ДЗтести без ответов (55) 2016 фіз і колоїдна хімія

Фізична і колоїдна хімія

Зазначте рівняння, яке є математичним виразом першого закону термодинаміки

дорівнює нулю?

(білий)

,

)

,

СаО

згоряння яких за стандартних умов дорівнює нулю?

4

,

О

3

2

Із наведених нижче рівнянь виберіть реакцію, під час перебігу якої зростає ентропія

3(т)

(г)

(г)

3(г)

2

Зазначте рівняння, за яким обчислюють ізобарно-ізотермічний потенціал.

можливим?

>0

<0

>0

>0

<0

Як називають основний закон хімічної кінетики?

Законом еквівалентів

Законом дії мас

Законом сталості складу

Вант-Гоффа

Законом розбавляння Оствальда

Яку роль виконує каталізатор у каталітичних реакціях?

Полегшує досягнення стану хімічної рівноваги

Збільшує константу хімічної рівноваги

Зменшує константу хімічної рівноваги

розкладається на продукт реакції

Сприяє перебігу прямої реакції

Яку роль відіграють ферменти у біохімічних процесах?

Збільшують енергію активації біохімічних реакцій

Збільшують швидкість біохімічних реакцій

Зменшують швидкість біохімічних реакцій

Активують біологічно активні речовини

реактантами

Укажіть назву лікарського засобу що належить до групи ферментних препаратів

Седалгін

Нітрогліцерин

Фенобарбітал

Фестал

Ферум-лек

Яким рівнянням виражають швидкість ферментативних реакцій?

Арреніуса

Вант-Гоффа

Михаеліса-Ментен

Гендерсона-Гассельбаха

дії

Амілаза

Ліпаза

Рибонуклеаза

Стрептокіназа

.

Мезим

Вобензим

Панкреатин

Ензистал

Мезим-форте

роду

роду належать електроліти

роду належать метали та їх сплави

їх провідність зумовлена переміщенням електронів

роду найкращу провідність має срібло

за провідність металів

комірки.

Це відношення довжини провідника до його площі

2

Це опір розчину калій хлориду певної концентрації

Це відношення відстані між електродами до їх площі

­ши його опір

методом.

Концентрацію електроліту

Поверхневий натяг розчину

В’язкість розчину і його концентрацію

електроліту

Густину розчину

титрування є:

Вимірювання електричної провідності розчину

Установлення сили електроліту

досліджуваного розчину електроліту

Визначення концентрації досліджуваної речовини в розчині

електролітичної дисоціації

аніеля.

Від мідного електрода до цинкового

У будь-якому напрямку

Від цинкового електрода до мідного

Від кадмієвого електрода до ртутного

Від мідного до цинкового

ня:

Гендерсона-Гессельбаха

Зазначте електроди, які на практиці використовують як стандартні (електроди порівняння).

Е.Ферментний

Поверхневими явищами називають процеси, що відбуваються:

У гомогенній системі на межі поділу фаз

Між металевою пластинкою і розчином її солі

У гетерогенній системі на межі поділу фаз

йонів

У гетерогенній системі

Виберіть правильні твердження, що стосуються поверхневого натягу.

2

2

Вільна поверхнева енергія, віднесена до одиниці поверхні

Дж/м

2

Поверхневою активністю називають:

Вільну поверхневу енергію, віднесену до одиниці площі поверхні

Запас вільної поверхневої енергії

­ницю

Зміну величини адсорбції при зміні концентрації речовини

Сталість величини адсорбції при зміні концентрації речовини.

.

­стивості речовини і зменшується

розчинність у воді

раза

раза

­ється

­ється

Який принцип дії біологічних мембран?

Пропускають тільки молекули води

Не пропускають молекули води

або молекули

або молекул

і молекули

є математичним виразом залежності між:

Запасом поверхневої енергії та площею поверхні

розчні

Величиною адсорбції та концентрацією речовини в розчині

Величиною адсорбції ,концентрацією речовини в розчині та ї поверхневою активністю.

на енергію активації

Хроматографією називають метод:

Дослідження властивостей речовин у процесі їх десорбції

Розділення, очищення та аналізу речовин, близьких за адсорбційними властивостями

Дослідження поверхнево неактивних речовин

Розділення, очищення та аналізу речовин на основі їх різних адсорбційних властивостей.

Дослідження поверхневих активних речовин

Виберіть правильну інформацію, що стосується адсорбційної терапії.

Метод детоксикації організму шляхом введення антибіотиків і сульфаніламідних препаратів

форсований діурез

Метод детоксикації організму виведенням шкідливих і токсичних речовин

Методами адсорбційної терапії є гемодіаліз, електрофорез, ультрафільтрація

буферні розчини

системи.

ультрамікрогетерогенні

Швидко дифундують, оптично прозорі, невидимі в оптичний мікроскоп

Розсіюють світло, повільно дифундують, не проходять крізь ультрафільтр

стійкі, гомогенні, не проходять крізь напівпроникні мембрани

ультрамікроскоп

м

м

м

стійкості золів є величина дзета-потенціалу, який виникає між:

протиіонами

Ядром і адсорбційним шаром

Адсорбційним і дифузним шаром

та дифузним шаром

Взаємна коагуляція відбувається при:

Добавлянні до розчину золю ВМС

Розбавлянні золю водою

Зливанні золів з протилежно зарядженими гранулами

Зливанні золів з однойменно зарядженими гранулами

Розбавлені золів спиртом

системах.

м

систем.

ультрамікрогетерогенні

, видимі в оптичний мікроскоп

проходять крізь паперовий фільтр

проходять крізь напівпроникні мембрани

Невидимі ні в оптичний мікроскоп, ні в ультрамікроскоп.

Зазначте рядок, в якому наведено назви тільки біополімерів.

А. Целюлоза, тефлон, капрон .

В. Гемоглобін, нуклеїнові кислоти, глікоген

параформ

Бутадієновий каучук, желатина, лавсан

Капрон, етанол

Зазначте загальні властивості, характерні для розчинів ВМС.

стійкі молекулярні розчини

Мають великий осмотичний тиск

структурована в’язкість

Отримують за допомогою реакцій полімеризації або поліконденсації

проходять крізь напівпроникні мембрани

точці білків.

Частинки білків мають найбільший заряд

Спостерігається максимум коагуляції

електронейтральні

Спостерігається мінімум набрякання

значення

Укажіть причину аномальної в’язкості розчинів ВМС.

Слабка взаємодія між молекулами розчинника і ВМС

Гідрофільні властивості ВМС

Сильна взаємодія між макромолекулами ВМС з утворенням структурованих

систем

Е. Відносна взаємодія між молекулами розчинника і макромолекулами ВМС

тиском плазми крові називають:

Частину осмотичного тиску плазми крові, зумовлену високомолекулярними сполуками

Частину осмотичного тиску плазми крові, зумовлену низькомолекулярними електролітами

Артеріальний тиск крові

Загальний осмотичний тиск крові

Венозний тиск крові.

.

Не будуть переміщуватись Е. Від аноду до катоду

Укажіть, що є предметом вивчення хімічної термодинаміки:

Взаємоперетворення теплоти й роботи

Механізми перебігу хімічних реакцій

Швидкість хімічної реакції

Перетворення енергії, напрямок та рівновага хімічних процесів, а також енергетичні характеристики речовин

Гетерогенні системи

Укажіть правильне визначення ізольованої системи:

Система, відділена від навколишнього середовища

Система, яка не обмінюється енергією з навколишнім середовищем

­має сталий об’єм

Система, яка не обмінюється речовиною з навколишнім середовищем

Система, яка не обмінюється ні енергією, ні масою з навколишнім середовищем, і не має сталого об’єму

Укажіть правильне твердження щодо внутрішньої енергії:

Не є функцією стану

Є функцією стану

Залежить від шляху переходу системи з одного стану в інший

Не залежить від початкового та кінцевого стану системи

Кінетична енергія руху всіх частинок речовини

:

Тепловий ефект хімічної реакції залежить від початкового та кінцевого стану речовин, що беруть участь у реакції, і не залежить від проміжних стадій, шляху процесу та механізму реакцій

­вин, що беруть участь у реакції

Тепловий ефект хімічної реакції залежить від проміжних стадій, шляху процесу і не залежить від початкового та кінцевого стану речовин, що беруть участь у реакції .

