении своих служебных обязанностей действуют в общих интересах Союзного государства, не запрашивают и не принимают указаний от органов государств-участников.

:

служащего и его обязанности по государственной должности, критерии и оценки качества работы и условия продвижения по службе;

— получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей;

— принятие решений и участие в их подготовке;

— продвижение по службе, увеличение денежного содержания с учетом результатов и стажа работы, уровня квалификации;

— пенсионное обеспечение и т. д.

Государственные служащие Союзного государства обязаны уважать конституции государств-участников и их законодательство, обеспечивать реализацию Договора о создании Союзного государства, добросовестно исполнять должностные обязанности.

направленные на то, чтобы государственные служащие Союзного государства не имели возможности извлекать какую-либо личную выгоду в связи с работой в органах Союзного государства, например:

;

служащих;

должностных обязанностей;

и юридических лиц, за исключением служебных командировок, осуществляемых в соответствии с международными договорами Союзного государства или соответствующими договоренностями органов Союзного государства с органами власти иностранных государств и (или) международными организациями.

Второй блок ограничений касается определения видов деятельности, занятие которыми не совместимо со статусом государственного служащего Союзного государства. Не допускается:

— совмещение работы в органах Союзного государства и их аппаратах с другой оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности;

— занятие предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;

— использование служебного положения в интересах политических партий, объединений и иных организаций;

— участие в забастовках.

.

Государственным служащим Союзного государства, состоявшим до их назначения в органы Союзного государства и их аппараты на государственной службе государств-участников, предоставляется право на возвращение на прежнюю или эквивалентную ей должность после завершения их работы в органах Союзного государства и их аппаратах. Время постоянного проживания на территории страны пребывания супругов (не являющихся гражданами страны пребывания) государственных служащих Союзного государства засчитывается в их общий трудовой стаж в соответствии с национальным законодательством государств-участников

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

усских и белорусов посредством образования Союзного государства России и Беларуси осуществляется на основе добровольности, с учетом государственных интересов обеих республик, сложившихся исторических, хозяйственных и культурных связей.

странами.

и России принято считать 2 апреля 1996 года, когда Главами двух государств был подписан Договор об образовании Сообщества Белоруссии и России, и интеграционное взаимодействие России и Беларуси приобрело более конкретные очертания. В 1997 году дальнейшее усиление интеграции закрепил Договор о Союзе Беларуси и России, Сообщество было преобразовано в Союз двух государств.

в рамках одного государства.

При определении правовой природы образованного Договором от 2 апреля 1996 года Союза Беларуси и России отмечено, что он являлся уникальным межгосударственным объединением, более консолидированным образованием, чем просто международная организация, в пользу этого говорит конституционный характер учредительных актов Союза — Договора и Устава, введенная Уставам организационная структура управления Союзом, введенный институт гражданства Союза, практика сложившихся правовых отношений к тому моменту.

По результатам проведенного исследования конституционно-правового статуса Союзного государства Беларуси и России сделаны следующие выводы:

может способствовать упрочнению Союзного государства, переходу к более тесному союзу — федеративному государству.

черты как федеративного, так и конфедеративного союза.

оюзному государству.

является наполнение института гражданства реальным содержанием, с тем, чтобы граждане обоих государств обладали равными правами и статусом.

В диссертации исследуются концептуальные основы организационно-властной системы Союзного государства; рассмотрен порядок формирования, состав, компетенция органов власти Союзного государства; определена юридической сущность права Союзного государства. В результате, автором сделаны следующие выводы и предложения по совершенствованию российско-белорусского государственного строительства:

Во-первых, масштабность социально-экономических и политических целей, преследуемых при создании Союзного государства, придает ему организационно-правовую новизну, поскольку некоторые из них носят самобытный характер и заимствованы не из международно-правового, а внутригосударственного правового наследия (формирование единого экономического пространства, введение единой валюты, союзное гражданство, единая правовая система и система органов и т.д.). Союзное государство является примером формирования нового типа межгосударственного объединения особого рода, одновременно сочетающего в себе признаки международно-правового объединения и государства с элементами федеративного устройства. Синтез элементов внутригосударственной организации с элементами классической международной организации обусловил осуществление функций союзными органами на различных правовых принципах: конституционном принципе разделения властей, международно-правовом принципе распределения предметной компетенции между органами международной организации и государственными органами, наднациональном принципе, проявляемом в характере присущих им полномочий и порядке принятия решений.

регулирования (практически неурегулированной и фактически нежизнеспособной остается судебная власть Союзного государства), а в ряде случаев (например, порядок формирования Парламента Союзного государства и др.) некоторые не до конца четкие положения Договора. В работе сделан ряд предложений, направленных на восполнение указанных пробелов или устранения неточностей в формулировке отдельных статей Договора.