­вого стану

­вого стану речовин, проміжних стадій, шляху процесу та механізму реакцій.

Укажіть функцію стану, яку потрібно вибрати для опису ізохорно-ізотермічного процесу:

Зв’язану енергію ,

Гіббса

Ентальпію

Ентропію

Укажіть кінетичне рівняння для реакції другого порядку:

С

2

k

t

­шується в середньому

в 2—4 рази при підвищенні температури на кожні 10 °С:

Оствальд

Вант-Гофф

Гесс

Укажіть правильне твердження щодо каталізу:

Це лабораторний синтез хімічних речовин .

Це зміна швидкості хімічної реакції за допомогою каталізатора

Це процес утворення активованого комплексу

Це вплив на швидкість хімічної реакції за допомогою температури

Укажіть правильне твердження щодо поверхнево-активних речовин:

Збільшують поверхневий натяг

Збільшують поверхневу енергію

Не впливають на поверхневий натяг

Не впливають на поверхневу енергію

Зменшують поверхневий натяг

­жає:

Гіббса

Фрейндліха

Вант-Гоффа

Ленгмюра

розділення компонентів суміші в хроматографічному аналізі:

На різниці коефіцієнтів розподілу

На різній розчинності

йонів

На різниці значень поверхневого натягу компонентів суміші

На різниці густин компонентів суміші

Укажіть правильне твердження:

Хроматографія — це метод, який використовують лише для розділення суміші на окремі компоненти

Хроматографія — це метод розділення суміші та ідентифікації речовин

Хроматографічний метод дає змогу лише ідентифікувати речовини

Хроматографічний метод — це метод, що дає можливість проводити лише якісний

аналіз речовин

Хроматографію не використовують у кількісному аналізі речовин

Укажіть правильне твердження: Колоїдний розчин — це…

Однорідна система

Гомогенна система

стійка гетерогенна система

нестійка гетерогенна система

Укажіть значення ступеня дисперсності частинок у колоїдних розчинах:

-1

-1

1

:

Аерозоль

Суспензія

Емульсія

Пориста система

Піна

Детский туризм

1. Характеристика детско-подросткового туризма

Во время туристско-оздоровительных мероприятий (походов) у педагогов имеется значительно больше возможностей для организации квалифицированного психолого-педагогического сопровождения и поддержки своих подопечных, чем в любом отряде стационарного лагеря, даже если учитывать реальную наполняемость отряда. Значительно более эффективными возможностями располагает и педагог — руководитель туристского похода для дифференцированного личностно ориентированного дополнительного образования детей, эмоционально-личностного воздействия на их внутренний мир в реальных условиях походной среды (совместное проживание педагога и коллектива детей).

В Красноярском крае оборудована не плохая база для организации детско-подросткового туризма. Что позволяет ежегодно увеличивать спрос на детском направлении туризма в крае в среднем на 2-3% в год. Детско-подростковый туризм снова становится популярным. С каждым годом появляется все больше программ ориентированных на детский отдых.

краткосрочные выходы на столбы, отдых на базах отдыха, профилакториях, санаториях и домах отдыха. Но подавляющее большинство предложений сосредоточено не на просторы родного края, а на ресурсы Алтая, Байкала, и Черноморского побережья.

В пределах края не менее популярны базы отдыха на Красноярском море, как один их ярких примеров база «Робинзон», на которой представлен спортивно-познавателный туризм для детей и подростков.

В республике Хакасия, одним из мощнейших центров детско-подросткового туризма, является база отдыха «Снежный барс», программы базы разнообразны, насыщены и интересны не только для детей и подростков, но и для студентов, которые с большим удовольствием принимают участие в такого рода турах.

предлагает захватывающие приключения на Спящем Саяне включая ориентирование на местности и поиск сокровищ.

турами. Если тур дешевый – значит, будет плохая организация и скорее всего персонал будет не квалифицированный, если же наоборот тур дорогой, с хорошей организаций и кадрами, он, как правило, не доступен подавляющему большинству родителей.

Санаторий «Солнечный «Тесь» предлагает не только отдых и лечение, но также спортивный туризм. Как показывает практика, в туризм возвращается популярная в СССР игра «Зарница», многие организаторы спортивно-оздоровительного туризма либо включают элементы этой игры, либо, внося небольшие изменения, в полном объеме пытаются возрождать забытый опыт.

В крае сохранилась добрая традиция тур слетов, проводимых на Мане с участием не только студентов, работников турбизнеса, но также школьников, которые принимают активное участие в тур слетах.

 

Понятие детско-подросткового туризма

Детско-подростковый туризм подразумевает путешествия детей, в т.ч. школьников, в возрасте от 7 до 15 лет с различными целями.

По тематическим направлениям познавательные путешествия школьников можно разбить на этнографические, геологические, экологические, исторические, археологические и другие виды выездов.

По способу организации туристские путешествия подразделяются на:

плановые (осуществляются по программам туристско-экскурсионных учреждений)

самодеятельные.

По продолжительности походов и путешествий различают:

   одно-двухдневные

   многодневные.

По степени сложности спортивно-туристские выезды делят на:

   некатегорийные

   категорийные походы (1, 2, 3 степени сложности).

При организации самодеятельных походов со школьниками существуют нормативы, ограничивающие возраст участников и их подготовку.

Например, к тренировочным выездам допускаются дети от 7 лет с предоставлением одного руководителя на 6 школьников, в походы 1-ой категории сложности допускаются учащиеся от 12 лет, 2-ой категории — от 14 лет, руководитель сопровождает 12-15 детей. В походы 3-ей категории сложности идут школьники от 15 лет в сопровождении одного руководителя на 8-12 человек

В детско-подростковом туризме существует особенность в классификации на основе такого критерия как сезонность. Выделяются:

   сезонный — каникулярный период (осень, зима, весна — 8-12 дней, лето — 3 месяца),

   межсезонный.

Все эти виды детско-подросткового туризма на практике встречаются как по отдельности, так и в сочетании друг с другом.

Можно выделить несколько основных видов детско-подросткового туризма, существующих в настоящее время в России, а именно:

:

экскурсии для школьников

спортивный туризм (в т.ч. спортивно-туристские соревнования)

самодеятельные школьные обмены

познавательные и рекреационные детские туры на коммерческой основе

оздоровление и отдых в детских лагерях

:

организация международных безвалютных обменов

образовательные, деловые и поощрительные выезды для талантливых подростков, победителей творческих конкурсов, олимпиад и т.д.

познавательные и рекреационные туры на коммерческой основе

выезды в международные детские центры (лагеря)

Сегодня в России в области детско-подросткового туризма одновременно работают как коммерческие, так и некоммерческие организации.

Коммерческая сфера состоит из туристских фирм, туристских баз и частных лиц, работающих со школьниками. Деятельность коммерческих структур направлена на получение прибыли и осуществляется в условиях конкуренции на рынке детского туризма.

Некоммерческая сфера представлена:

государственными и муниципальными органами управления,

государственными и муниципальными образовательными учреждениями, в том числе учреждениями дополнительного образования

общественными (самодеятельными) объединениями (туристские клубы, спортивные секции, детские и молодежные общественные организации и движения).

Работа структур некоммерческой сферы не связана с получением финансовой прибыли и осуществляется за счет бюджетных ассигнований и (или) привлеченных средств, в т.ч. родительской платы.

В настоящее время встречается и смешанный тип организации детско-подросткового туризма, который объединяет государственные дотации с финансовыми вложениями российских и международных коммерческих ассоциаций, фондов, союзов.

К первой категории относятся многочисленные туристские кружки и секции, которые приписаны к разнопрофильным учреждениям дополнительного образования (Дворцам, домам и центрам детского творчества, творческих кружков и т.д.).

К специализированным учреждениям можно отнести Станции юных туристов, Центры детского туризма и аналогичные общественные организации. В большинстве регионов России в настоящее время такие Центры также включают в сферу своей деятельности сопутствующие направления, например, краеведение, экологию и др.

Еще одной категорией специализированных учреждений можно считать детские туристские базы. Часть баз сохранила свой государственный или муниципальный статус, другие в 90-е годы ХХ века были приватизированы и стали частными, но не прекратили работу со школьниками.

В последнее время стали появляться и туристские клубы, имеющие статус юридического лица, организационно-правовую форму общественного объединения, но по сути работающие как туристские фирмы, т.е. организовывающие туристские маршруты и продающие туристские путевки.

а должна использоваться только на реализацию уставных целей клуба. В то же время такая форма регистрации не исключает выплат заработной платы штатным и привлеченным специалистам, приобретение туристского оборудования, экипировки, снаряжения. Общественное объединение вправе пользоваться земельными участками, арендовать или приобретать недвижимость, в том числе здания, сооружения, автотранспортную технику, иные средства передвижения типа лодок, байдарок и т.д.

Эти общественные объединения наряду с туристскими фирмами лицензируются как туристские операторы и туристские агенты и пользуются на туристском рынке теми же правами и обязанностями, что и коммерческие структуры.

 

Значение детско-подросткового туризма

Проблема развития детско-подросткового туризма очень актуальна на сегодняшний день. Специалисты считают, что в перспективе детско-подростковый туризм может и должен стать из приоритетных направлений развития туризма в России. Экономические преимущества этого вида туризма очевидны: путешествуют и студенты, как правило, организованными группами, поездки ритмично повторяются из года в год, что значительно облегчает планирование бизнеса.

Еще более важен детский туризм с точки зрения социальной. Туризм предоставляет уникальную возможность глубже узнать и наглядно ознакомиться с историческим и культурным наследием своей страны и других государств, пробудить чувство национального самосознания, воспитать уважение и терпимость к обычаям других национальностей и народов.

средство снятия физической усталости, психологического напряжения и стрессов. Необходимо также отметить влияние детского туризма на развитие в подрастающем коммуникабельности, самодисциплины, адаптации к условиям современной жизни. Кроме того, детский спортивно-оздоровительный туризм является одной из эффективных оздоровительных технологий, способствующих образа жизни человека и общества в целом, что имеет большое государственное в воспитании подрастающего поколения. Поэтому можно с уверенностью сказать, что детско-подростковый туризм — важный способ новому поколению накопленного человечеством жизненного опыта и культурного наследия, формирования ценностных ориентации, нравственного оздоровления и культурного развития нации, одни из путей социализации личности.

века были приватизированы и стали частными, но не прекратили работу со школьниками. Организация отдыха и оздоровления в этих учреждениях проходит, как правило, путем продажи путевок, причем в качестве покупателей выступают как органы образования, так и учреждения социальной защиты, учреждения по делам молодежи. Часть детских туристских баз финансируется по линии Фонда социального страхования. Среди общественных организаций, развивающих детский туризм, можно также выделить специализированные общественные организации (туристские клубы) и многопрофильные объединения (военно-патриотические, скаутские организации и т.д., а также различные Союзы молодежи). В соответствии с действующим законодательством, общественные объединения могут либо действовать без регистрации, либо регистрироваться как самостоятельные юридические лица. На практике объединения первого типа чаще всего работают на базе каких-либо государственных или муниципальных учреждений образования, в том числе на базе высших учебных заведений.

досуга, отдыха детей, подростков и молодежи, а также полноценного времяпрепровождения.

Продолжается процесс дифференциации оздоровительных лагерей по формам собственности. Увеличилось число лагерей, находящихся в муниципальной собственности: в 2008г. они составили подавляющее большинство — почти 92%. В ведении местных органов исполнительной власти (преимущественно органов управления образованием) находятся все лагеря с дневным пребыванием учащихся и более 1/3 загородных оздоровительных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей. Увеличилось также число лагерей, находящихся в частной собственности (более 1,2 %) и собственности общественных объединений. Число лагерей, находящихся в государственной собственности, сократилось с 7,2 до 4,5%.

традиционного, подход к организации и содержанию процесса отдыха и оздоровления. Требуется не только насыщение его научно обоснованными программами, технологиями и методиками, методическим сопровождением и обеспечением, материально — техническими ресурсами, но и подготовкой широкого круга специалистов (педагогов-организаторов, психологов, воспитателей, педагогов дополнительного образования, врачебно-медицинского и прочего персонала, владеющего методиками адаптации и реабилитации, оздоровительной и лечебной физической культуры, анимационными технологиями организации досуга и т.д.).

Кроме того, как на федеральном, так и на муниципальном уровне необходимо внести коррективы в критерии оценки деятельности учреждений, предоставляющих услуги активного отдыха, оздоровления и туризма. Необходимо дифференцированно подойти ко всему спектру социальных услуг по организации отдыха, туризма, экскурсий, досуга и оздоровления на различных уровнях (федеральном, региональном, муниципальном). Это необходимо осуществлять для каждого вида отдельно в строгом соответствии с направленностью и профилем реализуемых в этих учреждениях программ и проектов.

Требуется диверсификация содержания деятельности лагерей, значительная часть которых сегодня работает по вариативным программам, к сожалению, не всегда научно обоснованным с точки зрения адаптивной психологической, физической и функциональной нагрузки и не дающим положительного оздоровительного и реабилитационно-восстановительного эффекта.

ценнейшего опыта и материала в практику деятельности других учреждений отдыха и оздоровления.

Важную роль в научно-методическом обеспечении отдыха и оздоровления сегодня играют детские, подростковые и молодежные общественные объединения. Многие из программ, по которым строится жизнь в загородных лагерях и учреждениях отдыха и оздоровления, в туристских походах, путешествиях и экспедициях, разработаны в федеральных учреждениях дополнительного образования, в Научно-практическом центре Международного союза детских общественных объединений СПО-ФДО и прошли успешную апробацию в учреждениях, объединениях. Проведение ими различных профильных смен, походов, экспедиций, летних школ, детских творческих дач, малых научных академий способствует социальному и творческому развитию юной личности, реализации запросов и потребностей детей в различных видах деятельности в период школьных каникул и в течение всего года.

1.3. Требования к организации детско-подросткового туризма

Ходить во время экскурсии следует не спеша, медленным темпом, сберегая тем самым силы детей и подростков. Необходимо учитывать, что при ходьбе работает почти вся скелетная мускулатура тела. Слишком быстрая ходьба утомляет и может неблагоприятно отразиться на сердечной деятельности.

Изложенные выше гигиенические требования относятся не только к внешкольным экскурсиям, но и к экскурсиям учебного характера.

Кроме гигиенических требований и правил организации экскурсий и походов, существуют регламентированные правила проектирования туристских услуг представленных в государственном стандарте Российской Федерации Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование туристских услуг.

 

1

Основой для проектирования услуги является краткое описание туристской услуги — набор требований, выявленных в результате исследования рынка, согласованных с заказчиком услуг и учитывающих возможности исполнителя услуги.

Руководство туристского предприятия утверждает порядок и процедуры разработки конкретной услуги, организации предоставления услуги и определяет ответственность каждого участника процесса проектирования услуги.