В-третьих, важным фактором интеграции в любых сложных государственных образованиях является правовая система. Посредством права определяется юридический статус государственного образования, характер взаимоотношений между целым и его составными частями, механизмы управления системой. Если в региональных сообществах первичным звеном правовой системы является законодательство государств-участников, то в Союзном государстве первичным звеном правовой системы должно стать союзное законодательство. Заключение Договора о создании Союзного государства ознаменовало начало формирования в ходе белорусско-российской интеграции нового феномена — права Союзного государства, юридическая сущность которого не совпадает с традиционными схемами, сконструированными наукой за предшествовавшие периоды ее развития. Договором предусматривается два способа формирования правовой системы Союзного государства — унификация внутреннего законодательства России и Беларуси и создание единого законодательства Союзного государства. Определенные результаты деятельности по унификации законодательства уже имеются, однако только унификации законодательства государств-участников недостаточно для формирования единого правового пространства государства. Единство государства требует наличия единых нормативно-правовых актов, распространяющих свое действие на всю его территорию. На этом принципе базируется и Союзный Договор.

В соответствии со статьями 58, 59 Договора о создании Союзного государства органы Союзного государства в пределах своей компетенции принимают нормативно-правовые акты, предусмотренные Договором: законы, Основы законодательства, декреты, постановления, директивы и резолюции. Органы Союзного государства также могут принимать рекомендации и заключения. По предметам исключительного ведения Союзного государства принимаются законы (Парламент Союзного Государства, а до его формирования — Парламентское Собрание Беларуси и России), декреты (Высший государственный Совет), постановления (Высший государственный Совет и Совет Министров) и резолюции (Совет Министров). По предметам совместного ведения Союзного государства и государств-участников принимаются Основы законодательства (Парламент Союзного Государства, а до его формирования — Парламентское Собрание Беларуси и России), директивы и резолюции (Высший Государственный Совет и Совет Министров).

Анализ Договора позволяет сделать вывод, что в рамках Союзного государства складывается многоуровневая правовая система, имеющая сложную иерархическую структуру.

Конституционным Судом Российской Федерации. В любом случае можно констатировать тот факт, что

Союзный договор заложил основы формирования законодательства Союзного государства как составляющей его единой правовой системы.

В-четвертых, актуальным остается формирование Концепции правовой политики в сфере интеграции обеих стран, которая не должна сводиться лишь к узкопрактическим рекомендациям, но которая способствовала бы дальнейшей унификации российских и белорусских нормативно-правовых актов, гармонизации юридических правил поведения, формированию соответствующего правосознания и правовой культуры.

Образованы Пограничный и Таможенный комитеты, Комитет по вопросам безопасности,

Телерадиовещательная организация Союзного государства. Действуют объединенные или совместные коллегии министерств и ведомств Беларуси и России. Ключевым приоритетом остается принятие закона о выборах депутатов в Палату Представителей Парламента Союзного государства, в таком случае наполнится реальным содержанием

отребностью в придании всем институтам Союзного государства легитимного характера.

Как долго продлится строительство Союзного государства и насколько быстро состоится воссоединение Беларуси и России в рамках единого государства — назвать точные сроки не представляется возможным. Надеемся, что проведенное исследование, и сделанные на его основе автором выводы и предложения, будут способствовать дальнейшей всесторонней интеграции России и Беларуси, созданию полноценного единого государства.

большинство населения которых поддерживает единение и принадлежит к единому православно-славянскому полюсу.

 

ДЗтести без ответов (55) 2016 фіз і колоїдна хімія

Фізична і колоїдна хімія

Зазначте рівняння, яке є математичним виразом першого закону термодинаміки

дорівнює нулю?

(білий)

,

)

,

СаО

згоряння яких за стандартних умов дорівнює нулю?

4

,

О

3

2

Із наведених нижче рівнянь виберіть реакцію, під час перебігу якої зростає ентропія

3(т)

(г)

(г)

3(г)

2

Зазначте рівняння, за яким обчислюють ізобарно-ізотермічний потенціал.

можливим?

>0

<0

>0

>0

<0

Як називають основний закон хімічної кінетики?

Законом еквівалентів

Законом дії мас

Законом сталості складу

Вант-Гоффа

Законом розбавляння Оствальда

Яку роль виконує каталізатор у каталітичних реакціях?

Полегшує досягнення стану хімічної рівноваги

Збільшує константу хімічної рівноваги

Зменшує константу хімічної рівноваги

розкладається на продукт реакції

Сприяє перебігу прямої реакції

Яку роль відіграють ферменти у біохімічних процесах?

Збільшують енергію активації біохімічних реакцій

Збільшують швидкість біохімічних реакцій

Зменшують швидкість біохімічних реакцій

Активують біологічно активні речовини

реактантами

Укажіть назву лікарського засобу що належить до групи ферментних препаратів

Седалгін

Нітрогліцерин

Фенобарбітал

Фестал

Ферум-лек

Яким рівнянням виражають швидкість ферментативних реакцій?

Арреніуса

Вант-Гоффа

Михаеліса-Ментен

Гендерсона-Гассельбаха

дії

Амілаза

Ліпаза

Рибонуклеаза

Стрептокіназа

.

Мезим

Вобензим

Панкреатин

Ензистал

Мезим-форте

роду

роду належать електроліти

роду належать метали та їх сплави

їх провідність зумовлена переміщенням електронів

роду найкращу провідність має срібло

за провідність металів

комірки.

Це відношення довжини провідника до його площі

2

Це опір розчину калій хлориду певної концентрації

Це відношення відстані між електродами до їх площі

­ши його опір

методом.