Проектирование туристской услуги осуществляется в последовательности:

— установление нормируемых характеристик услуги;

— установление технологии процесса обслуживания туристов;

— разработка технологической документации;

— определение методов контроля Качества;

— анализ проекта;

— представление проекта на утверждение.

Для каждой характеристики услуги должны быть указаны приемлемые для потребителя и исполнителя значения. Конкретные характеристики услуги должны быть не ниже требований государственного стандарта на соответствующий вид услуги.

Проект должен содержать конкретные требования по обеспечению безопасности услуги, минимизации рисков для потребителей услуги и их имущества, обслуживающего персонала и окружающей среды.

Проектирование требований к процессу обслуживания туристов.

Документация, детализирующая требования к процессу обслуживания туристов, должна содержать:

— описания процессов, форм и методов обслуживания туристов;

— значения характеристик процесса обслуживания туристов;

— требования к типу, количеству и пропускной способности используемого оборудования;

— количество необходимого персонала и уровень его профессиональной подготовки;

— договорное обеспечение поставок изделий и услуг;

— гарантии;

— необходимые согласования (с собственниками рекреационных ресурсов, органами санитарно-эпидемиологического и пожарного надзора, госавтоинспекцией и другими).

Конкретные требования к процессу обслуживания туристов должны быть не ниже требований действующих нормативных документов.

Проектирование процесса обслуживания туристов осуществляют по отдельным этапам предоставления услуги (например, предоставление информации об услуге, оказание услуги, расчеты за услугу) и составление для каждого из них технологических карт.

Содержание и последовательность этапов могут варьироваться в зависимости от вида услуги.

Результатом проектирования туристской услуги являются технологические документы (технологические карты, инструкции, правила, регламенты и др.).

В документации по контролю качества должны быть установлены формы, методы и организация контроля за осуществлением процесса обслуживания туристов с целью обеспечения его соответствия запроектированным характеристикам.

 

Проектирование контроля качества включает:

— определение ключевых моментов в процессе обслуживания, существенно влияющих на характеристики услуги;

— определение методов корректировки характеристик услуги;

— определение методов оценки контролируемых характеристик.

Анализ проекта является завершающим этапом проектирования и имеет целью подтвердить, что:

— характеристики проектируемой услуги обеспечивают безопасность для жизни и здоровья туристов и охрану окружающей среды;

— требования к процессам обслуживания туристов соответствуют запроектированным характеристикам услуг;

— методы контроля качества обеспечивают объективную оценку характеристик процессов обслуживания.

Анализ проекта осуществляют представители соответствующих функциональных подразделений туристского предприятия.

Анализ проекта направлен на выявление и своевременное устранение несоответствий в проекте.

Результатом анализа проекта является уточненное содержание технологической документации туристского предприятия.

Документацию на спроектированные туристские услуги и процессы обслуживания туристов утверждает руководитель туристского предприятия по согласованию с заказчиком.

Изменение проекта допускается только в обоснованных случаях по согласованию с заказчиком и утверждается руководителем туристского предприятия.

 

Проектирование отдельных видов туристских услуг

Разработка программы обслуживания включает определение:

— маршрута путешествия;

— перечня туристских предприятий-исполнителей услуги;

— периода предоставления туров каждым предприятием-исполнителем услуги;

— состава экскурсий и достопримечательных объектов;

— перечня туристских походов, прогулок;

— комплекса досуговых мероприятий;

— продолжительности пребывания в каждом пункте маршрута;

— количества туристов, участвующих в путешествии;

— видов транспорта для внутримаршрутных перевозок;

— потребности в инструкторах-методистах по туризму, экскурсоводах, гидах-

переводчиках, другом обслуживающем персонале и необходимой дополнительной их подготовки;

— необходимого количества транспортных средств;

— форм и подготовку рекламных, информационных и картографических материалов, описания путешествия для информационных листков к туристским путевкам.

Результатом проектирования услуги «туристское путешествие» являются следующие технологические документы туристского предприятия:

— технологическая карта туристского путешествия (приложение А);

— график загрузки туристского предприятия (приложение Б);

— информационный листок к туристской путевке, который предоставляется потребителю (приложение В).

 

Проектирование услуги «Туристский поход» предусматривает:

— проведение экспедиционного обследования района и маршрута туристского похода;

— подготовку проектов размещения и оборудования туристских приютов и стоянок на трассе туристского похода;

— расчет необходимого количества туристского инвентаря, снаряжения и транспортных средств;

— определение потребности в инструкторах-методистах по туризму, другом

обслуживающем персонале и организацию их подготовки;

— подготовку рекламно-информационных материалов с описанием трассы похода;

— определение мер по безопасности услуги «туристский поход».

Разработка трасс походов должна осуществляться по территориям с благоприятными природными условиями, отвечающими экологическим и санитарно-гигиеническим нормам и требованиям, установленным в действующей нормативной документации (ССБТ, стандартам в области охраны природы), а также с учетом реальных возможностей развития конкретного вида туризма.

Документальной основой проектирования услуги «туристский поход» является отчет о проведении экспедиционного обследования маршрута туристского похода (приложение Г), а также материалы социологического изучения пожеланий туристов по обслуживанию на данной трассе.

Результатом проектирования услуги «Туристский поход» является паспорт трассы туристского похода (приложение Д).

Паспорт трассы туристского похода должен быть согласован с

— органами санитарно-эпидемиологической службы;

— другими организациями, контролирующими перемещение транспортных средств (автоинспекцией, водной инспекцией и т. п.);

— органами управления (собственниками) земельными угодьями, по которым проходит трасса туристского похода.

 

Проектирование услуги «Экскурсия»

Проектирование услуги «Экскурсия» предусматривает определение:

— тематической направленности;

— объектов осмотра;

— продолжительности экскурсий;

— объема информации;

— формы перемещения по маршруту экскурсии;

ологического изучения предложений экскурсантов по условиям обслуживания.

Результатом проектирования услуги «Экскурсия» являются следующие технологические документы:

— технологическая карта экскурсии (приложение Е);

— контрольный текст экскурсии;

— материалы «Портфеля экскурсовода»;

— схема трассы маршрута транспортной экскурсии (приложение Ж).

 

 

ГОСТ Р 50681-94 Государственный стандарт Российской Федерации Туристско-Экскурсионное обслуживание проектирование туристской услуги от 21.06.94 № 177

Двор Тумана и Ярости, Глава 56

Глава 56

Рис рассеял нас в иллирийский лагерь. Мы не пробудем здесь долго, чтобы не подвергаться лишний раз риску, и с десятью тысячами иллирийских воинов, размещенных вокруг нас на различных горных вершинах, Рис сомневался, что кто-то будет настолько глупым, чтобы напасть.

Как только мы появились в грязи возле небольшого дома, Кассиан лениво протянул у нас за спинами:

— Ну наконец-то.

Звериный, животный рык, вырвавшийся из Риса, не был похож ни на что, что я прежде слышала, и я схватила его за руку, когда он метнулся к Кассиану.

Генерал взглянул на него и засмеялся.

Но иллирийские воины в лагере начали стремительно взмывать в небо, забирая вместе с собой женщин и детей.

—Тяжелая езда верхом? — Кассиан собрал свои темные волосы, скрепив их поношенным кожаным ремешком.

Сверхъестественная тишина лилась теперь из Риса, оттуда, где еще секунду назад вырывалось рычание. И не желая видеть, как он обращает лагерь в щебенку, я произнесла:

— Когда он повыбивает тебе зубы, Кассиан, не прибегай ко мне плакать.

Кассиан скрестил руки на груди.

— Связь мейтов слегка раздражает, а, Рис?

Рис молчал.

Кассиан прыснул от смеха.

— Фейра что-то не выглядит слишком усталой. Может быть, она могла бы оседлать разок и меня…

Рис взорвался.