Концентрацію електроліту

Поверхневий натяг розчину

В’язкість розчину і його концентрацію

електроліту

Густину розчину

титрування є:

Вимірювання електричної провідності розчину

Установлення сили електроліту

досліджуваного розчину електроліту

Визначення концентрації досліджуваної речовини в розчині

електролітичної дисоціації

аніеля.

Від мідного електрода до цинкового

У будь-якому напрямку

Від цинкового електрода до мідного

Від кадмієвого електрода до ртутного

Від мідного до цинкового

ня:

Гендерсона-Гессельбаха

Зазначте електроди, які на практиці використовують як стандартні (електроди порівняння).

Е.Ферментний

Поверхневими явищами називають процеси, що відбуваються:

У гомогенній системі на межі поділу фаз

Між металевою пластинкою і розчином її солі

У гетерогенній системі на межі поділу фаз

йонів

У гетерогенній системі

Виберіть правильні твердження, що стосуються поверхневого натягу.

2

2

Вільна поверхнева енергія, віднесена до одиниці поверхні

Дж/м

2

Поверхневою активністю називають:

Вільну поверхневу енергію, віднесену до одиниці площі поверхні

Запас вільної поверхневої енергії

­ницю

Зміну величини адсорбції при зміні концентрації речовини

Сталість величини адсорбції при зміні концентрації речовини.

.

­стивості речовини і зменшується

розчинність у воді

раза

раза

­ється

­ється

Який принцип дії біологічних мембран?

Пропускають тільки молекули води

Не пропускають молекули води

або молекули

або молекул

і молекули

є математичним виразом залежності між:

Запасом поверхневої енергії та площею поверхні

розчні

Величиною адсорбції та концентрацією речовини в розчині

Величиною адсорбції ,концентрацією речовини в розчині та ї поверхневою активністю.

на енергію активації

Хроматографією називають метод:

Дослідження властивостей речовин у процесі їх десорбції

Розділення, очищення та аналізу речовин, близьких за адсорбційними властивостями

Дослідження поверхнево неактивних речовин

Розділення, очищення та аналізу речовин на основі їх різних адсорбційних властивостей.

Дослідження поверхневих активних речовин

Виберіть правильну інформацію, що стосується адсорбційної терапії.

Метод детоксикації організму шляхом введення антибіотиків і сульфаніламідних препаратів

форсований діурез

Метод детоксикації організму виведенням шкідливих і токсичних речовин

Методами адсорбційної терапії є гемодіаліз, електрофорез, ультрафільтрація

буферні розчини

системи.

ультрамікрогетерогенні

Швидко дифундують, оптично прозорі, невидимі в оптичний мікроскоп

Розсіюють світло, повільно дифундують, не проходять крізь ультрафільтр

стійкі, гомогенні, не проходять крізь напівпроникні мембрани

ультрамікроскоп

м

м

м

стійкості золів є величина дзета-потенціалу, який виникає між:

протиіонами

Ядром і адсорбційним шаром

Адсорбційним і дифузним шаром

та дифузним шаром

Взаємна коагуляція відбувається при:

Добавлянні до розчину золю ВМС

Розбавлянні золю водою

Зливанні золів з протилежно зарядженими гранулами

Зливанні золів з однойменно зарядженими гранулами

Розбавлені золів спиртом

системах.

м

систем.

ультрамікрогетерогенні

, видимі в оптичний мікроскоп

проходять крізь паперовий фільтр

проходять крізь напівпроникні мембрани

Невидимі ні в оптичний мікроскоп, ні в ультрамікроскоп.

Зазначте рядок, в якому наведено назви тільки біополімерів.

А. Целюлоза, тефлон, капрон .

В. Гемоглобін, нуклеїнові кислоти, глікоген

параформ

Бутадієновий каучук, желатина, лавсан

Капрон, етанол

Зазначте загальні властивості, характерні для розчинів ВМС.

стійкі молекулярні розчини

Мають великий осмотичний тиск

структурована в’язкість

Отримують за допомогою реакцій полімеризації або поліконденсації

проходять крізь напівпроникні мембрани

точці білків.

Частинки білків мають найбільший заряд

Спостерігається максимум коагуляції

електронейтральні

Спостерігається мінімум набрякання

значення

Укажіть причину аномальної в’язкості розчинів ВМС.

Слабка взаємодія між молекулами розчинника і ВМС

Гідрофільні властивості ВМС

Сильна взаємодія між макромолекулами ВМС з утворенням структурованих

систем

Е. Відносна взаємодія між молекулами розчинника і макромолекулами ВМС

тиском плазми крові називають:

Частину осмотичного тиску плазми крові, зумовлену високомолекулярними сполуками

Частину осмотичного тиску плазми крові, зумовлену низькомолекулярними електролітами

Артеріальний тиск крові

Загальний осмотичний тиск крові

Венозний тиск крові.

.