Крылья и мышцы, и клацающие зубы, и они покатились по грязи, размахивая кулаками, и…

И Кассиан абсолютно точно знал, что он говорит и делает — поняла я, когда он пинком сбросил Рисанда с себя, и Рис не прикоснулся к той силе, которая могла бы превратить эти горы в равнину.

Он увидел в глазах Риса, что тот на грани, и знал, что ему необходимо выплеснуть это, прежде чем мы сможем двинуться дальше.

Рис тоже это знал. И потому рассеял нас сначала сюда, а не в Веларис.

Это было настоящее зрелище — два иллирийца, борющиеся среди грязи и камней, задыхаясь и сплевывая кровь. Ни один другой иллириец не посмел опуститься на землю.

И не осмелится — поняла я — пока Рис не выпустит пар или не уйдет из лагеря. Если среднему мужчине требовалась неделя, чтобы привыкнуть… Сколько потребуется Рисанду? Месяц? Два? Год?

Кассиан засмеялся, когда Рис впечатал кулак ему в лицо, разбрызгивая кровь. Кассиан послал в ответ аналогичный удар, и я сжалась при виде того, как голова Риса мотнулась в сторону. Я видела прежде, как Рис сражается, контролирующий и изящный, и я видела его в ярости, но никогда таким… диким.

— Это затянется на некоторое время, — сказала Мор, прислонившись к дверному проему. Она придержала дверь открытой. — Добро пожаловать в семью, Фейра.

И я подумала в тот миг, что это, возможно, самые прекрасные слова, которые я когда-либо слышала.

 

* * *

 

Рис и Кассиан целый час избивали друг друга до изнеможения, и когда они наконец притащились в дом, окровавленные и грязные, мне потребовался лишь один взгляд на моего мейта, чтобы возжаждать его запах и ощутить нестерпимое желание почувствовать его.

кухонным столом и заставил меня выстанывать его имя настолько громко, что иллирийцы, все еще кружащие в вышине, непременно это услышали.

Но когда мы закончили, скованность его плеч и напряженность в его глазах исчезли… И стук в дверь от Кассиана подстегнул Риса вручить мне влажную тряпицу, чтобы я привела себя в порядок. И мгновение спустя четверо из нас рассеялись к музыке и свету Велариса.

Домой.

 

* * *

 

Солнце едва опустилось за горизонт, когда Рис и я рука об руку вошли в столовую Дома Ветра, и увидели уже сидящих там Мор, Азриэля, Амрен и Кассиана. Ждущих нашего появления.

Как один, они поднялись.

Как один, посмотрели на меня.

И как один, они поклонились.

И это была Амрен, кто произнес:

— Мы будем служить и защищать.

Каждый из них положил руку на сердце.

Ожидая моего ответа.

Рис не предупредил меня об этом, и я задалась вопросом, предполагалось ли в таком случе, что мои слова должны идти от сердца, произнесенные без умысла или хитрости. Поэтому я озвучила их.

— Спасибо вам, — ответила я, приказав своему голосу звучать ровно. — Но я бы предпочла, чтобы прежде чем служить и защищать, вы были в первую очередь моими друзьями.

Мор ответила, подмигнув мне:

— Мы и есть. Но мы будем служить и защищать.

Выражение моего лица стало более теплым, и я улыбнулась им. Моей семье.

— Теперь, когда мы уладили это, — Рис протянул за моей спиной, — мы можем, пожалуйста, поесть? Я умираю с голоду.

Амрен открыла было рот с кривой улыбкой, но он добавил:

— Не произноси то, что ты собралась сказать, Амрен. — Рис бросил на Кассиана острый взгляд. Они оба были все еще в синяках, но быстро исцелялись. — Если только не хочешь выйти и обсудить это со мной на крыше.

Амрен щелкнула языком и вместо этого повернулась ко мне.

— Я слышала, что в лесу ты отрастила клыки и убила пару зверей из Хайберна. Молодец, девочка.

— Она спасла его жалкую задницу, если быть точнее, — сказала Мор, наполняя свой бокал вином. — Бедный маленький Рис дал себя скрутить.

Я протянула свой бокал, чтобы Мор наполнила и его.

— С ним действительно нужно просто невероятно нянчиться.

Азриэль поперхнулся вином, и я встретилась с его взглядом — теплым на этот раз. Даже мягким. Я почувствовала, как Рис напрягся рядом со мной и быстро отвела взгляд от командира шпионов.

Вина в глазах Риса сказала мне о том, что он сожалел. И пытался бороться с собой. Такие странные, эти Высшие Фэ с их мейтством и первобытными инстинктами. Настолько противоречивы их древние традиции и знания.

Мы отправились в земли смертных вскоре после ужина. Мор несла шар, Кассиан нес ее, Азриэль летел рядом с ними, а Рис… Рис крепко держал меня, его руки были сильными и незыблемыми вокруг меня. Мы молчали, проносясь над темной водой.

Д_РІЛІК НЫСАНДАР ТЕХНОЛОГИЯСЫ2

ДӘРІЛІК НЫСАНДАР ТЕХНОЛОГИЯСЫ

КЕСТЕСІ

Балаларға арналған сұйық дәрілік заттарды дайындау технологиясы.

: Өлшеуіш цилиндр, 200 мл жіберілетін құты, негізгі және қосымша заттаңбалар, қол таразылары(электронды), дәрілік заттар, тығындалатын материал және т.б..

1% spirituosoe-2 ml

bromidi-2,0

Sulfatii-2,0

5%-200ml

T-raeValerianae-2ml

қасықтан күніне 3 рет.Балаларға.

 

 

Glucosi:

 

Глюкозаның ылғалдылығы

W=9,8%

Aguapurif.ad 200ml

V=200+2+2=204 ml

— иісі жоқ ақ кристаллды ұнтақ, дәмі тұды, гигроскопиялы болып келеді.

 

түссіз призма тәріздес кристаллды, ауада ұшқыш, ащы-тұзды дәмімен.Суда жақсы ериді.

 

-ақ ұсақ кристаллды, гигроскопиялық, дәмі тәтті ұнтақ.

 

-шүйгін шөп тұнбасы- мөлдір сұйықтық, қызыл-қоңыр түсті, хош иісті иісімен және тәтті-ащы жағымды дәмімен ерекшеленеді

Сұйық дәрілік зат берілген- микстура ішке қолдануға арналған.Микстура-балаларға, сондықтан асептикалық блокта дайындалады.

Өлшеуіш цилиндрге 100мл. тазартылған суды өлшейміз.

11,0 глюкозаны өлшейміз, оны цилиндрге салып, глюкоза ерігенше шайқаймыз.

200 мл колеміне жеткенше тазартылған су құямыз.

Химик-аналитик глюкоза ерітіндісіне сапалық және сандық сараптама жүргізеді.

Егер глюкоза ерітіндісі өте жақсы дайындалса.2,0 натрий бромидін және 2,0 магний сульфатын өлшейді.

Дәрілік заттарды глюкоза ерітіндісіне қосып, ерігенше шайқаймыз.

Микстура дайындалуының ережесі бойынша сонғы жоғарыда көрсетілген, берілген көлем бойынша тұнбаны қосады.

2 мл. Цитраль спирт ерітіндісін микстураға қосамыз.

2 мл. шүйгін шөп тұнбасында микстураға қосамыз.

Дайын болған микстураны шайқаймыз.

Жабамыз:Пергамент қағазы, тығын(пробка), пергамент қағазы, «резеңке»астына.

», «Балаларға».

Бақылау парағының беткі жағын толтырамыз.

 

 

Қоңыр түсті иісі әлсіз сұйықтық.

Ортақ көлемі =204 мл.

Безендірілуі берілген қаулыға сай.