Не будуть переміщуватись Е. Від аноду до катоду

Укажіть, що є предметом вивчення хімічної термодинаміки:

Взаємоперетворення теплоти й роботи

Механізми перебігу хімічних реакцій

Швидкість хімічної реакції

Перетворення енергії, напрямок та рівновага хімічних процесів, а також енергетичні характеристики речовин

Гетерогенні системи

Укажіть правильне визначення ізольованої системи:

Система, відділена від навколишнього середовища

Система, яка не обмінюється енергією з навколишнім середовищем

­має сталий об’єм

Система, яка не обмінюється речовиною з навколишнім середовищем

Система, яка не обмінюється ні енергією, ні масою з навколишнім середовищем, і не має сталого об’єму

Укажіть правильне твердження щодо внутрішньої енергії:

Не є функцією стану

Є функцією стану

Залежить від шляху переходу системи з одного стану в інший

Не залежить від початкового та кінцевого стану системи

Кінетична енергія руху всіх частинок речовини

:

Тепловий ефект хімічної реакції залежить від початкового та кінцевого стану речовин, що беруть участь у реакції, і не залежить від проміжних стадій, шляху процесу та механізму реакцій

­вин, що беруть участь у реакції

Тепловий ефект хімічної реакції залежить від проміжних стадій, шляху процесу і не залежить від початкового та кінцевого стану речовин, що беруть участь у реакції .

­вого стану

­вого стану речовин, проміжних стадій, шляху процесу та механізму реакцій.

Укажіть функцію стану, яку потрібно вибрати для опису ізохорно-ізотермічного процесу:

Зв’язану енергію ,

Гіббса

Ентальпію

Ентропію

Укажіть кінетичне рівняння для реакції другого порядку:

С

2

k

t

­шується в середньому

в 2—4 рази при підвищенні температури на кожні 10 °С:

Оствальд

Вант-Гофф

Гесс

Укажіть правильне твердження щодо каталізу:

Це лабораторний синтез хімічних речовин .

Це зміна швидкості хімічної реакції за допомогою каталізатора

Це процес утворення активованого комплексу

Це вплив на швидкість хімічної реакції за допомогою температури

Укажіть правильне твердження щодо поверхнево-активних речовин:

Збільшують поверхневий натяг

Збільшують поверхневу енергію

Не впливають на поверхневий натяг

Не впливають на поверхневу енергію

Зменшують поверхневий натяг

­жає:

Гіббса

Фрейндліха

Вант-Гоффа

Ленгмюра

розділення компонентів суміші в хроматографічному аналізі:

На різниці коефіцієнтів розподілу

На різній розчинності

йонів

На різниці значень поверхневого натягу компонентів суміші

На різниці густин компонентів суміші

Укажіть правильне твердження:

Хроматографія — це метод, який використовують лише для розділення суміші на окремі компоненти

Хроматографія — це метод розділення суміші та ідентифікації речовин

Хроматографічний метод дає змогу лише ідентифікувати речовини

Хроматографічний метод — це метод, що дає можливість проводити лише якісний

аналіз речовин

Хроматографію не використовують у кількісному аналізі речовин

Укажіть правильне твердження: Колоїдний розчин — це…

Однорідна система

Гомогенна система

стійка гетерогенна система

нестійка гетерогенна система

Укажіть значення ступеня дисперсності частинок у колоїдних розчинах:

-1

-1

1

:

Аерозоль

Суспензія

Емульсія

Пориста система

Піна

ДЗ на 28.03

Подготовка к экзамену по физике 7 класс

Задача Автомобиль движется по дороге к мосту со скоростью v = 72 км/ч. В начальный момент расстояние от автомобиля до начала моста равно l = 200 м. На каком расстоянии s от середины моста будет находиться автомобиль через t = 1 мин, если длина моста L = 400 м?

времени этот автобус тратит на остановки?

ветром. Ей предстояло пройти расстояние 250 км. В первые 10 часов пути яхта двигалась со скоростью 15 км/ч, затем ветер переменился, и остаток пути яхта прошла со скоростью 10 км/ч. Сколько часов занял весь путь?

Улитка проползает через поляну за 30 часов 20 минут, а гепард пробегает это расстояние за 16 секунд. Чему равна средняя скорость улитки, если средняя скорость гепарда 100 км/ч? Ответ выразить в м/час, округлить до десятых.

Задача 5. 4 м/с. Средняя скорость этого же тела за последние 4 секунды движения составила 10 м/с. Определите среднюю скорость тела за первые 16 секунд движения.

дз ПЕД.СИТУАЦИИ

Домашнее задание.

Задание необходимо выполнить письменно на отдельном листочке.

Опишите действия вожатого в той или иной ситуации с учетом возрастных особенностей детей.

рискуют, склонны к травматизму.

 

Дети младшего школьного возраста трудно засыпают, просыпаются по ночам «попить», не умеют застелить постель, разбрасывают и теряют вещи.

 

шенная чувствительность к несправедливости у детей подросткового возраста.

 

У детей подросткового возраста развивается интерес к противоположному полу, у них появляются новые ощущения, чувства, переживания.

 

Дети подросткового возраста проявляют чрезмерную самостоятельность, стремятся освободиться от родительской опеки.

 

л, сколько баллов, такая и оценка

 

ДЗ по РБ

Содержание

 

 

.3

.8

25

…32

4.

.

БК РФ, Статья 6. Понятия и термины, применяемые в настоящем Кодексе

Расходы бюджета — выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета.

полнения бюджетных обязательств.

Государственные (муниципальные) услуги (работы) — услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами государственной власти (органами местного самоуправления), государственными (муниципальными) учреждениями и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, иными юридическими лицами.

Государственное (муниципальное) задание — документ, устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ).

БК РФ, Статья 69. Бюджетные ассигнования

К бюджетным ассигнованиям относятся ассигнования на:

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), включая ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд;

социальное обеспечение населения;

предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями;

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам;

предоставление межбюджетных трансфертов;

предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права;

обслуживание государственного (муниципального) долга;

исполнение судебных актов по искам к Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов.

БК РФ, Статья 69.1. Бюджетные ассигнования на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

К бюджетным ассигнованиям на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) относятся ассигнования на:

обеспечение выполнения функций казенных учреждений, в том числе по оказанию государственных (муниципальных) услуг (выполнению работ) физическим и (или) юридическим лицам;

нного (муниципального) задания;

ским и (или) юридическим лицам;

(муниципальной) собственности;

реждений), в том числе в целях:

оказания государственных (муниципальных) услуг физическим и юридическим лицам;

дарственного оборонного заказа;

закупки товаров в государственный материальный резерв.

БК РФ, Статья 69.2. Государственное (муниципальное) задание

1. Государственное (муниципальное) задание должно содержать:

показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ);

порядок контроля за исполнением государственного (муниципального) задания, в том числе условия и порядок его досрочного прекращения;

требования к отчетности об исполнении государственного (муниципального) задания.

м лицам также должно содержать:

определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями соответствующих услуг;

порядок оказания соответствующих услуг;

предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

ным или автономным учреждением.

3. Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) федеральными учреждениями, учреждениями субъекта Российской Федерации, муниципальными учреждениями формируется в соответствии с ведомственным перечнем государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых (выполняемых) государственными (муниципальными) учреждениями в качестве основных видов деятельности, в порядке, установленном соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования, на срок до одного года в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и на срок до трех лет в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период (с возможным уточнением при составлении проекта бюджета).

.

вленных сферах деятельности.

тельством Российской Федерации.

тельством Российской Федерации.

тельством Российской Федерации.

4. Финансовое обеспечение выполнения государственных (муниципальных) заданий осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов в порядке, установленном соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией.

Объем финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг, утверждаемых в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, с соблюдением общих требований, определенных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности.

ые затраты на выполнение работ.

5. Порядки формирования государственного (муниципального) задания и финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания, устанавливаемые в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящей статьи, должны определять в том числе:

1) правила и сроки формирования, изменения, утверждения государственного (муниципального) задания, отчета о его выполнении;

2) правила и сроки определения объема финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания, включая:

расчет и утверждение нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг на основе базовых нормативов затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг и корректирующих коэффициентов к ним, а также нормативных затрат на выполнение работ;

сроки и объемы перечисления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания;

возврат субсидии в объеме, который соответствует показателям государственного (муниципального) задания, которые не были достигнуты;

ункции и полномочия учредителя.

 

.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, в части, касающейся:

1) планирования закупок товаров, работ, услуг;

2) определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

3) заключения гражданско-правового договора, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества), от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а также бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями, за исключением федеральных государственных унитарных предприятий, имеющих существенное значение для обеспечения прав и законных интересов граждан Российской Федерации, обороноспособности и безопасности государства, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации по согласованию с Администрацией Президента Российской Федерации, либо иным юридическим лицом в соответствии с частями 1, 2.1, 4 и 5 статьи 15 настоящего Федерального закона (далее — контракт);

4) особенностей исполнения контрактов;

5) мониторинга закупок товаров, работ, услуг;

6) аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг;

7) контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее — контроль в сфере закупок).

2. Настоящий Федеральный закон не применяется к отношениям, связанным с:

1) оказанием услуг международными финансовыми организациями, созданными в соответствии с международными договорами, участником которых является Российская Федерация, а также международными финансовыми организациями, с которыми Российская Федерация заключила международные договоры;

3) закупкой драгоценных металлов и драгоценных камней для пополнения Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации и государственных фондов драгоценных металлов и драгоценных камней соответствующих субъектов Российской Федерации, на территориях которых были добыты драгоценные металлы и драгоценные камни;

4) назначением адвоката органом дознания, органом предварительного следствия, судом для участия в качестве защитника в уголовном судопроизводстве в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации либо судом для участия в качестве представителя в гражданском судопроизводстве в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации или в административном судопроизводстве в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации;

6) закупкой товаров, работ, услуг участковыми избирательными комиссиями, территориальными избирательными комиссиями, в том числе при возложении на них полномочий иной избирательной комиссии, окружными избирательными комиссиями, избирательными комиссиями муниципальных образований (за исключением избирательных комиссий муниципальных образований, являющихся административными центрами (столицами) субъектов Российской Федерации) во исполнение полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах;

9) закупкой товаров, работ, услуг Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, в том числе при возложении на них полномочий окружной избирательной комиссии, при проведении выборов в федеральные органы государственной власти.