Бақылау парағы дұрыс толтырылған

 

 

 

Грузовики

 

 

 

 

регистрация

Начало формы

 

Телефон или e-mail

 

Пароль

 

 

Конец формы

Чужой компьютер

Забыли пароль?

Ошибка

© 2017

Язык:EnglishРусскийУкраїнськавсе языки »

 

 

Дания

Дания

Дания:

Дания,
одно из древнейших государств Северной
Европы, занимает важную ключевую позицию
на перекрестке оживленных торговых
путей из Балтийского моря в Северное,
с одной стороны, и между Центральной
Европой и Скандинавским полуостровом
— с другой. Историческое ядро Датского
государства составляет большая часть
Ютландского полуострова с прилегающими
островами, Датский архипелаг (острова
Зеландия или Шелланн, Фюн, Лолланн и
др.) и остров Борнхольм. Все эти территории
в официальных документах объединяются
под названием «собственно Дания».

Помимо
того в состав Дании входят Фарьерские
острова и Гренландия, пользующиеся
внутренним самоуправлением.

Столица
государства — город Копенгаген.

Площадь
собственно Дании составляет около 43
тыс. кв. км, а населяет ее 5,12 млн. человек.
Это одна из малых европейских стран. По
размерам она значительно уступает
соседним государствам Скандинавского
полуострова, будучи в 10 раз меньше
Швейцарии и в 7,5 раз меньше Норвегии.

Сухопутная
граница Дании с ФРГ протяженностью 68
км пересекает Ютландский полуостров в
его наиболее суженной части и не связана
с крупными природными рубежами. Остальные
границы этой страны проходят по морю.
На западе берега омывает Северное море,
на севере- пролив Скагеррак, на востоке-
проливы Каттегат и Эресунн(Зунд), на
юго- востоке — Балтийское море. Наименьшая
ширина Эресунна (восточного пролива)
всего 4 км, и в хорошую погоду с датского
берега можно разглядеть побережье
Швеции.

Находясь
на полуострове Дания нигде нельзя
удалиться от моря более чем на 52 км.
Общая длина береговой линии 7300 км,
половина этой длины приходится на долю
островов (которые занимают 2/5 площади
страны); всего насчитывается около 500
островов(400 не имеют постоянного
населения), большинство их сосредоточено
на востоке страны, у входа в Балтийское
море, и объединяются в Датский архипелаг.

Климат
и географическое положение:

Климат
Дании определяется ее географическим
положением. В течение всего года
преобладают воздушные потоки из умеренных
и тропических широт Атлантики, приносящие
большое количество тепла и влаги.
Океаническое влияние выравнивает
годовой ход температуры и осадков. Летом
в Дании никогда не бывает особенно
жарко, а зимой преобладает мягкая
устойчивая погода. Переходные сезоны,
как правило, затяжные.

Влияние
океана наиболее резко выражено зимой.
Средняя температура самого холодного
месяца — февраля держится около «0»
градусов Цельсия, средняя температура
июля составляет около 15 — 16 градусов.
Летом океаничность климата менее
выражена(антициклоны с Скандинавии и
Балтики). Среднегодовое количество
осадков колеблется в пределах 800 мм.
Осадки выпадают главным образом осенью
и зимой в небольшом количестве весной
и в начале лета. Снегопады бывают редко,
и выпавший снег тут же тает.

Большая
продолжительность теплового сезона
благоприятствует возделыванию
позднеспелых сортов пшеницы, серых
хлебов, овощей и картофеля, сахарной
свеклы, и плодовых растений.

Дания
покрыта густой сетью малых рек с
небольшими уклонами, медленным спокойным
течением. Реки в основном питаются за
счет дождевых и в меньшей степени за
счет грунтовых вод. Судоходных рек очень
мало. Даже по самой большой реке — Гудено
ходят только туристские суда.

Для
этой страны характерны зимние паводки,
когда выпадает основная масса осадков.

Водопотребление
страны настолько велико, что в некоторых
местностях уровень грунтовых вод
понизился; кое- где возросло засоление
подземных вод.

Население:

Население
весьма однородно по национальному
составу. 98% составляют датчане. Они по
языку и культуре имеют много общих черт
с норвежцами и шведами, а также с
исландцами и фарьерцами, составляя
вместе с ними единую группу скандинавских
народов. В составе этой группой датчане
рано оформились как самостоятельная
нация. Среди скандинавских языков
датский по распространению уступает
лишь шведскому. В составе населения
Дании женщин несколько больше, чем
мужчин(50,3 и 49,7%). Соотношение городского
и сельского населения примерно как 1/4.

В высокоразвитом сельском хозяйстве
Дании широко используется мужской труд,
и миграция мужчин в города невелика в
отличие от ряда других западных
государств. Дания — густонаселенная
страна. По плотности населения она
опережает другие государства Северной
Европы. Наиболее плотно заселен Датский
архипелаг, где сосредоточено 2/3 всех
жителей страны.

Дания
— государство с системой управления на
основе конституционной монархии.
Согласно конституции, главой государства
считается монарх, осуществляющий
законодательную власть вместе с
однопалатным парламентом (фолькетингом);
исполнительная власть принадлежит
королю и от его имени осуществляется
правительством (советом министров).
Датский парламент избирается сроком
на 4 года.

Административно
территориальное деление — 14 автономий.

Денежная
еденица Дании — датская крона.

Экономическое
положение:

В
Дании сложился комплекс отраслей,
специализирующийся на переработке
сельскохозяйственной продукции. Помимо
машиносторения, специализирущегося на
производстве техники для с/х и рыболовства,
к ведущим отраслям относятся химическая
электротехническая промышленность, а
также точное машиностроение. В настоящее
время Дания является индустриально
-аграрной страной с высоким уровнем
развития капитализма. Она активно
участвует в международных экономических
связях, выступая прежде всего как
экспортер продукции машиностроения и
продовольствия, особенно мясных и
молочных продуктов. Для экономики
характерны высокий уровень концентрации
и централизации капитала и производства.
Почти 3/4 капитала сосредоточено в трех
крупнейших банках: Копенгагенском
торговом, Сельскохозяйственном и
Частном.На долю крупных монополистических
объединений приходится 4/5 всей промышленной
продукции страны. Более 30% датских
компаний находится в сфере влияния
иностранных монополий — американских,
западногерманских, и шведских. Однако
одновременно с импортом капитала быстро
растет его экспорт.

В структуре промышленности Дании
преобладают отрасли, тесно связанные
с внешним рынком — с ввозом сырья и
полуфабрикатов и вывозом готовых
изделий.

По существу многие отрасли развивались
с расчетом именно на экспорт; к ним
относятся, например, металлообработка,
машиностроение, мясная и молочная
промышленность. Некоторые отрасли
легкой промышленности, работающие на
внутренний рынок, также в большом объеме
поставляют экспортную продукцию: обувь,
ткани, мебель и т.д.

Промышленность:

Для
Дании характерны сравнительно небольшие
размеры предприятий. Размещение их
весьма неравномерно. Многие отрасли и
предприятия сконцентрированы на востоке,
в районе Большого Копенгагена. Страна
не имеет значительных запасов
энергетического сырья и вынуждена
ввозить нефть и каменный уголь. Импортное
сырье используют все теплоэлектростанции
страны. Запасы гидроэнергии в стране
незначительны. Частично электроэнергия
передается из Швеции и Норвегии по
подводным кабелям. Месторождения бурого
угля и природного газа в стране
незначительны и имеют местное значения.

Особое
значение в промышленном профиле Дании
занимает выпуск комплектов оборудования
для целых предприятий: лакокрасочных,
цементных, перерабатывающих молоко,
мясо, рыбу и т.д. Большим спросом пользуются
построенные в Дании танкеры, сухогрузы,
пассажирские и другие суда. Небольшие
судоверфи функционируют во многих
портовых городах. С ними связаны заводы,
выпускающие двигатели, контейнеры,
краны и другие виды судового оборудования.