настоящей статьи, в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, могут быть установлены отдельными федеральными законами.

Статья 2. Законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

1. Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее — законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок) основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона и других федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона. Нормы права, содержащиеся в других федеральных законах и регулирующие указанные отношения, должны соответствовать настоящему Федеральному закону.

3. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в соответствии со своей компетенцией в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, принимают правовые акты, регулирующие отношения, указанные в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона. Данные правовые акты должны соответствовать нормативным правовым актам, указанным в частях 1 и 2 настоящей статьи.

4. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, применяются правила международного договора.

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

2) определение поставщика (подрядчика, исполнителя) — совокупность действий, которые осуществляются заказчиками в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд (федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации) или муниципальных нужд либо в установленных настоящим Федеральным законом случаях с направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением контракта;

Федеральным законом не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и завершается исполнением обязательств сторонами контракта;

4) участник закупки — любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее — офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;

6) муниципальный заказчик — муниципальный орган или муниципальное казенное учреждение, действующие от имени муниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени муниципального образования и осуществляющие закупки;

7) заказчик — государственный или муниципальный заказчик либо в соответствии с частями 1 и 2.1 статьи 15 настоящего Федерального закона бюджетное учреждение, государственное, муниципальное унитарные предприятия, осуществляющие закупки;

8) государственный контракт, муниципальный контракт — договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд;

10) уполномоченный орган, уполномоченное учреждение — государственный орган, муниципальный орган, казенное учреждение, на которые возложены полномочия, предусмотренные статьей 26 настоящего Федерального закона;

11) специализированная организация — юридическое лицо, привлекаемое заказчиком в соответствии со статьей 40 настоящего Федерального закона;

12) федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок — федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере закупок;

13) контрольный орган в сфере закупок — федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления муниципального района, орган местного самоуправления городского округа, уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок, а также федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа и в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, которые не относятся к государственному оборонному заказу и сведения о которых составляют государственную тайну (далее — контрольный орган в сфере государственного оборонного заказа);

14) орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации по регулированию контрактной системы в сфере закупок — орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление функций по обеспечению (во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок) реализации государственной политики в сфере закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, организации мониторинга закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, а также по методологическому сопровождению деятельности заказчиков, осуществляющих закупки для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации;

искусства или ремесла), которые осуществляют на основе договора деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений по поставленным заказчиком, участником закупки вопросам в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

16) совокупный годовой объем закупок — утвержденный на соответствующий финансовый год общий объем финансового обеспечения для осуществления заказчиком закупок в соответствии с настоящим Федеральным законом, в том числе для оплаты контрактов, заключенных до начала указанного финансового года и подлежащих оплате в указанном финансовом году.

Статья 4. Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок

настоящей статьи обеспечивает:

настоящего Федерального закона;

2) контроль за соответствием:

а) информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика;

б) информации, включенной в планы-графики закупок (далее также — планы-графики), информации, содержащейся в планах закупок;

в) информации, содержащейся в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках, информации, содержащейся в планах-графиках;

г) информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информации, содержащейся в документации о закупках;

д) условий проекта контракта, направляемого в форме электронного документа участнику закупки, с которым заключается контракт, информации, содержащейся в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

е) информации о контракте, включенной в реестр контрактов, заключенных заказчиками, условиям контракта;

3) использование усиленной неквалифицированной электронной подписи (далее — усиленная электронная подпись) для подписания электронных документов, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

, которые указаны в извещении об осуществлении закупки. При этом участникам закупок должна быть обеспечена возможность в режиме реального времени получать информацию об открытии указанного доступа.

функционирования единой информационной системы, требования к технологическим и лингвистическим средствам единой информационной системы, в том числе требования к обеспечению автоматизации процессов сбора, обработки информации в единой информационной системе, порядок информационного взаимодействия единой информационной системы с иными информационными системами, в том числе в сфере управления государственными и муниципальными финансами, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

3. Единая информационная система содержит:

1) планы закупок;

2) планы-графики;

3) информацию о реализации планов закупок и планов-графиков;

4) информацию об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, перечень иностранных государств, групп иностранных государств, с которыми Российской Федерацией заключены международные договоры о взаимном применении национального режима при осуществлении закупок, а также условия применения такого национального режима;

5) информацию о закупках, предусмотренную настоящим Федеральным законом, об исполнении контрактов;

6) реестр контрактов, заключенных заказчиками;

7) реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

8) библиотеку типовых контрактов, типовых условий контрактов;

9) реестр банковских гарантий;

10) реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результатов и выданных предписаний;

10.1) реестр единственных поставщиков товара, производство которого создается или модернизируется и (или) осваивается на территории Российской Федерации;

11) перечень международных финансовых организаций, созданных в соответствии с международными договорами, участником которых является Российская Федерация, а также международных финансовых организаций, с которыми Российская Федерация заключила международные договоры;

12) результаты мониторинга закупок, аудита в сфере закупок, а также контроля в сфере закупок;

13) отчеты заказчиков, предусмотренные настоящим Федеральным законом;

14) каталоги товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

настоящего Федерального закона;

настоящего Федерального закона запросах цен товаров, работ, услуг;

4. Информация, содержащаяся в единой информационной системе, является общедоступной и предоставляется безвозмездно. Сведения, составляющие государственную тайну, в единой информационной системе не размещаются.

.

пользования единой информационной системой.

7. Субъекты Российской Федерации и муниципальные образования вправе создавать региональные и муниципальные информационные системы в сфере закупок, интегрированные с единой информационной системой.

к региональным и муниципальным информационным системам в сфере закупок устанавливаются Правительством Российской Федерации.

9. Порядок функционирования и использования региональных и муниципальных информационных систем в сфере закупок устанавливается актами соответственно высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций.

настоящей статьи, с единой информационной системой достигается посредством:

осуществляется в региональных и муниципальных информационных системах в сфере закупок, исчисление предусмотренных настоящим Федеральным законом сроков размещения таких электронных документов и информации в единой информационной системе начинается с момента фиксации времени поступления таких электронных документов и информации в единую информационную систему;

2) пользования указанными информационными системами базами данных единой информационной системы;

3) установления единых технологических и лингвистических требований к информации, обработка которой осуществляется в указанных системах;

.

настоящего Федерального закона.

настоящей статьи и размещенная в единой информационной системе, не соответствует информации, размещенной в иных информационных системах в сфере закупок, приоритет имеет информация, размещенная в единой информационной системе.

 

Статья 5. Организация электронного документооборота в контрактной системе в сфере закупок

1. В рамках отношений, указанных в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, допускается обмен электронными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, между участниками контрактной системы в сфере закупок, в том числе подача заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных предложений. При этом указанные заявки, окончательные предложения и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью и поданы с использованием единой информационной системы.

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, устанавливает порядок использования усиленных электронных подписей в единой информационной системе и на электронных площадках, порядок взаимодействия удостоверяющих центров с единой информационной системой и электронными площадками, ответственность таких удостоверяющих центров, а также совместно с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности устанавливает требования к сертификатам ключей проверки электронной подписи и ключам усиленной электронной подписи, используемым в единой информационной системе и на электронных площадках, в том числе с учетом обязательств, установленных международными договорами Российской Федерации.

Статья 6. Принципы контрактной системы в сфере закупок

Контрактная система в сфере закупок основывается на принципах открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок.

Статья 7. Принципы открытости и прозрачности

1. В Российской Федерации обеспечивается свободный и безвозмездный доступ к информации о контрактной системе в сфере закупок.

2. Открытость и прозрачность информации, указанной в части 1 настоящей статьи, обеспечиваются, в частности, путем ее размещения в единой информационной системе.

3. Информация, предусмотренная настоящим Федеральным законом и размещенная в единой информационной системе, должна быть полной и достоверной.

Статья 8. Принцип обеспечения конкуренции

1. Контрактная система в сфере закупок направлена на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок.

Статья 9. Принцип профессионализма заказчика

1. Контрактная система в сфере закупок предусматривает осуществление деятельности заказчика, специализированной организации и контрольного органа в сфере закупок на профессиональной основе с привлечением квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок.

2. Заказчики, специализированные организации принимают меры по поддержанию и повышению уровня квалификации и профессионального образования должностных лиц, занятых в сфере закупок, в том числе путем повышения квалификации или профессиональной переподготовки в сфере закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 10. Принцип стимулирования инноваций

Заказчики при планировании и осуществлении закупок должны исходить из приоритета обеспечения государственных и муниципальных нужд путем закупок инновационной и высокотехнологичной продукции.

Статья 11. Принцип единства контрактной системы в сфере закупок

Контрактная система в сфере закупок основывается на единых принципах и подходах, предусмотренных настоящим Федеральным законом и позволяющих обеспечивать государственные и муниципальные нужды посредством планирования и осуществления закупок, их мониторинга, аудита в сфере закупок, а также контроля в сфере закупок.

Статья 12. Принцип ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок

1. Государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фондами, муниципальные органы, казенные учреждения, иные юридические лица в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, при планировании и осуществлении закупок должны исходить из необходимости достижения заданных результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Должностные лица заказчиков несут персональную ответственность за соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и нормативными правовыми актами, указанными в частях 2 и 3 статьи 2 настоящего Федерального закона.

Статья 13. Цели осуществления закупок

В соответствии с настоящим Федеральным законом заказчиками осуществляются закупки для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд, а именно для:

и программно-целевого планирования Российской Федерации), государственными программами субъектов Российской Федерации (в том числе региональными целевыми программами, иными документами стратегического и программно-целевого планирования субъектов Российской Федерации), муниципальными программами;

2) исполнения международных обязательств Российской Федерации, реализации межгосударственных целевых программ, участником которых является Российская Федерация, за исключением исполняемых в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи государственных программ;

3) выполнения функций и полномочий государственных органов Российской Федерации, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственных органов субъектов Российской Федерации, органов управления территориальными внебюджетными фондами, муниципальных органов, за исключением выполняемых в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи функций и полномочий.