В
настоящее время значительная часть
судов всего мира оснащена двигателями,
построенными в Дании, либо по датским
лицензиям.

На
втором месте по стоимости выпускаемой
продукции и по числу занятых стоит
пищевая промышленность. Она отличается
высоким уровнем механизации и широким
производственным профилем. Почти 3/4
продукции пищевой промышленности
экспортируется. Дания также занимается
производством сахара,

эта
отрасль промышленности тяготеет к
районам посева сахарной свеклы, на
юго-востоке страны.

Относительно
недавно в Дании сложилась химическая
промышленность, преимущественно
использующая импортное сырье. Производятся
в основном продукты органического
синтеза, лаки и краска, моющие средства
и удобрения.

В Дании хорошо развита стекольно-керамическая
промышленность. Особенно широко известен
датский фарфор, отличающийся высоким
качеством. Излюбленный мотивы росписи
фарфоровой посуды — чайки, парусные
суда, сельские пейзажи.

Мировую
известность заслужила и датская мебель.
Основным центром являлся Копенгаген,
в последствии эта отрасль стала
развиваться и в других городах Ютландии.
Мебель здесь делают на небольших
фабриках, используя древесину тика,
палисандра и других тропических пород.
Мебель в большом количестве экспортируется
.

Сельское
хозяйство:

Сельское
хозяйство Дании известно высокой
агротехнической культурой. Широко
применяется мелиорация, приводящая к
расширению и улучшению сельскохозяйственных
земель. Чтобы выдержать конкуренцию на
внешних рынках с их быстро меняющейся
конъюнктурой, датские фермеры развивают
три отрасли мясо-молочное животноводство,
свиноводство и птицеводство.

Ведущая отрасль сельского хозяйства
Дании — животноводство мясо-молочное и
беконного направления, дающее 80-90%
товарной стоимости с/х продукции.
Одновременно с развитием молочной
отрасли хозяйства важное значение
приобрело свиноводство. Кормовую базу
свиноводства составляют главным образом
отходы молочного производства.

Птицеводство
в Дании долгое время специализировалось
на производстве яиц. В последние годы
значительно расширилось бройлерное
направление причем птицу в основном
экспортируют.

Вторая
отрасль с/з — растениеводство
специализируется на выращивании, в
основном, фуражных культур, занимающих
основную часть посевных площадей. Свыше
половины пашни занято под зерновыми
культурами, преимущественно под ячменем,
который используется для откорма свиней.
Из других культур наиболее распространены
овес, пшеница, рожь, сахарная свекла и
кормовые смеси.

Рожь
и овес выращивают преимущественно в
западных, северных и центральных районах
Ютландии, посевы ячменя довольно
равномерно распределены по всей стране,
под пшеницу отводят наиболее плодородные
земли на Датских островах и в Восточной
Ютландии. Преобладают посевы озимой
пшеницы, так как яровая дает меньшие
урожаи.

В
прибрежных водах Северного моря ведется
рыболовство. Ловят сельдь и камбалу.
Больше всего рыбы доставляется в порты
западного и северного побережий: Эсбьерг,
Скаген, Хиртсхальс, Тюборён, Фредериксхавн.
В реках и озерах разводят радужную
форель. Страна является главным мировым
поставщиком этой рыбы. Развитие
рыболовства частично объясняется
выгодным положением Дании по отношению
к промысловым районам и рынкам сбыта.
Рыба и рыбопродукты экспортируются в
основном в западноевропейские страны
такие, как Великобритания, Германия,
Швеция, Италия.

Транспорт
и внешнеэкономические связи:

Из-за
морского окружения для хозяйства Дании
главную роль в системе перевозок играет
морской транспорт. На его долю приходится
половина внутренних гурзоперевозок и
около 80% внешних. В стране разветвленная
систенма внутренних морских путей,
обслуживающих перевозки между отдельными
островами и Ютландией. Дания связана
постоянными морскими грузопассажирскими
линиями с США, Великобританией, странами
Балтийского моря, Францией, Фарьерскими
островами и Гренландией. Сообщение с
Западной Европой поддерживается большей
частью через порь Эсбьерг, а со странами
Балтики и Америкой через крупнейший
датский порт Копенгаген. Другие
значительные порты страны — Ольборг,
Фредерисиия, Обенро, Нюборг, Раннерс и
некоторые другие. В связи с конкуренцией
США, Великобританией, Японией и других
стран значние морского флота в экономике
Дании уменьшилось, хотя значительную
часть перевозок составляют ииностранные
грузы. Также хорошо развита сеть железных
и автомобильных дорог.

Для
Дании торговые связи с другими странами
играют жизненно важную роль, поскольку
ее потребности в топливе практически
полностью удовлетворяются за счет
импорта нефти, сельское хозяйство сильно
зависит от привозных кормов, удобрений,
с/х машин, а промышленность от таких
видов сырья, как металлы, древесина,
шерсть, хлопок и др. Также международные
торговые отношения важны для экспорта
товаров которые выше были упомянуты
т.е. мясные и молочные продукты и другие
товары с/х и промышленного производства.

1. Экономико-географическое положение регионов. Центральный экономический район.

ТЕМА:

Сравнительная
характеристика хозяйственного комплекса
Центрального и Северо-Кавказского
экономических районов.

1)
Экономико-географическое положение
районов.

2)
Черты сходства и различия в:

 • природных
  условиях и ресурсах

 • населении
  и трудовых ресурсах

 • структуре
  хозяйства и рыночной специализации;

3)
Экологические проблемы.

1. Экономико-географическое положение регионов. Центральный экономический район.

Положение
района — центральное, выгодное в
транспортном и других отношениях на
длительном этапе исторического развития.
Это древнее ядро Русского государства,
главный очаг культуры и формирования
русского народа. Преимущества ЭГП этого
района заключены в удобстве привлечения
ресурсов по мере надобности из всех
районов, в возможности включения в
межрайонные (и международные) экономические
связи и выполнения многообразных
обязанностей лидера по отношению ко
всей территории страны и особенно её
европейской части.

Центральный
экономический район — исторический,
политический и хозяйственный центр
страны. На его территории находится
столица России — город Москва. Среди
всех экономических районов Центру
принадлежит ведущая роль.

В
его состав входят Брянская, Владимирская,
Ивановская, Калужская, Орловская,
Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская,
Ярославская, Московская области и город
Москва. Площадь района составляет 485.1
тыс. кв. км. или около 2.8% территории РФ.
Он занимает ведущее место среди регионов
России по общему объёму промышленной
продукции, по уровню развития промышленного
производства и доле отраслей обрабатывающей
промышленности.

Район
обладает удобным экономико-географическом
положение, так как расположен в центре
Европейской части России, имеет выгодное
транспортно- географическое положение.
К Москве подходят 11 железнодорожных
линий, 15 автомобильных дорог, многочисленные
трубопроводы, воздушные трасы, каналы
и электронные линии.

Северо-Кавказский экономический район.

В
его состав входят Ростовская область,
Краснодарский и Ставропольский края,
республики Адыгея, Дагестанская,
Ингушская, Кабардино-Балкарская,
Карачаево-черкесская, Северная Осетия,
Чеченская. Площадь района составляет
335.1 тыс. кв. км. или 2.1% территории России.
Северный — Кавказ имеет выгодное
экономико-географическое положении.
Занимая Кавказский перешеек, он находится
между Чёрным, Азовским и Каспийским
морями, а также на пересечении важных
путей из центральных восточных районов
страны, в государства Закавказья, Турцию
и Иран. Северный — Кавказ граничит с
мощным Донецко-Приднепровским районом
Украины, Поволжским и Центрально-Чернозёмным
регионами. ЭГП — выгодное. Имеется выход
к трем морям. Через этот район Россия
осуществляет связи с государствами
Закавказья. Природные условия благоприятны
для проживания населения и развития
сельского хозяйства. Имеются разнообразные
полезные ископаемые.

2. Черты сходства и различия в:

 • Природных
  условиях и ресурсах
  .

Центральный район.

Район
имеет равнинно – холмистый рельеф
(Валдайская и Смоленско-Московская
возвышенности, Мещерская низменность).
Климат умеренно континентальный. Почвы
– лесные, дерново-подзолистые. В пределах
Центральной России берут начало известные
реки — Волга, Западная Двина (Даугава),
Днепр и др. Природными ресурсами район
не богат, поэтому промышленность работает
в основном на привозном сырье. Имеются
запасы бурого угля (Подмосковный
бассейн), фосфоритов, торфа, известняка,
песка, леса (на севере и северо-западе
района).

IV. Крупнейшие города

IV. Крупнейшие города

 1. Города-миллионеры
  России и бл. зар.

Страна

Экон.
Район
Респ.бл.
зар.

Город-
миллионер

Кол-во
тыс
нас.
на 1994.

Россия

Урал

Екатеринбург

1371

Челябинск

1143

Уфа

1092

Пермь

1086

Поволжье

Самара

1255

Казань

1092

Волгоград

1000

Западная
Сибирь

Новосибирск

1418

Омск

1161

Центральный

Москва

8793

Нижн.Новгород

1428

Сев
— Зап

Санкт-Петербург

4883

Сев
-Кавк

Ростов-на-Дону

1023

Украина

Киев

2637

Харьков

1618

Днепропетровск

1187

Одесса

1106

Донецк

1117

Беларусь

Минск

1613

Грузия

Тбилиси

1264

Армения

Ереван

1202

Казахстан

Алма-Ата

1147

Узбекистан

Ташкент

2694

Рассмотрим
подробнее, каким образом размещаются
города-миллионеры по территории России.

Во-первых,
отметим, что большая их часть сосредоточена
в Европейской части России. Только
Новосибирск и Омск расположены за
Уралом. Это связано с малой численностью
проживающего здесь населения, поэтому
при всем максимальном притоке жителей
в различные города, миллионерами стали
только Омск и Новосибирск. Не в малой
степени такое расположение городов-лидеров
определено и более развитой сетью дорог
в Европейской части России. Ведь многие
города-миллионеры стоят на пересечении
железных дорог и рек. Это все
города-миллионеры Поволжья( р. Волга) ,
Сибири (р. Иртыш и р. Обь) и Ростов- на-
Дону (р. Дон), через остальные
города-миллионеры России протекают
более мелкие реки, но тем не менее
проходят одни из главных ветвей
железнодорожной сети. ( Для стран бл.
зар. такая тенденция расположения
городов-миллионеров на пересечении рек
и железных дорог наблюдается только на
Украине : Киев и Днепропетровск на р.
Днепре.)

Во-вторых,
обратим внимание , что большая часть
городов-миллионеров расположена
группами, в соседних областях одного
э.р. . Москва же , Санкт-Петербург , Ростов-
на -Дону стоят обособленно. С чем это
связано? Это связано с тем , что Москва
и Санкт-Петербург значительно превосходят
близ лежащие города по численности
населения. У них нет конкурентов ,
которые бы могли привлекать население
внушительной величиной: крупнейший
город рядом с Санкт-Петербургом (5
млн. чел.)

Новгород – населяет 233 тыс. чел., а
крупнейший город около Москвы(8 млн.
чел.) – Ярославль– 635 тыс. чел. (Нижний
Новгород, расположенный в Ц.Э.Р. отделяет
от Москвы Владимирская обл.) Что
касается Ростова — на -Дону, этот
город-лидер одинок в своем регионе из-за
преобладания там сельского населения,
т.е. в Сев.-Кав. э.р. и выше лежащем Ц.Ч.Э.Р.,
с максимальными долями сельского
населения по России, нет тяготения к
переселению в города. Жители этих
регионов заняты в с/х.

2.
С чем связана концентрация городов-миллионеров
в Поволжье и на Урале?

В
территориальной структуре России
Поволжье и Урал – важнейшие транзитные
территории, через которые проходят
основные связи Запад – Восток. Эти
районы сформировали ядро опорного
“каркаса” расселения и территориальной
структуры народного хозяйства в виде
крупных центров разных типов и соединяющих
их магистралей. Это сыграло огромную
роль в развитии городов-миллионеров.
Рассмотрим каждый регион отдельно.

Поволжье
– не только транзитная территория, но
и перераспределитель грузопотоков
между районами России. Мощной экономической
осью является река Волга – исторический
путь между лесным Севером и хлебным
Югом. Пересечение Волги железнодорожными
магистралями имеет чрезвычайно важное
значение для развития городов-лидеров
Поволжья. Не менее важную роль сыграл
выбор места, природные условия, геометрия
природных ландшафтов. Города-миллионеры
заняли характерные места волжской
долины: Казань – там, где Волга резко
меняет направление течения, с восточного
на южное, строго на 90 , Самару – у крайнего
к Востоку выступа Волги – Самарской
Луки, Волгоград – у крайнего выступа
волжского

русла
к западу(так же этот город излучает три
железнодорожные магистрали – в сторону
Центра, Донбасса и Причерноморья.

Но
не только характерностью положения на
Волге отличаются волжские города. Очень
важно для их экономического возвышения
как транспортных и промышленных центров
было то, что там, где они расположились
, Волга пересекла границу природных
ландшафтных зон и провинций. Положение
на границе территорий с разными природными
предпосылками развития хозяйства, на
могучей реке, в точках характерных её
изгибов и создавало мощный фундамент
экономико-географического положения
волжских городов-миллионеров.

Урал
– это множество узлов разной величины
горных гнездах, большинство из которых
“нанизаны” на две главные меридиональные
оси – Предуральскую(здесь расположены
Уфа и Пермь) и Зауральскую(здесь находятся
Екатеринбург и Челябинск). Города-миллионеры
основаны в центрах быстроразвивающихся
промышленных ареалов, на осях межареальных
связей, в точках контактов различных
зон, перепадов экономических потенциалов.
На Урале особо развиты: ВПК, машиностроение,
цветная металлургия. Крупнейшие города
носят функции городов-заводов. Сочетание
транзитности территории и перенасыщенности
её промышленностью привело к образованию
4-х городов миллионеров(максимум для
России).

Определить разность потенциалов на концах резистора сопротивлением 50 ом по которой идет ток 2 а

Определить разность потенциалов на концах резистора сопротивлением 50 ом по которой идет ток 2 а

 • U=R*I=50*2=100 В
  Ответ 100В
 • Разность потенциалов это напряжение U=R*I=50 Ом*2 А=100 В
  Ответ: 100В — разность потенциалов.

Решите системку уравнения очень простая

Решите системку уравнения очень простая

 • Решим способом сложения, для этого умножим части первого уравнения на (-2);
  -4х+2у=-10;
  4х-5у=13;

  -3у=3;
  у=-1;подставим у=-1 в 1-е ур-е:2х-у=5;
  2х+1=5;
  2х=4;
  х=2;
  Ответ: координаты пересечения 2-х прямых, уравнения которых даны,
  (2;-1).

 • 2х — y = 5
  4x — 5y = 13
  Решение
  y = 2x — 5
  4x — 5( 2x — 5 ) = 13
  4x — 10x + 25 = 13
  — 6x = — 12
  x = 2
  y = 4 — 5 = — 1
  Ответ ( 2 ; — 1 )

Что подарили крокодилу Гене на день рождения

Что подарили крокодилу Гене на день рождения

 • Торт. им подарили мальчики за то, что Гена заткнул трубу водосточной трубы и река стала чистой
 • 500 эскимо или вертолет или самолет или торт