Статья 14. Применение национального режима при осуществлении закупок

1. При осуществлении заказчиками закупок к товарам, происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств, работам, услугам, соответственно выполняемым, оказываемым иностранными лицами, применяется национальный режим на равных условиях с товарами российского происхождения, работами, услугами, соответственно выполняемыми, оказываемыми российскими лицами, в случаях и на условиях, которые предусмотрены международными договорами Российской Федерации.

2. Федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок размещает перечень иностранных государств, с которыми Российской Федерацией заключены международные договоры, указанные в части 1 настоящей статьи, и условия применения национального режима в единой информационной системе.

соблюдения указанных запрета или ограничений. Порядок подготовки и размещения обоснования невозможности соблюдения указанных запрета или ограничений в единой информационной системе, а также требования к его содержанию устанавливаются Правительством Российской Федерации. Определение страны происхождения указанных товаров осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок по поручению Правительства Российской Федерации устанавливает условия допуска для целей осуществления закупок товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, за исключением товаров, работ, услуг, в отношении которых Правительством Российской Федерации установлен запрет в соответствии с частью 3 настоящей статьи.

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие в соответствии с частями 3 и 4 настоящей статьи запрет на допуск товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, условия, ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг, подлежат обязательному опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации или нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, и в течение трех рабочих дней с даты опубликования подлежат размещению в единой информационной системе.

6. Нормативными правовыми актами, предусмотренными частями 3 и 4 настоящей статьи и устанавливающими ограничения, условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, для целей осуществления закупок могут быть определены случаи, при которых заказчик при исполнении контракта не вправе допускать замену товара или страны (стран) происхождения товара в соответствии с частью 7 статьи 95 настоящего Федерального закона.

Статья 15. Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, автономным учреждениями, государственным, муниципальным унитарными предприятиями и иными юридическими лицами

1. Бюджетные учреждения осуществляют закупки за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и иных средств в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи.

данное учреждение вправе осуществлять в соответствующем году с соблюдением требований указанных Федерального закона и правового акта закупки:

, не установлено иное;

2) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом обязательств данного учреждения;

3) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках, предусмотренных его учредительным документом основных видов деятельности (за исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию).

, не установлено иное;

2) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом обязательств данного предприятия, за исключением случаев исполнения предприятием контракта, заключенного в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона.

4. При предоставлении в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты государственной, муниципальной собственности на такие юридические лица при планировании и осуществлении ими закупок за счет указанных средств распространяются положения настоящего Федерального закона, регулирующие отношения, указанные в пунктах 1 — 3 части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона. При этом в отношении таких юридических лиц при осуществлении этих закупок применяются положения настоящего Федерального закона, регулирующие мониторинг закупок, аудит в сфере закупок и контроль в сфере закупок.

5. При предоставлении в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся государственным или муниципальным учреждением, государственным или муниципальным унитарным предприятием, в случае реализации инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов капитального строительства на такое юридическое лицо при осуществлении им закупок за счет указанных средств распространяются положения настоящего Федерального закона, регулирующие деятельность заказчика, в случаях и в пределах, которые определены в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в рамках договоров об участии Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в собственности субъекта инвестиций.

являющиеся государственными или муниципальными заказчиками, при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной, муниципальной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную, муниципальную собственность передали на безвозмездной основе на основании соглашений свои полномочия государственного или муниципального заказчика бюджетным учреждениям, автономным учреждениям, государственным, муниципальным унитарным предприятиям, такие учреждения, такие унитарные предприятия в пределах переданных полномочий осуществляют от лица указанных органов или государственных корпораций закупки товаров, работ, услуг в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, которые регулируют деятельность государственного и муниципального заказчиков.

 

 

2

 

ДЗ-1-ТТХ современного самолета

)

Цель работы: изучение технических характеристик современного летательного аппарата (самолетного типа), как объекта управления.

Содержание работы и представление материалов в отчет:

1. Выбрать для изучения самолет определенного типа:

— военный, высокоманевренный, высотный, специального назначения;

— экспериментальный;

— с большим диапазоном скоростей, сверхзвуковой.

27 марта 2017 г.

и принципы построения конструкции самолета:

нагрузка, топливо и т.д.;

— диапазон высот и скоростей;

, конструктивные особенности планера;

— двигательная установка;

аэродинамические органы управления.

 

по разделам:

конструкция ЛА, планер, двигатель;

;

— ссылки на источники данных.

стр. А4.

(5-7 мин.).

 

Отчет представить в напечатанном виде, формат А4, шрифт 12, отчет и презентацию направить преподавателю в электронном виде.

 

Срок представления отчета: 24 апреля 2017 г.

ДЗ3-5

.

 

Написать развёрнутый план на тему:

»

«Культура»

».

».

ий конспект на тему:

.

.

 

Примерная литература:

 

.

 

1. Написать развёрнутый план на тему:

«Факторы производства и факторные доходы»

1.2. «Экономические системы»

Краткий конспект темы и устные доклады на тему: «Рынок»

Рынок: понятие и субъекты

Функции рынка.

Виды рынков.

»

 

Примерная литература:

 

.

 

1. Написать развёрнутый план на тему:

ция».

Безработица»

1.3. «Налоги»

1.4. «Мировая торговля»

 

Примерная литература: